Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
256 Кб
Скачать

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного та екологічного права

Укладачі:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марусенко Р. І.

ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ

ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 "Право"

освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права"

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 5

від "22" грудня 2009 р.

Декан юридичного факультету

Гриценко І.С.___________

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма зі спецкурсу

Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб”

Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб. Робоча навчальна програма / Коваленко Т.О., Марусенко Р.І. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 31 с.

Укладачі:

к.ю.н., доц. Коваленко Т. О.

к.ю.н., доц. Марусенко Р. І.

Лектор:

к.ю.н., доц. Марусенко Р. І.

Рецензент:

д.ю.н., проф. Носік В. В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № __

від "___" ____________ ______ р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

© Т. Коваленко, Р. Марусенко, 2010

З М І С Т

Кафедра трудового, земельного та екологічного права 1

І. ВСТУП 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 5

Поточний контроль. 5

Підсумковий семестровий контроль. 5

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 6

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 7

1. Тематика лекцій, самостійної роботи студента. 7

Тема 2 8

Тема 3 9

Тема 4 10

2. Контрольні питання до змістовного модуля. 14

3.Типове завдання модульної контрольної роботи 16

V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 17

VI. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ 19

VII. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

І. Вступ

Робоча навчальна програма зі спецкурсу “Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб” розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності “Правознавство”.

Навчальна дисципліна “ Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб” викладається студентам 4 курсу денної форми навчання у 2 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 36 години, з них 16 лекційних та 20 годин самостійної роботи, що структурно складає 1 модуль.

Метою та завданням навчальної дисципліни є формування у студентів юридичного факультету належного рівня знань загальної характеристики земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні, конституційних гарантій та правових способів юридичного захисту земельних прав, інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин, поняття земельних правопорушень в системі захисту земельних прав, особливостей вирішення земельних спорів, розкриття способів захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин тощо.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, зокрема, процесуального характеру у сфері регламентації підстав, процедур захисту прав суб’єктів земельних правовідносин та практика їх застосування, наукові і навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, законів України та підзаконних актів, які містять норми матеріального та земельно-процесуального характеру, спрямовані на визначення підстав, змісту та порядку захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин, видів та складів земельних правопорушень тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права у зазначеній сфері.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із застосуванням норм законодавства, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, складати та аналізувати зміст процесуальних документів, пов’язаних із захистом земельних прав, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна “Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб”, що структурно складається з 1 модулю є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для успішного вивчення даного спецкурсу студентам необхідні поглиблені знання з земельного, екологічного, цивільного права та суміжних галузей права: конституційного, адміністративного, господарського, кримінального тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.