Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 8.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
235.52 Кб
Скачать

46

Тема 8 історичні студії економічного розвитку україни

План

8.1. Предмет і завдання економічної історії України.

8.2. Економічний розвиток українських земель в епоху середньовіччя

(V - ХV ст.).

8.3. Господарство України козацької доби (ХVІ - ХVІІІ ст.).

8.4. Економічний розвиток українських земель у ХІХ - на  поч. ХХ ст.

8.5. Економічна політика українських революційних урядів (1917-

1919 рр.).

8.6. Економіка радянської України.

8.7. Основні проблеми економічного розвитку незалежної України.

8.1. Предмет і завдання економічної історії України

Економічна історія як самостійна наука, що вивчає господарство в історичному розвитку і різноманітності форм його вияву, існує з середини XIX ст. Починаючи з кінця ХІХ - початку ХХ ст. економічну історію починають викладати як самостійний навчальний предмет в університетах Європи. Предмет вивчення економічної історії у широкому розумінні охоплює не лише історію власне економічної діяльності (суб'єктів і об'єктів господарювання; транспортної, кредитної, комунікаційної інфраструктури тощо), але й роль держави в економічному житті, соціальні відносини в економічній сфері, розвиток самої історико-економічної науки в академічному плані й як чинник економічного поступу, а також найбільш важливих прикладних наук, розробки у галузі яких істотно вплинули на піднесення народного господарства. Розглядаючи конкретно-історичні процеси, ця дисципліна допомагає краще зрозуміти сучасні господарські проблеми, прогнозувати їхнє наукове вирішення. Економічна історія на фактичному матеріалі переконує, що технологічна сфера, господарські механізми, людський фактор і соціальні зв’язки, усі підсистеми економіки тісно пов'язані між собою, взаємодіють, доповнюють одна одну.

Сьогочасне суспільство – це підсумок усього попереднього історичного розвитку. Якби наша держава вже на початку своєї незалежності мала глибокі наукові розробки різних аспектів економічної історії, можливо, наше підприємництво, наша законотворчість в цьому напрямку, вся господарська практика останніх років виглядали б інакше. Зараз вже зрозуміло, що недостатньо займатися тільки вивченням класичної історії народного господарства в чистому вигляді. Необхідно зосередити увагу на людях, які знаходилися в центрі багатьох соціальних, економічних, політичних, культурних процесів і, значною мірою, ними керували. Водночас людина сама по собі є персоніфікацією суспільних відносин своєї епохи, що вимагає ґрунтовного аналізу всіх сфер життя минулого в їх структурній єдності. Саме тому дослідження розвитку форм господарювання потребує комплексного підходу. Сучасний фахівець повинен цілеспрямовано використовувати методики і технології, напрацьовані різними науковими напрямками. Економічне середовище має одночасно розглядатись і як поле господарської діяльності, і як соціальний простір з притаманними їм системною організацією і структурними зв’язками.

Зміст будь-якої науки виявляється у її функціях. Економічна історія виконує такі основні функції:

1) методологічну щодо конкретних, прикладних економічних наук (розробка категорійного апарату, обґрунтування об’єктивних соціально-економічних закономірностей і т.д.);

2) практично-прогнозуючу – обґрунтування шляхів еволюції економічних систем, проектування їх майбутніх параметрів;

3) світоглядну – вивчення економічної історії впливає на світогляд людини, сприяє утвердженню гуманістичних ідеалів, формує почуття патріотизму.

Актуальність вивчення історії господарства України пояснюється необхідністю висвітлення і усвідомлення закономірностей економічного розвитку українських земель в умовах незалежної України, що стала суб'єктом світової цивілізації. Донедавна історія господарства України, як і вся її історія, вивчалася як складова частина історії Росії, що не відповідає історичній справедливості. Вивчення економічної історії України допоможе більш глибоко дослідити сучасні економічні процеси, визначити варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє, щоб вивести Україну з економічної кризи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]