Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод Завора.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
274.79 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра обліку і аудиту

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи з курсу

«Основи біржової діяльності»

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

Полтава 2011

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу«Основи біржової діяльності» для студентів напряму підготовки6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 41 с.

Укладач: Т.М. Завора, кандидат економічних наук, доцент.

Відповідальний за випуск: О.В. Щур завідувач кафедри обліку і аудиту, кандидат технічних наук, доцент.

Рецензент: Л.М. Титаренко, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і регіональної економіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Затверджено та рекомендовано до друку науково-методичною радою університету Протокол № 3 від 23.11.2011 р.

Коректор І.А. Литвин

76.23.04.03

2

 

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП………………………………………………………………….

4

ПРОГРАМА КУРСУ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ…….

5

ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ……………………

6

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ……………………….

13

САМОСТІЙНА РОБОТА……………………………………………...

19

КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ

ПРИ

ПОТОЧНОМУ КОНТРОЛІ…………………………………………… 22

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ………………

24

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..

26

ДОДАТКИ……………………………………………………………… 28

3

ВСТУП

Безупинність процесу розширеного відтворення і прискорення обігу капіталів, товарів та інших видів суспільного продукту потребує формування нового ринкового середовища, одним із елементів якого є біржова діяльність. Світова практика господарювання свідчить про необхідність функціонування біржових структур, які сприяють: скороченню часу обігу капіталів, товарів;

підвищенню

ефективності

використання

основних , фондівресурсів;

зменшенню

потреби

в обігових

коштах. Мета викладання навчального курсу

«Основи біржової

діяльності» –

вивчити загальні

закономірності біржової

діяльності, комплексно розглянути діяльність усіх видів бірж– товарних,

фондових,

валютних, ф’ючерсних, механізм їх

створення,

функціонування і

технологію біржової торгівлі.

 

 

Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення основних понять, підходів,

методів у

вітчизняній і світовій практиці

біржової

діяльності; виявлення

проблем становлення та розвитку біржової діяльності в Україні; опанування методів біржового посередництва; дослідження кон’юнктури біржового ринку й механізму котирування цін.

Метою методичних указівок є надання рекомендацій для організації самостійного вивчення дисципліни«Основи біржової діяльності» студентами

денної

та

заочної

форм навчання. Самостійна робота сприяє глибокому

засвоєнню

студентами

дисципліни; спонукає

до

ґрунтовного

вивчення

літератури,

набуття

вмінь

досліджувати

історичні

аспекти

розвитку

 

певних

об’єктів, з’ясовування, аналізування й узагальнення проблемних питань та

визначення шляхів їх розв’язання.

 

 

 

 

 

 

 

Методичні

вказівки

охоплюють

тематику

лекційного

матеріал

дисципліни та ключові терміни й поняття до кожної із тем; містять розширені

плани

практичних

занять

і

питання

для

обговорення

з посиланнями на

літературні джерела;

тестові завдання за темами, питання для контролю знань.

Рекомендації до написання реферату включають загальні вимоги до його написання, вимоги до структури та оформлення, що сприятиме самостійній роботі студента. Критерії оцінювання знань студентів при поточному контролі

дозволять

організувати

роботу над

вивченням

дисципліни, а програмні

питання –

підготуватися

до заліку, що в

сукупності

сприятиме опануванню

студентами курсу «Основи біржової діяльності».

 

4