Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП Управління змінами 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
637.95 Кб
Скачать

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання на самостійну роботу виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1

Тема: Теоретичні основи управління змінами

 1. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах .

 2. Організаційна досконалість - основа організаційних змін.

 3. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном.

 4. Класифікація видів змін.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «зміни» ?

 2. Що таке «управління змінами» ?

 3. Що таке «соціально-економічні системи» ?

 4. Які є основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном ?

 5. Які є види змін ?

Тема: Індивідуальні зміни

 1. Управління своїми та чужими змінами.

 2. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням результатів роботи.

 3. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін.

 4. Теорії навчання.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «індивідуальні зміни» ?

 2. Що таке «індивідуальні плани» ?

 3. Що таке «концепції організації» ?

 4. Що таке «модель Д. Колба» ?

 5. Що таке «таксономія Блума» ?

Тема: Командні зміни

 1. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика.

 2. Етапи змін команд за Такманом.

 3. Розроблення цілей з результатами роботи організації.

 4. Визначення стандартів поведінки команди та організації.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «командні зміни» ?

 2. Що таке «адаптація команди» ?

 3. Які є типи корпоративних команд ?

 4. Які є основні стадії розвитку команд ?

 5. Які є етапи змін команд за Такманом ?

Тема: Організаційні зміни

 1. Принципи роботи організації.

 2. Моделі організаційних змін.

 3. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень.

 4. Реформування організації.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «організаційні зміни» ?

 2. Що таке «моделі змін» ?

 3. Що таке «ефективність організаційних перетворень» ?

 4. Які є моделі організаційних змін ?

 5. Які є умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень?

Тема: Роль керівництва в управлінні змінами

 1. Матриця взаємозв'язків: організація та необхідний тип керівництва.

 2. Стилі та навички керівника змін.

 3. Менеджери та лідери: спільне та відмінне

 4. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «ефективне лідерство» ?

 2. Що таке «матриця взаємозв'язків» ?

 3. Які є типи керівництва ?

 4. Які є стилі керівника змін ?

 5. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.

Змістовий модуль 2

Тема: Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам

 1. Формування інноваційної організаційної культури.

 2. Оцінювання економічної ефективності варіантів розвитку підприємства з врахуванням опору змінам.

 3. Оцінювання рівня опору змінам.

 4. Розроблення рекомендацій зі зниження опору.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «опір змінам» ?

 2. Що таке «управління опором змінам» ?

 3. Що таке «економічна ефективність» ?

 4. Як оцінити економічну ефективність варіантів розвитку підприємства з врахуванням опору змінам ?

 5. Як оцінити рівень опору змінам ?

Тема: Структурні зміни

 1. Критичні чинники успіху змін.

 2. Проекти з управління змінами в організаціях.

 3. Моніторинг та аналіз змін.

 4. Команди у процесі реструктуризації.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «структурні зміни» ?

 2. Що таке «стратегічний аналіз» ?

 3. Що таке «моніторинг змін» ?

 4. Що таке «аналіз змін» ?

 5. Які є критичні чинники успіху змін ?

Тема: Управління змінами у стратегічному розвитку організації

 1. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях.

 2. Переваги та недоліки різних організаційних структур та об'єднань.

 3. Висновки із досліджень вдалих і невдалих поглинань.

 4. Принципи поглинання та об'єднання для координаторів змін.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «стратегія інтенсивного зростання» ?

 2. Що таке «координатори змін» ?

 3. Що таке «процеси диверсифікації» ?

 4. Які є переваги та недоліки різних організаційних структур та об'єднань ?

 5. Які є принципи поглинання та об'єднання для координаторів змін ?

Тема: Зміни корпоративної культури та зміни на основі інформаційних технологій

 1. Стратегія та інформаційні технології.

 2. Роль IT-менеджменту в організаційних змінах.

 3. Ребрендинг.

 4. Триступеневий підхід управління змінами в інформаційних технологіях.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке «корпоративна культура» ?

 2. Що таке «інформаційні технології» ?

 3. Що таке «ребрендинг» ?

 4. Які є основні принципи успішної зміни корпоративної культури ?

 5. Яка роль IT-менеджменту в організаційних змінах ?