Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MYeTODIChKA.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
369.66 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Гетьман, дворянство, інтелігенція, Києво-Могилянська академія, козацька старшина, Коломацькі статті, „мазепинці”, Північна війна, політична еміграція, шляхта.

Лiтература

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С.176-184, 200-208, 214-230.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С. 86-89, 97-100.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 94-99, 101-113..

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава, 1993. – С. 17-21.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С. 15-20.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.151-160, 184-185.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 245-255, 352-37, 392-405.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 114-119.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 106-113, 126-137.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 145-151, 176-181, 200-210.

Додаткова:

Антонович В.Б., Бец В.Н. Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах // Укр. iстор. журн. – 1990. – №9. – С.120-134.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991. – С.178-200.

Костомаров М.I. Мазепа // Укр.iстор.журн. – 1988. – № 8,9,10,11,12.

Мальків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1657-1709. – Полтава, 1995.

Ксерокопії на кафедрі:

Апанович О. Урядовi службовцi Гетьманщини – українська iнтелiгенцiя XVIII ст. // Урядовий кур'єр. – 1996. – №240-241.

Апанович О. Урядовий апарат Гетьманщини // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

7 (2 год.)

  1. 1. Малоросійська політика російського царизму XVІІІ–ХІХ ст. та формування української нації.

  2. 2. Поділ Польщі між Росією й Австро-Угорщиною та специфіка етнічного, соціального й економічного розвитку українців у складі двох імперій. Перетворення Галичини в осередок легалізації українського національно-визвольного руху.

Ключові терміни та поняття

„Весна народів”, Гетьманщина, Головна Руська Рада, громада, губернія, демократизація, дуалістична імперія, імперія, інтелігенція, Конституція, конституційна монархія, крайова автономія, кріпацтво, легальний політичний рух, Малоросійська колегія, Малоросія, наказний гетьман, народність, національно-визвольна боротьба, національна самосвідомість, національне відродження, національно-територіальна автономія, нація, Новоросія, політизація національного руху, політична партія, політика національного гноблення, резидент, русифікація, самодержавство, царизм, централізм.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 91-110.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 114-126, 137-176.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава, 1993. – С. 15-17.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 145-172, 184-192, 200-214.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т.2. – К.,1992. – С. 261-324.

Додаткова:

Борисенко В., Заремба С. Україна козацька. – К., 1993. – 134 с.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 с.

Дорошенко Д.І. Історія України: У 2-х т. – К., 1991. – 450 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – 450 с.

Рибалка І.К. Історія України: У 2-х частинах. Ч.2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 р. – Харків, 1997. – 480 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Олійник О.Л. Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі // Укр. іст. журн. – 1992.– №2. – С. 36-65.

Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Укр. іст. журн. – 1993. – №7-8.

8 (2 год)

  1. 1. Історичні особливості розвитку капіталізму в Україні в складі Російської імперії. Специфіка соціально-політичних передумов формування новітніх партій.

  2. 2. Зародження наприкінці ХІХ ст. перших революційних рухів. Діяльність народників. Братство тарасівців.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]