Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Документ Microsoft Word (2)

.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
50.19 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

Методичні вказівки

до практичних занять і самостійної роботи

із дисципліни

“Економіка праці й соціально-трудові відносини”

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

Модуль 2. Економічний механізм забезпечення продуктивної праці

Полтава 2009

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи із дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. Модуль 2. Економічний механізм забезпечення ефективної праці. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 34 с.

Укладач: Т.О. Галайда, ст. викладач

Рецензент: Л.М. Титаренко, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки

Відповідальний за випуск: В.Я.Чевганова, завідувачка кафедри економіки підприємства, канд. екон. наук, доцент

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № від 2009 р.

Коректор

Верстка Т.О. Галайда

20.27.16.02

ЗМІСТ

Вступ..............................................................................................................................3

Практичне заняття № 1. Визначення продуктивності праці та трудомісткості виготовлення продукції ………………………………………………………...........4

Практичне заняття № 2. Атестація та раціоналізація робочих місць ……….......12

Практичне заняття № 3. Проведення нормативних спостережень за виробничими процесами та обробка їх результатів. Визначення впливу зміни норми часу на норму виробітку та розцінку ……………………………………...15

Практичне заняття № 4. Нарахування заробітної плати працівникам підприємства ………………………………………………………………………..22

Практичне заняття № 5. Формування фонду оплати праці на підприємстві …...25

Практичне заняття № 6. Визначення середньої заробітної плати працівників підприємства………………………………………………… ………………….….28

Завдання для самостійного розв’язування...............................................................29

Література……………………………………………………………………...........34

ВСТУП

Мета дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” полягає у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань регулювання со¬ціально-трудових відносин, оплати праці, планування праці, стимулювання оптимального використання трудових ресурсів і підвищення продуктивності та ефективності праці.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- вміти проводити нормативні спостереження і обробляти їх результати; виконувати аналіз стану ринків праці; виконувати розробку заходів з покращення показників трудової діяльності; визначати основні напрямки вдосконалення організації праці на виробництві;

- виконувати розрахунки: показників продуктивності праці та трудомісткості; впливу факторів на зміну показників ефективності праці; нарахування заробітної плати, премій та інших видів заохочень; планування та ефективності використання робочого часу; необхідної чисельності різних груп та категорій персоналу;

- розробляти проекти норм з праці, калькуляції витрат праці та заробітної плати; тарифні сітки та схеми посадових окладів, наряди на підрядні роботи; виконувати формування та визначення структури фонду оплати праці; розробляти Положення про оплату праці та преміювання; тарифні угоди.

Методичні вказівки містять приклади розв'язування завдань за темами, що відповідають змісту модуля 2 робочої навчальної програми дисципліни, та завдання для самостійного розв'язку.

Методичні вказівки призначені для закріплення теоретичних знань з дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” практичними розрахунками та виконання самостійної роботи студентами, які навчаються за напрямом “Економіка і підприємництво”.

Модуль 2. Економічний механізм забезпечення ефективної праці

Практичне заняття № 1

Визначення продуктивності праці та трудомісткості

виготовлення продукції

(обсяг аудиторного часу – 4-6 годин; обсяг самостійної роботи – 4 години)

Приклад 1

У звітному році обсяг випущеної продукції (Q) склав 22000 тис. грн., а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась порівняно з базовим на 950 людино – днів ( Тр). Річний виробіток (В БАЗ) у базовому році склав 120 тис. грн. на одного працівника.

Визначити виробіток у звітному році і його відносне зростання, якщо відомо, що в цьому році 238 робочих днів (Т).

Розв’язування

1) Вихідна чисельність працюючих у звітному році

ЧВИХ = Qзв / В БАЗ

ЧВИХ = 22000 / 120 = 183 особи

2) Економія чисельності

ЕЗАГ = Тр / Т

ЕЗАГ = 950 / 238 = 4 особи

3) Зростання виробітку

В = ЕЗАГ / (Ч ВИХ – ЕЗАГ)*100.

