Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тендер - тебе.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
79.42 Кб
Скачать

Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра менеджменту і маркетингу в міському господарстві

Розрахунково-графічне завдання

на тему: „ Організація і підготовка тендеру на поставку шкільного обладнання

з курсу «Основи комерційної діяльності»

Виконала:

студент 2 курсу

групи МОМГ-2009-1

Єрмакова А.Г.

Перевірив:

викладач

Штерн Галина Юріївна

Харків 2010 р.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Організація процесу розміщення замовлень на виконання робіт за допомогою тендеру

Розділ 2. Розробка, структура, порядок подання тендерної документації

Висновок

Список літератури

Вступ

Разрахунково-графичне завдання виконується з метою опанування знань з основ побудови системи закупівель і матеріально-технічного забезпечення підприємств та організацій через конкурсні (тендерні) процедури.

При визначенні виду тендера та його проведення використовується Стаття 185 ГКУ. «Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах». До укладення господарських договорів на біржах, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів.

1. Укладення господарських договорів у конкурентний спосіб (на торгах) відрізняється від загального порядку укладення господарських договорів, передбаченого статтею 181 ГК. Норма аналогічного змісту є у статті 650 ЦК, згідно з якою особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними актами цивільного законодавства.

На цей час чинним законодавством України не використовується інтегроване легальне визначення торгів як конкурентного способу встановлення договірних відносин. Через це як синоніми вживаються терміни «публічні торги», «аукціон», «конкурс», «тендер» тощо.

У найширшому розумінні торги є способом укладення договорів в умовах конкуренції суб'єктів господарювання, за допомогою якої відбувається встановлення договірних відносин певного виду між організатором торгів (власником, уповноваженою ним особою, спеціалізованою організацією) і тим суб'єктом (переможцем торгів), котрий запропонував найбільш вигідні для організатора торгів умови договору.

Здійснення біржової торгівлі, проведення аукціонів і конкурсів мають специфічні особливості, які, з одного боку, обумовлені їх різним правовим регулюванням і діловими звичаями, а з іншого - мають суттєву схожість, що дає можливість об'єднати їх у збірне поняття «торги».

2. Правова регламентація порядку укладання договорів здійснюється через спеціальні нормативні акти, які регулюють не окремі види господарсько-договірних зобов'язань, а організацію та проведення біржової торгівлі, аукціонів і конкурсів.

Аукціони та конкурси - це особливі організаційні заходи, метою яких є укладення договорів на найбільш вигідних для продавця умовах.

Шляхом проведення конкурсу можуть укладатися господарські договори різного виду (купівлі-продажу майна у процесі приватизації, закупівлі продукції для державних потреб, оренди майна виробничого призначення, підряду на капітальне будівництво, щодо права користування надрами тощо).

У чинному законодавстві відсутня єдина класифікація конкурсів, через що в окремих нормативно-правових актах використовуються неоднакова термінологія та визначення. Так, одним з різновидів конкурсу є відкриті торги (тендери), проведення яких в Україні регулюється, зокрема, Положенням про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р., Положенням про порядок підготовки та проведення відкритих торгів, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 2 липня 1998 р., тощо.

Узагальнюючи положення чинного законодавства, відкриті торги (тендер) можна визначити як різновид конкурсу, коли переможцем визнається учасник, який одержав найвищу суму балів за результатами оцінки його тендерних пропозицій щодо умов договору. Організація та проведення відкритих торгів (тендера) має певні особливості, проте порядок укладення договорів за результатами відкритих торгів (тендера) охоплюється загальною моделлю укладання договорів в умовах конкуренції покупців і тому окремо розглядатися не буде. Різновидами конкурсів є відкриті торги, торги з обмеженою участю та двоступеневі торги, умови застосування яких і порядок проведення регулюються Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

До цього законодавства належать, у першу чергу, закони України «Про приватизацію дер­жавного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», «Про концесії», а також численні нормативно-правові акти виконавчої влади, зокрема, затверджені постановами Кабінету Міністрів України Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу природного газу [198], Порядок проведення конкурсів (тендерів) з вибору виконавців державного оборонного замовлення , Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, затверджені наказами Фонду державного майна України Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств, Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна, Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, затверджене наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші.

