Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці (Prog_OOP_OKREMA_11).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
259.07 Кб
Скачать

8.4 Зразок екзаменаційного білета

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Наука: “Охорона праці”

Екзаменаційний білет № 1

 1. Розкрийте зміст понять: «виробниче середовище», «умови праці». Які фактори впливають на формування умов праці?

 2. Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці?

 3. Назвіть елементи умов праці. Наведіть приклади.

 4. На які пільги і компенсації мають право працівники, що працюють у шкідливих умовах

 5. Задача 1. Розрахуйте чисельність служби охорони праці для кожного підприємства виробничоі сфери.

Номер підприємства

Загальна

чисельність працюючих

З них працюють

В шкідливих умовах

На роботах підвищеної небезпеки

Підприємство А

90

10

12

Підприємство Б

1500

300

200

Ефективний річний фонд робочого часу – 1820 год.

 1. Задача 2. Користуючись даними наведеними в таблиці, розрахувати за кожен рік коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму, а також показник непрацездатності внаслідок травматизму (коефіцієнт виробничих витрат). Покращився чи погіршився стан охорони праці у 2008 році?

Рік

2007

2008

Середньооблікова чисельність працівників за рік

900

950

Кількість врахованих нещасних випадків за рік

30

35

Кількість днів непрацездатності внаслідок всіх нещасних випадків за рік

300

350

Рекомендована література Основна література

 1. Охорона праці в Україні. Нормативна база. – К.: КНТ, 2007.

 2. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2007.

 3. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2005.

 4. Керб Л.П. Основи охорони праці. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006.

 5. Керб Л.П. Основи охорони праці. – К.: КНЕУ, 2003.

 6. Кузніченко О.М. Основи охорони праці: Альбом структурно-логічних схем. – Х.: Еспада, 2005.

 7. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2010.

Додаткова література

 1. Законодавство України про охорону праці (в 3-х томах). К., 1995.

 2. Гігієнічна класифікація праці: гігієнічні нормативи. – К., 2001.

 3. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – К.: Основа, 1995.

 4. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”. К., 1996.

 5. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці. К., Центр навчальної літератури, 2005.

 6. Мартякова Е.В. Охрана труда и экономика предприятия. Донецк, Институт экономики промышленности , 2000.