В = 4 / (183 – 4) *100 = 2,24 %,

4) Виробіток на 1 працюючого у звітному році

В зв = В БАЗ * (100+Пп) / 100

В = 120*102,24 / 100 = 122,7 тис. грн / особу.

або В зв = Qзв / Ч зв,

де Ч зв = Ч ВИХ – ЕЗАГ

Ч зв = 183 – 4 = 179 осіб, тоді В зв = 22000 / 179 = 122,9 тис. грн.

В = В зв / В зв * 100

В = 122,9 / 120 * 100 - 100= 2,4%.

Як бачимо за двома способами отримані дані дещо відрізняються за рахунок математичного заокруглення, але при більшій точності , отримаємо однакові результати.

Приклад 2

У звітному році обсяг випущеної продукції по підприємству (QЗВ) склав 6640 тис. грн., а чисельність працюючих (ЧЗВ) – 500 осіб. Через 5 років планується довести обсяг виробництва (Q ПЛ)до 8280 тис. грн., а чисельність працюючих (ЧПЛ) до 488 осіб. Визначити загальний та середньорічний темп зростання продуктивності праці (Іпп) на підприємстві.

Розв’язування

Індекс (темп) зростання продуктивності праці

І пп = ІQ / ІЧ,

де ІQ – темп зростання обсягу виробництва (Q пл / Qзв);

Іч – темп зростання чисельності працюючих (Чпл / Чзв),

або І пп = Пп. ПЛ / Пп. ЗВ,

де Пп визначається діленням Q на Ч відповідно в звітному та плановому роках.

Середньорічний темп зростання продуктивності праці

І пп СЕР = І пп,

де n – кількість періодів аналізу.

І пп = (8280 / 488) / (6640 / 500) = 1,278 1,3 (+30 %),

або ІQ = 8280 / 6640 = 1,247 (+24,7 5), Іч = 488 / 500 = 0,96 (- 14 %),

І пп = 1,247 / 0,96 = 1,29 1,3 (+30 %).

Середньорічний темп зростання продуктивності праці

ІппСЕР = 1,3 = 1,31/5 = 1,30,2 = 1,054 (+5,4 %).

Приклад 3

Визначити відносне зростання річного, денного та годинного виробітку робітників і працюючих підприємства в звітному році за даними таблиці 1.

Таблиця 1

№ Показники Базовий

рік Звітний

рік

1 Обсяг випущеної продукції, тис. грн. 170000 185000

2 Чисельність працюючих, осіб 4250 4400

3 Чисельність робітників, осіб 3245 3900

4 Відпрацьований час усіма працюючими, тис. люд.- днів 880 879

5 Відпрацьований час усіма робітниками, тис. люд.- годин 5970 5940

Розв’язування

1) Середньорічний виробіток 1 працюючого

в базовому році В баз РІЧ = 170000 / 4250 = 40 тис. грн.,

у звітному році В зв РІЧ = 185000 / 4400 = 42, 05 тис. грн.,

відносне зростання виробітку Іпп = 42,05 / 40 = 1,051 (+5,1 %);

2) Середньорічний виробіток 1 робітника

в базовому році ВР баз РІЧ = 170000 / 3245 = 52,4 тис. грн.,

у звітному році ВР зв РІЧ = 185000 / 3300 = 56,1 тис. грн.,

відносне зростання виробітку І пп = 56,1 / 52,4 = 1,071 (+7,1 5);

3) Середньоденний виробіток 1 працюючого

в базовому році В баз ДЕН = 170000 / 880 = 193,2 грн.,

у звітному році В зв ДЕН = 185000 / 879 = 210,5 грн.,

відносне зростання виробітку І пп = 210,5 / 193,2 = 1,0895 (+8,95 %);

4) Середньогодинний виробіток 1 робітника

в базовому році В баз ДЕН = 170000 / 5970 = 28,5 грн.,

у звітному році В зв ДЕН = 185000 / 5940 = 31,1 грн.,

відносне зростання виробітку І пп = 31,1 / 28,5 = 1,093 (+9,3 %).

