Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
35Курсове_проектування_МВК_зс_11МЕК.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
65.02 Кб
Скачать

8

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

Методичні вказівки

студентам заочного факультету

щодо вивчення дисципліни

“ КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ”

Галузь знань: 0305 – Економіка та підприємництво для напрямів:

6.030503 – Міжнародна економіка

Затверджено на засіданні кафедри.

Протокол № 1 від 30.08.2011 р.

Дніпропетровськ

2011

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення дисципліни «Курсове проектування» /Л.П. Кухтій – Дніпропетровськ: дніпропетровський університет імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ, 2011. – 7 с.

Укладачі: Л.П. Кухтій, ст.. викл.

Відповідальний за випуск: А.О. Задоя, д.е.н., проф., завідувач кафедрою міжнародної економіки та економічної теорії.

ЗМІСТ

1. Програма навчальної дисципліни «Курсове проектування» …………………..3

2. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю……………………..6

3. Список рекомендованої літератури……………………………………………...8

1. Програма навчальної дисципліни «Курсове проектування

1.1. Мета і завдання навчальної дисципліни «Курсове проектування»

Метою вивчення дисципліни «Курсове проектування» є опанування основами розробки стратегії та тактики виробничо-господарської діяльності підприємства.

Завдання дисципліни полягає у наступному:

- оволодіння базовими теоретичними знаннями з питань розробки курсового проекту сферах підприємництва;

- практичне опанування методології розробки проектів

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- основні поняття курсове проектування;

- закономірності і принципи планування;

- інформаційне і програмне забезпечення розробки бізнес-планів;

- методику розробки окремих розділів курсового проектування;

- методи дослідження ринку товарів.

уміти:

- організовувати внутрифірмове планування, використовувати різноманітні засоби і методи планування;

  • здійснювати планування продажів, розробляти виробничу програму;

  • визначати потребу в персоналі, планувати зростання продуктивності праці на підприємстві, визначати потребу в матеріально-технічних ресурсах;

- планувати витрати виробництва та реалізації продукції, планувати прибутки підприємства його рентабельність, оцінювати фінансове положення;

- прогнозувати техніко-економічний і соціальний розвиток підприємства, здійснювати поточну перевірку виконання планів і їх аналіз.

1.2. Предмет навчальної дисципліни «Курсове проектування»

Предметом вивчення дисципліни є вивчення теорії та практики курсове проектування у різних сферах підприємництва, змісту та технології розробки бізнес-планів інвестиційних проектів.

1.3. Зміст начальної дисципліни за змістовими модулями та темами Змістовий модуль 1. Загальна сутність курсове проектування

Тема 1. Цілі та методика створення курсового проектування

Сутнісна характеристика курсового проектування. Цілі розробки курсового проектування. Формування інформаційного поля. Види та основні джерела здобування інформації для розробки курсового проектування.

Загальна методологія розробки курсового проектування. Основні стадії розробки курсового проектування Формування цілей діяльності фірми. Визначення місії фірми. Оцінка слабких та сильних сторін фірми. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз бізнесу. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.