Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mv_Pereddiplomna_Praktika-Bakalavr.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до проходження передкваліфікаційної практики

для студентів напряму підготовки

6.030504 “Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

Полтава 2011

Методичні рекомендації до проходження передкваліфікаційної практики для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 21 с.

Укладачі: В.Я. Чевганова, канд. екон. наук, професор; І.В. Міняйленко,

ст. викладач; Н.Б. Теницька, ст. викладач.

Відповідальний за випуск: В.Я. Чевганова, завідувач кафедри економіки підприємства, канд. екон. наук, професор.

Рецензент: А.С. Старовірець, канд. екон. наук, доцент

кафедри менеджменту та маркетингу.

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № від . . 2011 р.

20.49.07.01.

Верстка Н.Б. Теницька

Зміст

Загальні відомості……………………………………………………..

Розділ 1. Організаційно-правові основи функціонування підприємства……………………………………………………..……………….

1.1. Визначення юридичного статусу підприємства ………………....

1.2. Мета та види діяльності підприємства ……….……….………….

1.3. Продукція підприємства, аналіз обсягів її випуску………………

1.4. Організаційна структура управління та виробництва підприємства……………………………………………………………………………….

Розділ 2. Визначення та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства……………………………………….

Розділ 3. Факторний аналіз обсягу випуску продукції ….……….

Розділ 4. Список літератури за темою дослідження …...................

Розділ 5. Формування глосарію …………………………...................

Висновки……………………………………….……………………….

4

5

5

5

5

6

6

13

21

21

21

Загальні відомості

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” і має на меті набуття студентом професійних умінь та навичок.

Передкваліфікаційна практика є завершальною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед захистом випускної роботи бакалавра. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін навчального плану, засвоюються практичні навички виконання певних функціональних обов’язків, збирається фактичний матеріал для виконання випускних робіт.

Проходження передкваліфікаційної практики та термін її проведення передбачено навчальним планом підготовки студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”.

Практика студентів проходить на базах практики, які відповідають вимогам практики, а саме на промислових, будівельних, транспортних підприємствах, підприємствах зв’язку та інших галузей господарства, або їх філіях.

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності при організаційно-методичному керівництві викладача навчального закладу і спеціаліста з даного фаху.

Метою практики є ознайомлення із загальною та виробничою структурою підприємства, на якому проходить практика, функціональними обов’язками і завданнями, котрі розв’язують економічні служби, аналіз їх діяльності й пропонування заходів щодо поліпшення їх роботи і підприємства в цілому.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]