Приклад 4

У цеху за рік виготовляється продукції А – 520 тис. т, Б – 4,4 тис. т. Загальна чисельність основних робітників в цеху становить 98 осіб, з яких 64 ослби зайняті на виробництві А, а 34 чол. – на Б. Фонд відпрацьованого часу всіма робітниками становить 175,5 тис. год.

Визначити трудомісткість виготовлення одиниці продукції цеху.

Розв’язування

Відпрацьований час 1 робітником

t = 175,5 / 98 = 1,79 тис. год.

Витрати часу на виробництво продукції

ТА = 1,79*64 = 114,6 тис. люд. - год.,

ТБ = 1,79*34 = 60,9 тис. люд. - год.

Трудомісткість виробництва одиниці продукції

ТрА = 114,6 / 520 = 0,2 люд. - год. / т,

ТрБ = 60,09 / 4,5 = 13,53 люд. - год. / т.

Приклад 5

Нормативна трудомісткість складання верстатів (Тні) типу А, Б, В становить відповідно 1855, 1805, 4652 нормо – годин. Середній рівень виконання норм виробітку по цеху – 138,6 % (К вн = 1,386). Річна програма випуску верстатів (q і ) становить відповідно 119, 139, 30 шт.

Визначити фактичну технологічну трудомісткість складання верстатів за рік.

Розв’язування

1) умовно – фактична трудомісткість

Т уф і = Тні / К вн

Т уф А = 1855 / 1,386 = 1338,4 люд. – год.,

Т уф Б = 1805 / 1,386 = 1302,3 люд. – год.,

Т уфВ = 4652 / 1,386 = 3356,4 люд. – год.;

2) загальна фактична технологічна трудомісткість складання верстатів

Тр ЗАГ = Т уфі*qі

ТрЗАГ = 1338,4*119 + 1302,3*139 + 3356,4*30 = 440981,9 люд. – год.

Приклад 6

На початок планового року технологічна трудомісткість 1 виробу (t ТЕХ) становила 4 люд .- год., трудомісткість обслуговування (t ОБ) – 0,4 люд. - год., а випуск продукції (Q зв) – 2000 одиниць. У плановому році випуск продукції (Q пл) збільшиться до 2600 од., а виробничу трудомісткість планується знизити на 11 %.

Визначити повну трудомісткість виготовлення продукції в плановому році, якщо трудомісткість управління (t УПР) буде складати 5 % виробничої трудомісткості.

Розв’язування

Тр ПЛ = ((t ТЕХ+tОБ) * Q зв * (1 - Тр / 100) / Q пл) * (1 + tУПР /100)

ТрПЛ = ((4 + 0,4) * 2000 *(1 – 11 / 100) / 2600) * (1 + 5 / 100) = 3,163 н. - год.

Приклад 7

Робітник протягом місяця за 180 год. виготовив 360 деталей. При здійсненні заходів для поліпшення організації робочих місць трудомісткість виготовлення деталей знизилась на 0,1 год.

Скільки деталей робітник виготовить у нових умовах праці і на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці?

Розв’язування

1) Виробіток базовий

ВБ = 360 / 180 = 2 дет. / год.

2) Трудомісткість у нових умовах

ТрН = 1 / ВБ - Тр

ТрН = 1 / 2 – 0,1 = 0,4 нормо - год. / деталь

3) Виробіток у нових умовах

ВН = 1 / 0,4 = 2,5 деталей / год.

4) Підвищення продуктивності праці

В = (2,5 – 2) / 2 * 100 = 25 %.

Розрахунок планового рівня продуктивності праці факторним методом здійснюється в декілька етапів:

1.Обчислення економії робочої сили під впливом техніко-економічних факторів:

1) підвищення технічного рівня виробництва;

2) структурні зрушення у виробництві;

3) вдосконалення управління, організації, виробництва і праці;

4) зміна обсягу виробництва;

5) галузеві фактори;

6) уведення в дію і освоєння нових підприємств (об’єктів), потужностей.

2. Визначення вихідної чисельності промислово - виробничого персоналу в плановому періоді.

3. Визначення планової чисельності працюючих.

