Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
семинары 1 семестр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
204.29 Кб
Скачать

5. Плани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «ідпзк»

Тема 1. Держава і права стародавнього єгипту

(2 Години).

Питання для обговорення:

1. Утворення, етапи розвитку і причини загибелі рабовласницької держави в Єгипті:

1.1. Зародження державності.

1.2. Стародавнє Царство.

1.3. Середнє Царство.

1.4. Нове Царство.

1.5. Пізнє Царство.

2. Суспільний лад Стародавнього Єгипту.

3. Державний устрій Стародавнього Єгипту.

4. Джерела та основні риси права Стародавнього Єгипту.

4.1. Загальна характеристика джерел права.

4.2. Право власності.

4.3. Зобов’язальне право.

4.4. Сімейне та спадкове право.

4.5. Кримінальне право. Особливості судового процесу.

Рекомендована література:

 1. Бадж У. Легенды о египетских богах / Перевод с английского. – М., 1996.

 2. Бадж У. Путешествие души в царстве мертвых. Египетская книга мертвых // Перевод с английского. – М., 1995.

 3. Батыр И. Всеобщая история государства и права. - М.: Изд. "Былина", 1999.

 4. Богословский Е. С. “Слуги” фараонов, богов и частных лиц (к социальной истории Египта ХVІ – ХІV в. в. до н. э.). – М., 1979.

 5. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 6. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 5-те видання, перероблене і доповнене – К.: Істина, 2005.

 7. Графский В. С. Всеобщая история права и государства: Учеб. для вузов. – М., 2001.

 8. Жак К. Египет великих фараонов: история и легенды / Перевод с французского. – М., 1992.

 9. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А.Жидкова и Н.А.Крашенинниковой. - М.: МГУ, 1997.

 10. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час): Навчальний посібник / За ред. проф. Б. Й. Тищика. – Львів: Світ, 2006.

 11. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. Вид. 3-є - К.: Аттіка, 2001.

 12. Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. – Т. 1 – 2. – М.: Остожье, 1998.

 13. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2003.

 14. Хома Н. М. . Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Магнолія плюс”, “Новий Світ-2000”, 2005.

 15. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права. - М.: Из-во: "Юристь", 1999.

Тема 2. Держава і право стародавньої індії (2 години).

Питання для обговорення:

 1. Виникнення та етапи розвитку рабовласницької держави в Індії.

 2. Суспільний лад та правове становище населення.

 3. Державний лад Стародавньої Індії.

 4. Основні джерела права Стародавньої Індії. Вплив ведичної філософії на формування правової системи рабовласницької Індії.

 5. Закони Ману, причини їх видання та система.

 6. Основні галузі та інститути права рабовласницької Індії:

  1. Право власності.

  2. Зобов’язальне право.

  3. Сімейне та спадкове право.

  4. Кримінальне право. Особливості судового процесу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]