Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Деловодство. семинары.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
236.03 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ

ДИСЦИПЛІНИ

«ДІЛОВОДСТВО»

для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних

напрямів підготовки

ПОЛТАВА 2012

Навчальні завдання до практичних занять із дисципліни «Діловодство» для студентів усіх технічних, економічних та гуманітарних напрямів підготовки. – Полтава: ПолтНТУ, 2012.–27 с.

Укладач: Л.Б. Гаращенко, старший викладач.

Рецензент: С.М. Дорошенко, кандидат філологічних наук, доцент.

Відпов. за випуск: зав. кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Н.К. Кочерга, кандидат історичних наук, доцент

Затверджено науково-методичною радою ПолтНТУ

(протокол № від 2012 р.)

© Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка, 2012

70.04.21.01

Тема 1. Документування управлінської інформації

ВАРІАНТ 1

1. Діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій, називається:

а) творчістю;

б) маркетингом;

в) діловодством;

г) справоведенням.

2. До складу служби діловодства можуть входити:

а) управління справами, загальний відділ, канцелярія;

б) секретаріат, копіювально-розмножувальне бюро, архів;

в) організації, установи, підприємства;

г) міністерства, відомства, корпорації.

3. Дайте визначення документа:

а) друкована стандартна форма ділового паперу з реквізитами, що містять постійну інформацію;

б) матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену в заведеному порядку, і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу;

в) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності;

г) матеріальний носій інформації.

4. Розрізняють документи письмові, графічні, фото- і кінодокументи, фонодокументи за:

а) формою;

б) способом фіксації інформації;

в) стадіями створення;

г) призначенням.

5. Поясніть, що таке віза:

а) зовнішнє узгодження документа;

б) реєстрація документа;

в) внутрішнє узгодження документа;

г) затвердження документа.

6. Зазначте, як називаються документи, що укладаються за загальними принципами й формою, але автор довільно добирає та компонує мовні засоби залежно від конкретної ситуації:

а) стандартні;

б) індивідуальні;

в) службові;

г) особисті.

7. Укажіть, які виділяють документи за місцем укладання:

а) внутрішні та зовнішні;

б) службові й особисті;

в) вхідні й вихідні;

г) стандартні, нестандартні й індивідуальні.

8. Встановіть, які види документів виділяють за призначенням:

а) для службового користування, несекретні (звичайні), секретні, цілком таємні;

б) довідково-інформаційні, щодо особового складу, організаційно-розпорядчі, господарсько-договірні, обліково-фінансові;

в) внутрішні та зовнішні;

г) загальні й спеціалізовані.

9. Поясніть, що таке гриф обмеження доступу:

а) внутрішнє узгодження документа;

б) позначення про конфіденційну інформацію;

в) затвердження документа;

г) реєстрація документа.

10. Визначте, як називається група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) штамп;

г) гриф затвердження.

ВАРІАНТ 2

1. Структуру діловодства складають:

а) архів, секретаріат, копіювально-розмножувальне бюро;

б) система документації, документування, організація роботи з документами;

в) управління справами, загальний відділ, канцелярія;

г) документи, бланки, формуляри-зразки.

2. Поясніть, що таке документування:

а) діяльність, яка охоплює питання документування;

б) процес створення документів;

в) робота з готовими документами;

г) рух документів в установі.

3. З’ясуйте, як називається матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену в заведеному порядку, і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу:

а) реквізитом;

б) документом;

в) формуляром-зразком;

г) бланком.

4. За джерелами виникнення ділові папери поділяються на:

а) звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні;

б) стандартні, нестандартні, індивідуальні;

в) первинні, вторинні;

г) рукописні, відтворені механічним способом.

5. Письмові документи – це:

а) документи, написані від руки;

б) рукописні і машинописні документи;

в) документи, передані факсом;

г) особисті документи.

6. Встановіть, які виділяють документи за юридичною силою:

а) оригінали, копії;

б) справжні, підробні;

в) прості, складні;

г) службові й особисті.

7. Укажіть, що називають змінним реквізитом, який містить інформацію про подальшу роботу з документами:

а) гриф погодження;

б) резолюцію;

в) візу;

г) гриф затвердження.

8. Як класифікують документи, створені окремими особами поза сферою їхньої службової діяльності:

а) нормативні;

б) службові;

в) особисті;

г) індивідуальні?

9. Визначте, які виділяють документи за походженням:

а) вхідні й вихідні;

б) стандартні та індивідуальні;

в) службові й особисті;

г) прості й складні.

10. Укажіть, які документи називаються терміновими:

а) документи, які стосуються внутрішніх питань установи і не виходять за її межі;

б) документи, які виконуються у строки, визначені керівництвом установи;

в) документи, які створені за всіма правилами;

г) документи, які виконуються у строки, встановлені законом, правовим актом, керівником.

ВАРІАНТ 3

1. Укажіть, що таке діловодство:

а) діяльність, яка охоплює питання документування;

б) робота, яка пов’язана з рухом документів;

в) діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами;

г) процес створення документів.

2. З’ясуйте, як називається сукупність послідовно об’єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень:

а) бланк;

б) текст документа;

в) назва виду документа;

г) заголовок до тексту.

3. Визначте, які виділяють документи за способом фіксації інформації:

а) письмові, графічні, фото-, кіно-, фонодокументи;

б) на папері, диску, магнітній стрічці, дискеті;

в) рукописні, відтворені механічним способом;

г) оригінали, копії.

4. Документи щодо особового складу, кадрові, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, організаційні, розпорядчі – віднесені до однієї групи з перелічених ознак за:

а) найменуванням;

б) місцем виникнення;

в) призначенням;

г) спеціалізацією.

5. Поясніть, що таке оригінал:

а) документ, який виконують у порядку загальної черги;

б) точне відтворення першого документа;

в) повна копія відправленого з установи документа, яка залишається у відправника;

г) основний вид документа, перший і єдиний його примірник.

6. З’ясуйте, до якої групи ділових паперів належать автобіографія, заява, службова записка:

а) стандартних;

б) нестандартних;

в) індивідуальних;

г) організаційних.

7. Зазначте, як називаються реквізити, які фіксуються на бланку в процесі його заповнення:

а) постійними;

б) змінними;

в) стандартними;

г) індивідуальними.

8. З’ясуйте, які виділяють документи за формою:

а) прості й складні;

б) письмові, графічні, фотодокументи;

в) службові й особисті;

г) стандартні, нестандартні, індивідуальні.

9. Визначте, що являє собою витяг із документа:

а) відображення окремих фактів, зазначених у документі;

б) копія, яка відтворює частину тексту документа, що може бути використана як юридичний доказ;

в) часткова копія оригіналу, завірена керівником підприємства;

г) повне відтворення оригіналу.

10. Поділ документів на групи (види) не здійснюється за такими ознаками:

а) юридичною силою;

б) змістом;

в) видом;

г) складністю.