4. Розрахунок приросту продуктивності праці в плановому періоді.

Приклад 8

У цеху працюють 500 чол. і протягом року планується здійснити наступні заходи:

а) механізувати транспортування заготовок, що дозволить зайнятим на ньому 50 особам підвищити продуктивність праці на 15 %;

б) упровадити засоби малої механізації на ремонтних роботах, що дозволить зайнятим на ньому 80 особам підвищити продуктивність праці на 25 %.

Визначити зниження трудомісткості по кожному із заходів та зростання продуктивності праці в цеху за рахунок цих заходів.

Розв’язування

1) Зниження трудомісткості за рахунок кожного заходу

Т = Пп * 100 / (100 + Пп)

Т(А) = 100 * 15 / (100 + 15) = 13,04 %;

Т(Б) = 100 * 25 / (100 + 25) = 20 %.

2) Економія чисельності робітників

Еч = Чвих – Чвих * (1 - Т / 100)

Еч(А) = 50 – 50 * (1 – 13,04 / 100) = 7 осіб;

Еч(Б) = 80 – 80 * (1 – 20 / 100) = 16 осіб

3) Зростання продуктивності праці в цеху

Пп = ЕчЗАГ / (ЧЗАГ – ЕчЗАГ) * 100

Пп = (7 +16) / (600 – 23) * 100 = 4%.

Приклад 9

Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 368 млн. грн. і зросте в плановому періоді на 11%. Виробіток на 1 працюючого в базовому періоді становив 2,3 тис.грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність персоналу зменшиться в плановому періоді на 9 осіб.

Визначити процент зростання продуктивності праці і чисельність працюючих у плановому періоді.

Розв’язування

Чпл =368 / 2,3 – 9 = 151 осіб;

Впл = 368 * 1,11 / 151 = 2,7 тис. грн / особу;

Пп = 2,7 / 2,3 * 100 = 117,4% (+17,4%).

Приклад 10

Виробіток на 1 працюючого в базовому періоді (В баз)– 670 тис. грн., чисельність працюючих (Чбаз) – 254 осіб. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшиться на 8,4 %, питома вага купованих напівфабрикатів у вартості продукції (К покуп) знизиться на 3%. За планом підвищення ефективності виробництва передбачено умовно вивільнити 35 осіб (Чвив).

Визначити планові показники виробітку на 1 працюючого і зростання продуктивності праці.

Розв’язування

Чпл = Чбаз * (1 – К покуп) – Ч вив

Чпл = 254 * (1 – 0,03 ) – 35 = 211 осіб

Опл = Чбаз * Обаз * К зрост;

Опл = 254 * 670 * 1,084 = 18447,5 тис. грн;

Впл = Опл / Впл;

Впл = 18447,5 / 211 = 873 тис.грн.

Приклад 11

Плановий фонд робочого часу 1 робітника цеху промислового підприємства (Ф)становить 1790 год.; середній коефіцієнт виконання норм виробітку в цеху (Квн) – 1,1. Трудомісткість та обсяги виробництва продукції в звітному та плановому періодах наведені в таблиці 2. Визначити економію чисельності (додаткову чисельність) робітників внаслідок зміни трудомісткості виробництва продукції в плановому році.

Таблиця 2

Вид про-дукції Кількість нормо -год. на 1000 грн.

у звітному році

(Т од) Обсяг виробництва продукції, тис. грн. (q)

у звітному році у плановому році

А 100 2000 2440

Б 120 8000 8400

Розв’язування

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції:

Т од = , люд. – год.

