Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_dlya_EF_bo.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
411.65 Кб
Скачать

Головна книга

Дт 10 Кт

С1…125000

Од -

Ок -

С2…125000

Дт 20 Кт

С1…7130

Кт63-3100

Од=3100

Ок -

С2…10230

Дт 30 Кт

С1…640

Кт31-2110

Дт661-2000

Дт31-110

Дт372-240

Од=3100

Ок=2350

С2…400

Дт 31 Кт

С1…10960

Кт30-110

Дт641-820

Кт60-2100

Дт65-760

Дт30-2110

Дт60-4600

Дт-63-3720

Од=2210

Ок=12010

С2…1160

Дт 36 Кт

С1…4870

Од -

Ок -

С2…4870

Дт 37 Кт

С1…-

Кт30-240

Од =240

Ок -

С2…240

Дт 40 Кт

С1…138800

Од -

Ок -

С2…138800

Дт 23 Кт

С1…7200

Од -

Ок -

С2…7200

Дт 60 Кт

С1…5600

Кт31-4600

Дт31-2100

Од =4600

Ок=2100

С2…3100

Дт 63 Кт

С1…7490

Кт31-3720

Дт20-3100

Дт641-620

Од =3720

Ок=3720

С2…7490

Дт 641 Кт

С1…940

Кт63-620

Кт31-820

Од =1440

Ок -

С2…500

С2…7490

Дт 65 Кт

С1…860

Кт31-760

Од =760

Ок -

С2…100

Дт 661 Кт

С1…2110

Кт30-2000

Кт662-110

Од =2110

Ок -

С2… -

Дт 662 Кт

С1…-

Дт661-110

Од -

Ок=110

С2…110

Таблиця 4- Оборотна відомість

Назва та шифр рахунку

Сальдо на початок місяця

Оборот

Сальдо на кінець місяця

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

10

125000

-

-

-

125000

-

20

7130

-

3100

-

10230

-

23

7200

-

-

-

7200

-

30

640

-

2110

2350

400

-

31

10960

-

2210

12010

1160

-

36

4870

-

-

-

4870

-

37

-

-

240

-

240

-

40

-

138800

-

-

-

138800

60

-

5600

4600

2100

-

3100

63

-

7490

3720

3720

-

7490

641

-

940

1440

-

500

-

65

-

860

760

-

-

100

661

-

2110

2110

-

-

-

662

-

-

-

110

-

110

Разом

155800

155800

20290

20290

149600

149600

Таблиця 5 - Заключний баланс

№ п\п

Актив

Сума, грн.

№ п\п

Пасив

Сума, грн.

І. Необоротні активи

І. Власні джерела

1.1

Основні засоби

125000

1.1

Статутний капітал

138800

Разом по розділу І.

125000

Разом по розділу І.

138800

ІІ. Оборотні активи

ІІ. Позикові джерела

2.1

Каса

400

2.1

Короткострокові позики банку

3100

2.2

Поточний рахунок

1160

2.2

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

7490

2.3

Розрахунки з покупцями

4870

2.3

Розрахунки з працівниками з оплати праці

110

2.4

Виробничі запаси

10230

2.4

Розрахунки із страхування

100

2.5

Незавершене виробництво

7200

2.6

Розрахунки з бюджетом

500

2.7

Розрахунки з підзвітними особами

240

Разом по розділу ІІ.

24600

Разом по розділу ІІ.

10800

Баланс

149600

Баланс

149600

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]