Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
425.47 Кб
Скачать

Графічне зображення результатів групування

Для графічного зображення рядів розподілу використовуються такі види графіків, як:

полігон – ламану лінію, що сполучає сукупність ізольованих точок на площині – для зображення дискретного ряду розподілу;

гістограма – сходинковий лінійний графік - для зображення інтервального варіаційного ряду розподілу;

кумулятивний полігон (або кумулята), кумулятивна гістограма – крива або сходинковий графік нагромаджених частот;

огіва тощо.

Правила побудови цих графіків більш детально розглянути за [6, с.74 –78;9, с.66–68; 13, с. 33 – 37].

Побудова вторинних групувань

Іноді доводиться перегруповувати дані, тобто перегруповувати статистичні матеріали, раніше зведені в групи. Це дає змогу забезпечити порівнянність структур двох сукупностей за однією й тією ж самою ознакою у часі або просторі.

Перегрупування здійснюється зменшенням або збільшенням кількості раніше утворених груп. Розрізняють два способи вторинного групування:

  • просте укрупнення інтервалів;

  • перегрупування за часткою окремих груп в загальному їх підсумку (пропорційний дольовий перерозподіл).

Якщо межі інтервалів первинного і вторинного групування збігаються, то частоти інтервалів, що об’єднуються, просто підсумовуються.

Вважається, що в межах інтервалу розподіл частот (або часток) підпорядковується рівномірному закону розподілу. Це припущення дає можливість розбивати інтервал первинного групування пропорційно співвідношенню частин ширини розбитого інтервалу і обчислювати відповідні значення частот.

Типовий варіант завдання щодо використання різних методів побудови вторинних групувань наведено у Прикладі 4 розв’язання типових задач.

Розробка макетів статистичних таблиць. Аналіз таблиць

Невід’ємним елементом зведення та групування є статистична таблиця. За логічним змістом статистична таблиця розглядається як “статистичне речення”, тому вона маєпідмет таприсудок.Підмет– це об’єкт дослідження: перелік елементів сукупності, їх групи, окремі територіальні одиниці або часові інтервали. Як правило, підмет розміщують у лівій частині таблиці у назві рядків, але не обов’язково, все залежить від наявної інформації та зручності розташування.Присудок таблиці – це система показників, що характеризують підмет як об’єкт дослідження. Як правило, присудок формує в логічній послідовності верхні заголовки таблиці. Нижче наведено загальну схему статистичної таблиці, її макет.

Як підмет таблиці, так і її присудок можуть мати різну розробку: просту, групову чи комбінаційну. Залежно від розробки підмета таблиця також може бутипростою(простий перелік одиниць сукупності, підмет не ділиться на групи),груповою(групування одиниць за однією ознакою, підмет ділиться на групи за однією ознакою) такомбінаційною(підмет ділиться на групи за декількома ознаками). Розробка присудка на вид таблиці не впливає.

Назва таблиці

Зміст рядків

Верхні заголовки

Назви граф (стовпців)

(верхні заголовки)

Підсумкова графа

А

1

2

3

Найменування рядків

(бокові заголовки)

Підсумковий рядок

Приклади побудови різних видів таблиць наведені в табл. 3.1 – 3.4.

Таблиця 3.1

Випуск продукції підприємствами регіону

Ступінь виконання плану,%

Кількість підприємств

Випуск валової продукції, млн.. грн..

Виконання плану, %

план

факт

Не виконали

(до 100%)

4

29

23,4

80,7

Виконали (100 -110%)

7

59,4

62,5

105,2

Перевиконали

(110 і понад)

4

26,6

31,9

119,9

Разом

15

115

117,8

102,4


Таблиця 3.2

Розподіл промислових підприємств України

за формами власності, 1995 р.

Тип підприємства

Кількість підприємств, од.

Питома вага підприємств, (відносна частота), %

1

2

3

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

1. Приватні підприємства

1

0,01

2. Підприємства колективної форми власності

5030

56,32

3. Підприємства державної форми власності

3882

43,47

4.Інші підприємства

18

0,20

Разом підприємств

8931

100,00

Таблиця 3.3

Розподіл працівників ВАТ „Захід” за рівнем заробітної плати

Заробітна плата,

грн..

Кількість робітників, чол..

Частота (питома вага), %

до 1000

1

1,33

від 1000 до 1200

6

8,00

від 1200 до 1400

10

13,33

від 1400 до 1600

15

20,00

від 1600 до 1800

18

24,00

від 1800 до 2000

20

26,67

більше 2000

5

6,67

Разом

75

100,00

Таблиця 3.4

Розподіл робітників ЗАТ „Схід” за рівнем кваліфікації

Значення ознаки, хі

Частота, fі

Відносна частота, dі

Нагро-маджена (накопичена, кумулятивна) частота, Sf

Нагро-маджена відносна частота, Sd

Кваліфікаційний розряд

Кількість робітників,

чол..

Питома

вага робітників,%

1

3

5,2

3

5,2

2

6

10,4

9

15,6

3

8

13,8

17

29,4

4

13

22,4

30

51,8

5

22

37,9

52

89,7

6

6

10,3

58

100,0

Разом

58

100,0

-

-

Соседние файлы в папке Тема 3