Т од ЗВ = (100 *2000 + 120 *8000) / 10000 = 116 люд. - год.;

Т од ПЛ = (100 * 2440 + 120 * 8400) / 10840 = 115,5 люд. - год.;

Економія чисельності робітників

Е чис = Q пл * (Т одЗВ – Т одПЛ) / К вн / Ф пл;

Е чис = 10840 * (116 – 115,5) / 1,1 / 1790 = 3 особи

Приклад 12

На підприємстві в базовому періоді чисельність працюючих(Ч пр) становила 4000 осіб, із яких 50% – робітники. В плановому періоді випуск продукції (Q) збільшиться на 8%, а чисельність персоналу (за винятком робітників) – на 3%. У зв’язку з ускладненням виробництва додатково знадобиться 69осіб. Для випуску нової продукції на суму 1600 тис. грн. уводитимуться нові потужності , які розраховані на 220 робочих місць. Виробіток на 1 працюючого в базовому періоді (В баз) становив 10 тис. грн. У плановому періоді питома вага кооперованих постачань у собівартості продукції збільшиться з 15 до 16%.

Визначити економію чисельності працюючих у плановому періоді за рахунок структурних зрушень у виробництві.

Розв’язування

1) Економія чисельності за рахунок зміни умов кооперування

Е ч КООП = (1 - (100 – П в КПЛ) / (100 – П в КПЛ) ) * Ч баз

Е ч КООП = (1 - (100 – 16) / (100 – 15) ) * 4000 = 47 осіб

2) Економія чисельності за рахунок зростання обсягів виробництва

Е ч Q = Ч роб БАЗ * ( Q - Ч пр) / 100

Е ч Q = 4000 *0,5 * (8 - 3) / 100 = 100 осіб

3) Економія чисельності внаслідок освоєння нових потужностей

Е ч НОВ = Q пл / В баз – Ч пл

Е ч НОВ = 1600 / 10 – 220 = - 60 осіб

4) Загальна економія чисельності працюючих

Е ч ЗАГ = 47 +100 – 60 – 69 = 18 осіб

Приклад 13

У плановому році передбачено збільшення ефективного фонду робочого часу 1 робітника (Ф) за рахунок скорочення його втрат з 1890 год. до 1911 год. Чисельність основних робітників у базовому періоді (Ч баз) становила 2000 чол. Передбачається також скоротити втрати від браку продукції (Б), які становили 0,5%, на 50%.

Визначити економію чисельності робітників за рахунок впливу зазначених факторів.

Розв’язування

1) Економія чисельності за рахунок збільшення ефективного фонду робочого часу

Е ч ЧАС = Ч баз * (1 – Ф баз / Ф пл)

Е ч ЧАС = 2000 * (1 –1890 / 1911) = 22 осіб

2) Економія чисельності за рахунок скорочення втрат від браку

Е ч БР = (Ч баз – Е ч ЧАС) * (Б баз – Б пл) / 100

Е ч БР = (2000 – 22) * (0,5 – 0,5 * 0,5) / 100 = 5 осіб

4) Загальна економія чисельності робітників

Е ЗАГ = 22 + 5 = 27 осіб

Приклад 14

Спискова чисельність робітників на підприємстві становить 2530 осіб. Із них механізованою працею зайнято 1600 осіб. Планується перевести на механізовану працю ще 35% робітників, при цьому їх продуктивність праці повинна зрости на 70 %.

Визначити відносне зростання виробітку всіх працівників підприємства.

Розв’язування

І пп = 1 / ((1 – ПВ рм / 100 * (1 – Р м)* (1 – 1 / Пп М)),

де Пв рм – питома вага робітників, які переводяться на механізовану працю;

Р м – рівень механізації праці в базовому періоді,

Р м = Ч мех / Ч заг,

де Ч мех – чисельність робітників, праця яких механізована;

Ч заг – загальна чисельність робітників;

Пп М – зростання продуктивності праці робітників унаслідок механізації.

І пп = 1 / ((1 – 0,35 * (1 –1600 / 2530) * (1 – 1 / 1,7)) = 1,056 (+15,6%).

Приклад 15

На підприємстві підлягають заміні:

а) 15% універсальних верстатів на нові, продуктивність яких у 2,3 разу вища;

б) 20% шліфувальних верстатів на нові, продуктивність яких у 1,8 разу вища;

в) 10% фрезерних верстатів на нові, продуктивність яких у 1,5 разу вища.

Визначити зростання виробітку верстатників та всіх працюючих підприємства, якщо чисельність верстатників (Ч в) становить 850 осіб, а всіх працюючих (Ч пр) – 1950 осіб.