Розділ 1. Організація процесу розміщення замовлень на виконання робіт за допомогою тендеру

Конкурсні торги (Tender) — різновид торгів, у тому числі міжнародних, об’єктом яких є підряди на будівництво окремих проектів; виконання комплексу або окремих видів будівельно-монтажних робіт; виконання пусконалагоджувальних робіт; поставка обладнання; концесії на розробку корисних копалин та ін.

Процес підготовки, організації та проведення тендерів являє собою спосіб відбору на конкурсних засадах учасників і гарантує замовнику виконання у межах погодженої вартості необхідних обсягів робіт, поставок сировини, продукції, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт, спорудження промислових об'єктів "під ключ" тощо.

Метою організації тендерів є підвищення ефективності господарської діяльності замовника на основі конкуренції між учасниками, а також досягнення мінімального рівня договірних цін та вибір найсприятливіших умов реалізації договору.

Залежно від способу проведення та іних кваліфікаційних ознак замовник проводить наступні види тендерів:

Класифікаційна ознака

Види торгів

За доступом учасників

відкриті

закриті

За способом проведення попереднього добору претендентів організаторами торгів

з попередньою кваліфікацією учасників

без попередньої кваліфікації учасників

За участю у торгах іноземних оферентів

без участі іноземного оферента

за участю іноземного оферента

За участю оферентів у процедурі торгів і оголошенням результатів

гласні

негласні

Тендер може проводитись в один або два етапи. Другий етап тендера здійснюють у разі, якщо перший етап не дав очікуваного результату.

У тендерах можуть брати участь підприємства, організації різних форм власності, в тому числі нерезиденти, а також фізичні особи. До участі у тендерах не допускаються організації, які:

 • не зареєстровані відповідно до чинного законодавства;

 • не мають ліцензії на проведення діяльності, що згідно з чинним законодавством підлягає ліцензуванню;

 • оголошені банкрутами або по відношенню до яких порушено справу про банкрутство;

 • ліквідуються;

 • подають для участі у тендерах документацію, підготовлену неналежним чином;

 • не пройшли кваліфікацію відбору учасників.

Тендерний комітет є окремим колегіальним органом Укрсоцбанку, який очолює заступник голови Правління.

Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Банку.

Завдання та функції Тендерного комітету

Відповідно до основних завдань, Комітет виконує такі функції:

 • прийняття прозорого рішення щодо визначення постачальників Банку;

 • мінімізація загальнобанківських витрат.

Основним завданням діяльності Комітету є розробка та забезпечення комплексу заходів, спрямованих на визначення:

 • кращого постачальника при проведенні тендерних закупок;

 • оптимальної ціни придбання товарів, робіт, послуг;

 • кращих умов гарантійного, післягарантійного та сервісного обслуговування.

Принципи проведення тендерів:

 1. конкурентність;

 2. законність;

 3. гласність та прозорість;

 4. незалежність членів Тендерного комітету;

 5. гнучкість.

Тендерний комітет може здійснювати проведення тендеру у формі відкритого або закритого тендеру. Переважною формою тендера є відкритий тендер.

У разі проведення відкритого тендера, перед проведенням Тендерного комітету, організатор відкритого тендера має право проводити попередній відбір учасників відкритого тендера з метою виявлення учасників, які відповідають встановленим вимогам.

Відкритий тендер

 • передбачає надання тендерних пропозицій усіма зацікавленими постачальниками, які ознайомлені з оголошенням про проведення тендера.

Закритий тендер

 • передбачає надання тендерних пропозицій лише тими постачальниками, які були запрошені замовником взяти участь у тендерній закупці.

Електронні торги

 • це відкритий або закритий тендер, що проводиться у формі електронного аукціону, в мережі інтернет на платформі i-Faber. Електронні торги впроваджуються для підвищення прозорості, гласності та гнучкості при визначенні постачальників Банку, скорочення операційних витрат та витрат часу на проведення тендера.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]