Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
35Бух.облік_МВК_інд.зад.галузьЕП_крімОА09.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
233.98 Кб
Скачать
  1. 2.4 Практична частина

Умови завдання:

 1. Відкрити рахунки синтетичного обліку за даними залишків по рахунка головної книги на початок періоду за відповідним варіантом.

 2. Скласти бухгалтерські проведення в журналі господарських операцій за відповідними господарськими операціями.

 3. Підрахувати обороти за дебетом і кредитом за період та сальдо на кінець періоду по синтетичним рахункам.

 4. Скласти оборотно-сальдову відомість за даними синтетичних рахунків та підрахувати підсумки (Додаток Б).

 5. Скласти баланс підприємства на початок і кінець звітного періоду за формою 1 “Баланс” (Додаток В).

 1. 3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання після виконання потрібно передати на кафедру секретарю або безпосередньо викладачу не пізніше, ніж за три тиждня до початку сесії.

При оцінюванні ІЗ користуються такими критеріями:

  1. Відповідність змісту ІЗ обраній темі.

  2. Повнота її обробки з використанням необхідної літератури.

  3. Правильність та відповідність розрахунків.

  4. Самостійність виконаної роботи.

Якщо обговорення ІЗ здійснюється на семінарському занятті, оцінка за ІЗ може виставлятися як середньоарифметична оцінок за рецензію та захист.

20-16 балів «відмінно» — самостійна робота виконана в повному обсязі даного завдання. Виконана практична частина завдання свідчить про вміле, правильне і творче застосування теоретичних знань, використання міжпредметних зв’язків при вирішенні конкретних завдань.

Виконана робота демонструє вміння робити правильні розрахунки, складати правильні таблиці та формулювати самостійні висновки. Завдання самостійної роботи виконані з обґрунтуванням послідовності їх здійснення, мають логічне завершення. Відповідь викладена на папері послідовно з дотриманням правил культури писемного ділового мовлення.

11-15 балів «добре» — самостійна робота виконана в повному обсязі даного завдання, але має незначні помилки, що не порушують суті роботи. Практична частина роботи свідчить про вміле і правильне застосування теоретичних знань, доцільне використання міжпредметних зв’язків при його вирішенні. Виконане самостійно завдання демонструє вміння робити правильні розрахунки, з незначними неточностями, які не впливають істотно на результат роботи, правильно складати таблиці (допускаються 1—2 арифметичні помилки).

6-10 балів «задовільно» — самостійна робота в основному виконана. Тео­ретичних знань недостатньо для вмілого і творчого застосування їх при виконані завдання, при використанні міжпредметних зв’язків. Допущені помилки у розрахунках, порушена логіка, пос­лідовність у виконанні роботи. Робота має незавершений висновок.

0-5 балів «незадовільно» — самостійна робота виконана з грубими помилками, демонструє незнання більшої частини програмного матеріалу. Допущені істотні помилки в розрахунках, таблицях і записах, порушена логіка та послідовність у виконанні роботи. Висновок відсутній або сформульований неправильно.

 1. 4. Перелік рекомендованої літератури

 1. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. – К, А.С.К, 2007. – 266 с. (базовий підручник)

 2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К., 2004. – 254 с. (базовий підручник)

 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вузів./за редакцією проф.Ф.Ф.Бутинця.-5-е вид.доп.і перероб.-Житомир:ПП “Рута”, 2003.- 726 с.

 4. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – Киев, А.С.К., 2007. – 624 с.

 5. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2008. – 784 с.

 7. Свідерській Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 233 с.

 8. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 672 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.