Розв’язування

1) Зростання продуктивності праці верстатників

І ппВ = 1 + i * ( Пп і – 1) ,

де ПР і – питома вага кожної групи верстатів, що підлягають заміні;

Пп і- зростання продуктивності кожної групи верстатів.

І ппВ = 1 + ( (0,16 * (2,3 – 1) + 0,2 * (1,1 – 1) + 0,1 */ (1,5 – 1) ) = 1,405

2) Зростання продуктивності праці всіх працюючих на підприємстві

І пп ПР = 1 / ((1 – Ч В / Ч ПР * (1 – 1 / І пп))

І пп ПР = 1 / ((1 – 850 / 1950 * (1 – 1 / 1,405) ) = 1,144 (+14,4%) .

Практичне заняття № 2

Атестація та раціоналізація робочих місць

(обсяг аудиторного часу – 2 години; обсяг самостійної роботи – 2 години)

Приклад 1

На робочому місці трудомісткість виготовлення одиниці виробу на новому обладнанні на технологічному процесі (машинному процесі) становить Т пр = 3,6 нормо - год., трудомісткість на діючому обладнанні Т д = 5,5 нормо - год. ; годинна продуктивність : встановленого обладнання П в = 25шт., нового обладнання П н =35шт.

Визначити техніко - технологічний рівень робочого місця на новому обладнанні за прогресивністю діючого технологічного процесу (за трудомісткістю ) за рівнем продуктивності обладнання.

Розв’язування

1) Прогресивність діючого технологічного процесу за трудомісткістю

П тр = Т пр / Т д

П тр = 3,6 / 5,5 = 0,65

2) Рівень продуктивності обладнання

Р п = П в / П н

Р п = 25 /35 = 0,71

Приклад 2

Визначити організаційний рівень робочих місць при двозмінному режимі роботи за даними таблиці 3 за наступними показниками :

1.Ефективність використання робочого місця:

а) рівень використання обладнання по часу (К вч) ;

б) рівень використання обладнання по продуктивності ( потужності ) (К вп) ;

в) коефіцієнт завантаження обладнання (К зо ) ;

г) коефіцієнт змінності роботи обладнання (К змо).

2.Зайнятість робітника продуктивною працею – коефіцієнт зайнятості робітника (К з).

3.Розрахункова чисельність робітників:

а) за розрахунковою трудомісткістю (Ч р);

б) за прийнятою до оплати трудомісткістю (Ч пр );

в) за відпрацьованим часом (Ч вч).

Таблиця 3

Річний плановий ефективний фонд роботи

№ Показники Од. виміру Кількість

1. Річний плановий ефективний фонд робочого часу обладнання ( Т по ) машино –год. 4368

2. Річний фактичний фонд робочого часу обладнання (Т фо ) машино – год. 3998

3. Фактичний обсяг виготовленої продукції в одиницю робочого часу ( Vф) шт./год. 15

4. Встановлена норма виробітку продукції за той же період ( по потужності ) ( Н вир ) шт. 18

5. Трудомісткість виготовлення річного випуску продукції на обладнанні (Т р) нормо –год. 252000

6. Річний фонд робочого часу всього встановленого обладнання ( Ф ор ) машино – год. 262080

7. Фактично відпрацьовано машино – змін за добу (Ч мз) машино – змін 60

8. Загальна кількість верстатів (n) шт. 30

9. Планова річна трудомісткість виготовлення продукції на робочому місці (Т рм ) нормо – год. 4400

10. Загальна прийнята до оплати трудомісткість випуску продукції з урахуванням річної програми усієї закріпленої за робочим місцем номенклатури виробів (Т пр) нормо – год. 4500

11. Загальна розрахункова трудомісткість з урахуванням річної програми усієї закріпленої за робочим місцем номенклатури виробів ( Т р )

нормо –год. 132000

12. Загальна прийнята до оплати трудомісткість з урахуванням річної програми усієї закріпленої за робочим місцем номенклатури виробів ( Т пр)

