Добавил:
kripchuk@gmail.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Театралізований тематичний вечір.docx
Скачиваний:
66
Добавлен:
04.05.2018
Размер:
86.48 Кб
Скачать

Міністерство культури україни

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Крипчук М. В.

Театралізований тематичний вечір

(драматургія та режисура)

навчально-методичні Рекомендації

для самостійної роботи студентів

денної та заочної форм навчання

спеціальності «театральне мистецтво»

спеціалізації «режисура естради та масових свят»

напряму підготовки 0202 «Мистецтво»

з дисциплін «сценарна майстерність» ТА «РЕЖИСУРА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

театрального мистецтва

Протокол № 8від 14.03.2012р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні науково-

методичної ради

Протокол № 11 від 06.06.2012р.

Луганськ 2012

УДК 791.6

ББК 85.34

Т30

Театралізований тематичний вечір (драматургія та режисура): навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з дисциплін «Сценарна майстерність» та «Режисура» / укладач: М. В. Крипчук ; Луган. держ. академія культури і мистецтв. – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2012. – 24 с.

Укладач:

Крипчук Микола Володимирович

старший викладач кафедри театрального мистецтва ЛДАКМ

Рецензенти:

Голубцова Любов Федорівна

кандидат мистецтвознавства, доцент,

професор кафедри театрального мистецтва ЛДАКМ

Перенчук Юрій Михайлович

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри театрального мистецтва

ПВНЗ «Інститут екранних мистецтв»

ББК 791.6

УДК 85.34

© Крипчук М. В., укладання, 2012

© Луганська державна академія

культури і мистецтв, 2012

ПЕРЕДМОВА

Поглиблення в суть проблем технології творчості неминуче призводить до все більшої диференціації його родів та видів.

У ХХ столітті жанрова система масових театралізованих заходів стала особливо різноманітною: дослідники (І. Ф. Ковшарь, Д. М. Генкін) виділяють містерію, карнавал, парад, демонстрацію, карнавал-маскарад, масові театралізовані вистави, пленерні постановки, фестивалі, концерти-мітинги, театралізовані концерти, радіоконцерти, «салютні» концерти, дзвонові концерти, рок-концерти, благодійні концерти, урочистості з ювілейною і історичною тематикою, заходи зі спортивним ухилом та інші. З’явилися абсолютно нові жанри масових видовищ, такі, як, наприклад, світломузичний спектакль, електронна феєрія, лазерне шоу, піромузичне шоу.

У мистецтві відбувається постійна зміна жанрових форм, жанрових різновидів, і викликана вона тим, що суспільний розвиток, нескінченно змінюючи людські взаємини, вимагає від художника пошуку нових шляхів естетичного пізнання і відображення. Відбувається постійний процес взаємодії, взаємозбагачення усіх жанрових різновидів, тому дещо змінюються і жанрові ознаки творів.

Практика підтвердила, що кожній формі притаманні свої особливості як у виборі засобів виразності, так і у стильовому вирішенні свята, дійства, вистави. Отже, аналіз особливостей одного з основних жанрів масового дійства, до якого належить театралізований тематичний вечір і буде темою нашої роботи.

Існує багато вечорів, в яких тема не просто присутня, а розкривається у певній, логічній і композиційній послідовності. Такі вечори прийнято називати тематичними.

Тематичний вечір відрізняється від інших масових заходів не тільки наявністю теми і програми, але і тісним злиттям інформаційно-логічної та емоційно-образної ліній в єдиному сценарії. Діапазон тематичного вечора дуже широкий. Він може являти собою найпростіше ілюстративне з’єднання інформаційно-логічного та емоційно-образного, але може перерости і в синтетичне театралізоване масове видовище, що лежить в основі театралізованого тематичного вечора.