Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Етнологія 2010.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
32.46 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університетім. В.Н.Каразіна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології____

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

____________________________

Робоча програма навчальної дисципліни

Етнологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки історія 6.020302____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності археологія -_07.00.04____________________

(шифр і назва спеціальності(тей))

факультет історичний________________________________

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків

Етнологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком історія, спеціальністю історія

Розробник Буйнов Юрій Володимирович, канд. іст. наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні наради історіографії,джерелознавства та археології

Протокол №_________від «_________» V 2010р.

Завідувач наради історіографії,джерелознавства та археології

________________ Посохов С.І.

(підпис)

Схвалено методичною комісією історичного факультету

Протокол № __________ від___________ V 2010р.

Голова______________ Тумаков О.І.

(підпис)

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 1

Галузь знань

Етнологія

07.00.03

Нормативна

Напрям підготовки

Історія

6.02.03.02

Модулів - 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

історія

Рік підготовки:

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Реферат, курсова робота

1-й

Семестр

Загальна кількість годин - 54

1

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 36

самостійної роботи студента - 18

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр”

Л е к ц і ї

36 год.

Практичні , семінарські

0 год.

Самостійна робота

18 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: і с п и т

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма з навчальної дисципліни – «Етнологія» вміщує до себе методологічні, теоретичні основи розуміння етнічних процесів та етнічної історії людства, а також широке коло проблем, тем й фактичного матеріалу, що відноситься до етнографії народів світу. Навчальна дисципліна «етнологія» відноситься до обов’язкових загальноосвітніх, фундаментальних дисциплін при підготовці студентів за навчально-освітнім рівнем бакалавра.

Предметом її визначення . етнос – всі народи світу незалежно від часу та місця мешкання, з їх побутом, традиційною, матеріальною та духовною культурою.

У зв’язку з тим, що для етнології властивий комплексний підхід до предмету до предмету дослідження, вона використовує дані, отримані іншими гуманітарними та природничими науками – археологією, історією первісного суспільства, історією культури, культурознавством, соціологією, географією, фольклористикою та ін. Ці міждисциплінарні зв’язки знаходять проявлення у залученні окремих наукових понять, фактичних матеріалів та методів дослідження, що допомагає доповнити знання студентів при вивченні вказаних навчальних дисциплін та оволодінні головними етнологічними проблемами.

Мета етнології – надати студентам необхідного наукового матеріалу для розуміння понять про етноси, їх спільноти, етногенетичні процеси та походження культурно – побутової специфіки.

Основні завдання дисципліни:

  1. Розкрити зміст етнології, як науки, показати процес її становлення та особливості;

  2. Ознайомити студентів з новими етнологічними школами та теоретичними напрямками;

  3. Розв’язати основні теорії етносу;

  4. Провести етнографічний огляд народів світу та навчити студентів самостійно визначити культурно – побутову специфіку етносів з поясненням механізмів її походження.

Форма підсумкового контролю – екзамен за перший навчальний семестр I курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.