нормо – год. 135000

13. Річний фонд відпрацьованого часу (Ф р) год. 120000

14. Номінальний річний фонд робочого часу (Ф н) год. 2184

15. Коефіцієнт виконання норм виробітку (К вн) 1,1

Розв’язування

1) рівень використання обладнання за часом (К нч)

К нч = Т фо / Т по

К нч = 3998 / 4368 = 0,915

2) рівень використання обладнання за продуктивністю (потужністю)

К вп = Vф / Н вир

К вп = 15 / 18 = 0,83

3) коефіцієнт завантаження обладнання

К зо = Т р /Ф ор

К зо = 252000 / 262080 = 0,96

4) коефіцієнт змінності роботи обладнання

К змо = Чмз/ n

К змо = 60 / 30 = 2

5) коефіцієнт зайнятості робітника продуктивною працею

К з = Т рм / Т пр

К з = 4400 / 4500 = 0,98

6) чисельність робітників за розрахунковою трудомісткістю

Ч р= Т р / Ф н

Ч р = 132000 / 2184 = 60 осіб

7) розрахункова чисельність робітників за прийнятою до оплати трудомісткістю

Ч пр = Т пр / (Ф н * К вн )

Ч пр = 135000 / (2184 * 1,1) = 56 осіб

8) розрахункова чисельність робітників за відпрацьованим часом

Ч вч = Ф р / Ф н

Ч вч = 120000 / 2184 = 55 осіб.

Приклад 3

У цеху 80 атестованих робочих місць і 60 неатестованих. У 60 атестованих робочих місць коефіцієнт змінності Кзм =2, у інших Кзм= 1; у 20 неатестованих робочих місць Кзм=2, у інших Кзм =1.

Визначити рівень організації праці у цеху.

Розв’язування

Рівень організації праці

Роп = (Мраі * Кзмі ) / ( Мрі* Кзмі ),

де Мраі – кількість атестованих робочих місць з і-м коефіцієнтом змінності ; Мрі- кількість робочих місць з і-м коефіцієнтом змінності ( атестованих та не атестованих )

Роп = (60*2 + 20 * 1) / (20 * 2 + 40 * 1) = 140 / 80 = 1,75

Практичне заняття № 3

Проведення нормативних спостережень за виробничими процесами

та обробка їх результатів.

Визначення впливу зміни норми часу на норму виробітку та розцінку

(обсяг аудиторного часу – 4 години; обсяг самостійної роботи – 6 години)

Приклад1

Виконати обробку фотографії робочого дня токаря 4 розряду, скласти баланс робочого часу, визначити ефективність використання робочого часу, розрахувати норму часу на обробку однієї деталі, відрядну розцінку та змінну норму виробітку, якщо годинна тарифна ставка 4 розряду становить 2,2 грн., норматив робочого часу на підготовчо-завершальну роботу становить 4 %, на відпочинок – 5%, обслуговування робочого місця – 3%, протягом зміни оброблено 1400 деталей.

Лист спостереження наведений у таблиці (див. табл. 4).

Таблиця 4

Лист спостереження фотографії робочого дня токаря 4 розряду на операцію точіння вісьових валиків

