Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
розділ 2 готовий.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
720.9 Кб
Скачать

2.3. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства

Для виконання даного підрозділу я зібрав вихідні дані (фінансову, бухгалтерську, статистичну та оперативну звітність) відповідно до теми передкваліфікаційної роботи.

Основними регулятивно-правовими актами, які визначають економічні відносини, є: Закони України, а також Постанови Кабінету Міністрів України, згідно якого приймаються рішення щодо норм і нормативів виконання роботи. До системи норм і нормативів входять такі їх групи:

– нормативи ефективності загального виробництва;

– норми й нормативи затрат праці та зарплати;

– норми і нормативи затрат та запасу сировини, матеріалів, палива й енергії та інших видів нормованих оборотних фондів;

– нормативи капіталовкладень і капітального будівництва;

– фінансові норми і нормативи;

– норми грошових (комплексних) затрат на виробництво, тощо;

– соціально-економічні норми та нормативи.

Планова інформація – це сукупність даних про склад запланованого об’єкта і тенденцію його розвитку. Вона відображена в оперативних, поточних та перспективних планах, а також у довготермінових прогнозах розвитку підприємств, об’єднань і галузей економіки.

Господарський облік організований в єдину систему контролю за виконанням завдань і складається з трьох самостійних, але міцно пов’язаних між собою видів обліку: оперативного, бухгалтерського й статистичного. Відповідно до цього класифікують і види облікової інформації та звітність.

Бухгалтерська звітність – це система пов’язаних між собою показників, що характеризують кругообіг господарських засобів.

Оперативна звітність призначена переважно для поточного контролю й управління у середині окремих підприємств і об’єднань. Вона містить дані про виробництво важливих видів продукції, про хід поставок матеріалів та палива, про виконання договорів поставок замовникам комплектуючих виробів та напівфабрикатів тощо.

Фінансова звітність згідно з П(С)БО – це бухгалтерська звітність, що відображає фінансовий та економічний стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Фінансова звітність складається з: форми №1 «Баланс», форми №2 «Звіт про фінансові результати», форми №3 «Звіт про рух грошових коштів», форми №4 «Звіт про власний капітал», форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності», примітки до звітів.

Для виконання розрахунків даної роботи та аналізу фінансово-економічних показників зібрано таку статистичну звітність: форму №1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства», форми 1-ПВ «Звіт із праці» (місячна, квартальна, річна), форма 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» (річна), тощо.

Основні фінансово-економічні показники наведені в табличній формі (табл. 2.1.).

Рисунок 2.3. Середня вартість сукупного та власного капіталу ТОВ «Завод Кобзаренка» за 2009-2011 рр.

Як видно з рисунка 2.3. середня вартість сукупного капіталу у 2010 р. у порівнянні з 2009 р. збільшилась з 4945,5 до 7198,0 тис. грн., а у 2011 р. в порівнянні з попереднім роком цей показник збільшився на 6668 тис. грн., що складає 92,64%.

Що стосується середньої вартості власного капіталу, то тут також спостерігається тенденція до збільшення.

Рисунок 2.4. Динаміка середньої вартості основних і оборотних активів ТОВ «Завод Кобзаренка»

Можемо зробити висновок про те, що середньорічна вартість основних активів у 2011 р. в порівнянні з 2009 р. та 2010 р. збільшилась на 2493,5 тис. грн., і 1645 тис. грн. відповідно.

Середні залишки оборотних засобів у 2010 р. в порівнянні з минулим роком збільшились майже у 3 рази, а у 2011 р. в порівнянні з 2010 р. спостерігається збільшення на 14,16%.

Рисунок 2.5. Динаміка чистого доходу та обсягу реалізованої продукції ТОВ «Завод кобзаренка» за 2009 – 2011 роки.

Найбільший дохід складав у 2010 р. 16801 тис. грн, у порівнянні з 2009 р. він зріс на 7243 тис. грн, а у 2011 р. виручка знизилася на 3068 тис. грн. (18,26%). Таку динаміку можна пояснити тим, що обсяг реалізованої продукції у 2010 р. був найбільшим.

Рисунок 2.6. Динаміка фонду оплати праці ТОВ «Завод Кобзаренка»за 2009 – 2011 роки.

Фонд оплати праці усіх працівників протягом досліджуваних років поступово зростає. У 2011 році він склав 4515,3 тис. грн., що на 2070,5 тис. грн. більше, ніж у 2009 р., та на 766,9 тис. грн. більше, ніж у 2010 р. (рис. 2.6.).

Рисунок 2.7. Динаміка продуктивності праці ТОВ «Завод Кобзаренка»за 2009 2011 рр.

Як видно з рис. 2.7. продуктивність праці одного працівника та робітника щороку зростає, що є позитивним фактором у діяльності підприємства.

Рисунок 2.8. Динаміка коефіцієнтів оновлення та зносу основних засобів ТОВ «Завод Кобзаренка»за 2009 2011рр.

Коефіцієнт оновлення у 2010 р. був найбільшим і склав 0,73. У 2009 р. та 2011 р. він дорівнював 0,04 та 0,35 відповідно.

Рисунок 2.9. Динаміка фондовіддачі ТОВ «Завод Кобзаренка»

за 2009 – 2011 рр.

Рисунок 2.10. Динаміка фондоозброєності праці робітників ТОВ «Завод Кобзаренка» за 2009 – 2011 роки.

Можемо зробити висновок про те, що фондовіддача та фондоозброєність праці робітників щороку мають тенденцію до збільшення, що позитивно відбивається на діяльності підприємства.

Рисунок 2.11. Динаміка показників рентабельності ТОВ «Завод Кобзаренка»за 2009 2011рр.

Як бачимо, показники рентабельності є доволі високими і всі, крім рентабельності господарських ресурсів, мають тенденцію до збільшення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]