Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
35Бух.облік_МВК_інд.зад.галузьЕП_крімОА09.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
233.98 Кб
Скачать

ДНІПРОПЕТРОВСЬКий університет економіки ТА ПРАВА

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Методичні вказівки

щодо виконання і оформлення індивідуального завдання

з дисципліни

"Бухгалтерський облік"

галузь знань 0305 – "Економіка та підприємництво"

напрями підготовки 6.030508 - “Фінанси і кредит”

6.030504 - “Економіка підприємства”

6.030502 - “Економічна кібернетика”

6.030503 - "Міжнародна економіка"

6.030507 - "Маркетинг"

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2009 р.

Дніпропетровськ

2009

Методичні вказівки щодо оформлення і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” / Дробязко С.І. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2009. – 44 с.

Укладач: Дробязко С.І., ст. викладач.

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 1 від 28.08.2009 р.

Відповідальний за випуск: П.Й. Атамас, канд. екон. наук, професор, зав. кафедрою.

ЗМІСТ

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 4

2. Методичні вказівки щодо оформлення і виконання 4

індивідуального завдання 4

2.1. Вибір теми індивідуального завдання (ІЗ) 4

2.2 Написання і оформлення індивідуального завдання 5

2.3 Теоретичні питання 5

2.4 Практична частина 6

3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 7

4. Перелік рекомендованої літератури 7

Додаток А 9

Додаток Б 9

Додаток В 10

  1. 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Після опанування курсу студент повинен знати:

– сутність бухгалтерського, його принципи та об’єкти;

– організаційні і методичні прийоми бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств;

– зміст національних стандартів бухгалтерського обліку;

та вміти:

– раціонально організувати та вести бухгалтерський облік на підприємствах;

– опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні;

– складати фінансову звітність підприємств.

  1. 2. Методичні вказівки щодо оформлення і виконання

  2. Індивідуального завдання

Самостійна робота є невід’ємною частиною навчального процесу і основою пізнавальної діяльності студента. Метою методичних вказівок є конкретизація самостійної роботи студента для всебічного підвищення рівня знань, раціоналізації процесів підготовки, виконання і захисту самостійної роботи, єдності навчання та науково-дослідної роботи.

Освоєння курсу відповідно до програми передбачає самостійне опрацювання студентом літературних джерел, вивчення теоретичних питань тем, виконання практичних завдань. З метою поглибленого вивчення теоретичного і практичного матеріалу студент виконує індивідуальне завдання.

Підготовка індивідуального завдання — один з етапів вивчення курсу «Бухгалтерський облік». Його метою є розширення і поглиблення теоретичних знань та практичних навичок аналітичної роботи з певної теми на основі самостійного узагальнення зібраного матеріалу.

Індивідуальне завдання виконується студентами денної та заочної форм навчання і є результатом самостійного дослідження з обраної теми.

При виконанні індивідуального завдання студент повинен показати вміння користуватися нормативними документами, літературними джерелами, узагальнювати матеріали, формулювати обґрунтовані висновки і пропозиції.

Підготовка індивідуального завдання включає такі етапи: вибір теми; визначення завдань дослідження та складання плану; підбір літературних джерел і фактичного матеріалу; написання та оформ­лення.

Індивідуальне завдання складається з двох частин: теоретичної (одного теоретичного питання) та практичної.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.