№ Види робіт Поточний час, год.-хв. Тривалість, хв. Індекс Кіль-

кість

1 2 3 4 5 6

Початок спостереження 7-00

1 Отримання інструктажу 7-05 5 ПЗ 6

2 Отримання заготівок 7-13 8 ПЗ 6

3 Отримання інструменту 7-17 4 ПЗ 6

4 Налагоджування верстата 7-30 13 ТО 3

5 Обточування деталі 8-18 48 ОР 5

6 Заміна piзaкa 8-21 3 HP 1

7 Змащення верстата 8-27 6 ТО 3

8 Відпочинок 8-35 8 В 3

9 Обточування деталі 9-40 65 ОР 5

10 Прибирання стружки 9-50 10 ОргО 2

11 Відпочинок 9-56 6 В 3

12 Отримання нової технологічної карти 10-00 4 ПЗ 6

13 Отримання заготівок 10-05 5 ПЗ 6

14 Заміна інструменту 10-12 7 ПЗ 6

15 Переналагоджування верстата

верстата 10-27 15 ТО 3

16 Розмови 10-37 10 ПНД 2

17 Обточування деталі, пішов на обід 12-00 83 ОР 5

Продовження таблиці 4

1 2 3 4 5 6

18 Повернувся з обіду 13-00 60 ПР 1

19 Чекання ремонту верстата 13-10 10 ПНТ 2

20 Усунення неполадки слюсарем 13-30 20 ПНТ 2

21 Обточування деталі 14-50 80 ОР 4

22 Відпочинок 14-57 7 В 3

23 Обточування деталі 15-17 20 ОР 5

24 Прибирання робочого м1сця 15-25 8 ОргО 2

25 Здавання деталей у ВТК 15-35 10 ПЗ 6

26 Передчасне завершення роботи 15-45 10 ПНД 2

27 Передавання зміни, закінчення спостереження 16-00 15 ПЗ 6

Розв'язування

1) Складається фактичний баланс робочого дня, потім проектний баланс, розраховуються зайві витрати робочого часу. Розрахунки виконуються в таблиці 5.

Таблиця 5

п/

п Категорії витрат

робочого часу

Ін-

декс

Фактичний

баланс Зайві

витрати Проектний

баланс

хв. % ти, хв. хв. %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Підготовчо -

завершальна робота

робота П3

58 12 38 20 4

2 Оперативна

робота ОР 296 62 -124 420 88

3

Обслуговування

робочого місця ОргО

52

11

36

16

3

ТО

4 Відпочинок В 21 4 -1 22 5

5

Перерви

нерегламентовані

за технічними

причинами ПНТ 30 6 30 - -

6 Перерви

нерегламентованої

через порушення

дисципліни ПНД 20 4 20 - -

7

Непродуктивна

робота HP 3 1 3 - -

Разом

480 100 480 100

2) Коефіцієнт використання робочого часу

К вик = (ПЗ + ОР + ОргО + ТО + В) / Т зм

К вик = (58+296+52+21) / 480 = 0,89 (89%)

3) Коефіцієнт втрат робочого часу

К втр = (ПНТ + ПНД + HP) / Тзм або К втр = 1 - К вик

К втр = (30+20+3) /480 = 0,11 (11%)

Квтр = 1 - 0,89 = 0,11

4) Можливе підвищення продуктивності праці

ПП = (Т орн - Т орф) / Т ор н * m,

де Т ор ф - фактичний час на оперативну роботу, хвил. (табл. 5).

ПП = (420 -296) / 420* 100=30%.

5) Повна норма часу на одиницю продукції за проектним балансом

Нч = НОР / ((100 – ПЗ – В – О) /60 * 100) / ВЗМ, люд. – год.,

де НОР – витрати часу на оперативну роботу, люд. –хв.;

ПЗ – норматив часу на підготовчо-завершальну роботу, %;

В - норматив часу на відпочинок, %;

О - норматив часу на обслуговування робочого місця, %.

ВЗМ – змінний виробіток продукції, одиниць.

Нч = 420 / ((100 - 4 - 5 - 3) / 60 * 100) / 1400 = 0,006 люд. – год..

6)Відрядна розцінка Р = Нч * Ст., грн..,

де Ст. – годинна тарифна ставка робітника, грн.

Р = 0,006 * 2,2 = 0,012 грн.

7)Змінна норма виробітку для токаря Н в = 8 / Нч,

Нв = 8 / 0,006 = 1333 деталі.

Приклад 2

Виконати обробку хронометражних спостережень за процесом монтажу залізобетонних плит перекриття методом граничних значень та методом відносної середньоквадратичної помилки за даними хронометражу вибіркового (див. табл. 6.), розрахувати норму часу на одиницю виробничого процесу (1 плита), якщо норматив часу на підготовчо-завершальну роботу (ПЗР) становить 3% оперативного часу, па відпочинок - 10%, технологічні перерви - 4%.

Розв'язування