Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
322.76 Кб
Скачать

 

 

ГЛОСАРІЙ

Аварія

небажана подія, що виникає внаслідок господар-

 

 

ської діяльності: вихід з ладу або пошкодження

 

 

механізму, машини, агрегату, транспортного за-

 

 

собу або споруди, що супроводжується пору-

 

 

шенням виробничого процесу або функціону-

 

 

вання механічної системи та пов`язаний з небез-

 

 

пекою для життя людей, матеріальними збитка-

 

 

ми і зазвичай, завдає шкоди довкіллю.

Атмосфера

газоподібна зовнішня оболонка Землі, яка має

 

 

шарувату структуру.

Безвідхідна технологія

метод виробництва, у межах якого вирішується

 

 

двоєдине завдання: раціональне використання

 

 

сировини, зниження обсягів викидів забрудню-

 

 

ючих речовин чи викидів у навколишнє середо-

 

 

вище.

Безпека

це такий стан суспільства та держави, коли за-

 

 

безпечується захист кожної людини, яка прожи-

 

 

ває на території даної держави, її прав і грома-

 

 

дянських свобод, а також надійність існування та

 

 

стійкий розвиток держави, захист її основних

 

 

цінностей, матеріальних і духовних джерел жит-

 

 

тєдіяльності, конституційного ладу та державно-

 

 

го суверенітету, незалежності та територіальної

 

 

цілісності від внутрішніх і зовнішніх ворогів.

Безпека у

сукупність умов, що забезпечують мінімальний

природокористуванні

 

несприятливий вплив природи та технологічних

 

 

процесів її опанування на здоров’я людей.

Біосфера

це цілісна оболонка Землі, в межах якої існує

 

 

життя.

Вартість відкладеної

включає майбутні ліки, що можуть бути розроб-

альтернативи

 

лені на основі рослин, які раніше не використо-

 

 

вувалися; гени для рослинництва, біотехнології;

 

 

замінники ресурсів, що виснажуються.

Вартість існування

це приклад неспоживчої вартості, яка виникає в

 

 

результаті простого задоволення незалежно від

 

 

того, чи зможе дана людина коли-небудь одер-

 

 

жати від цього пряму чи непряму вигоду.

 

 

303

Вирішення спорів у сфері охорони навколишнього природного середовища:

такі спори вирішуються господарчим судом, Радами чи органами, які утворюються ними, відповідно до їх компетенції і в порядку, установленому законодавством України.

Витратна концепція

ресурс оцінюється за фактичними витратами на

 

 

його освоєння й підтримку в нормальному екс-

 

 

плуатаційному стані.

Витратний метод

 

має в основі облік понесених суспільством

оцінювання природних

 

витрат на господарське освоєння природних

ресурсів

 

ресурсів.

Відтворення екологічної

це процес оновлення, заміни зношеної частини

небезпеки

 

елементів навколишнього середовища, що втра-

 

 

тили спроможність задовольняти потреби суспі-

 

 

льства чи припинили своє існування, матеріальні

 

 

та нематеріальні умови його нормального життя

 

 

(реконструювання підприємства, заміна поколінь

 

 

робітників, оновлення знань і навичок тощо).

Відходи

будь-які речовини, матеріали і предмети, що

(Закон України

 

утворюються у процесі людської діяльності і не

“Про відходи”, ст.1)

 

мають подальшого використання за місцем

 

 

утворення чи виявлення та яких їх власник по-

 

 

винен позбутися шляхом утилізації чи видален-

 

 

ня, тобто відходи – це невикористовуванні для

 

 

виробництва даної продукції окремі компоненти

 

 

чи сировини, які виникають у ході технологіч-

 

 

них процесів речовини, що не піддаються утилі-

 

 

зації в даному виробництві.

Відходи виробництва

 

являють собою залишки сировини, матеріалів,

(промислові відходи)

 

напівфабрикатів, що утворилися під час вироб-

 

 

ництва продукції чи при виконанні робіт і які

 

 

втратили цілком або частково первинні споживчі

 

 

властивості.

Відходи споживання

 

утворюються в результаті життєвого циклу люд-

(побутові відходи)

 

ства і являють собою вироби і матеріали, що

 

 

втратили свої споживчі властивості в результаті

 

 

фізичного чи морального зносу, і видаляються як

 

 

небажані чи марні.

 

 

304

Галузеві нормативи

повинні регламентувати вплив на головні природні

 

компоненти з боку характерних для кожної галузі

 

народного господарства факторів екологічного ри-

 

зику (розраховуються на одиницю товарної проду-

 

кціїабо на гривню вартостіосновних фондів).

Гідросфера

Громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища

це водна оболонка Землі.

здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища згідно з Положенням, яке затверджене спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Державна екологічна експертиза

Державна політика

у сфері екології

проводиться експертними підрозділами чи спеціально створюваними комісіями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів та його органів на місцях на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, комплексності, незалежності, гласності та довгострокового прогнозування.

повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів, яка має бути еластичною, тобто вміти швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів, уміти пристосовуватися до змін занадто складного середовища.

Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища

передбачає контроль за використанням й охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, природних територій і об'єктів, що підлягають особливій охороні та стану навколишнього природного середовища.

Державний фонд охорони утворюється за рахунок відрахувань із місцевих навколишнього природного фондів охорони навколишнього природного сере- середовища довища, розмір яких визначається Верховною Радою України; добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень; частини зборів за використання природних ресурсів, розмір яких визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів

України.

305

Державні кадастри

 

ведуться для обліку кількісних, якісних та інших

природних ресурсів

 

характеристик природних ресурсів, обсягу, хара-

 

 

ктеру й режиму їх використання.

Довкілля

це необхідний і доступний для існування людст-

(навколишнє середовище)

 

ва простір, що піддається впливу суспільства,

 

 

яке в ньому живе, частково його дає природа, а

 

 

частково створює сама людина.

Екологічна безпека

це сукупність певних властивостей навколиш-

 

 

нього середовища і умов, що створені цілеспря-

 

 

мованою діяльністю людини, за яких із ураху-

 

 

ванням економічних, соціальних чинників і нау-

 

 

ково обґрунтованих допустимих навантажень на

 

 

об'єкти біосфери утримуються на мінімально

 

 

можливому рівні ризику антропогенний вплив на

 

 

навколишнє середовище і негативні зміни, що

 

 

відбуваються в ньому, забезпечується збережен-

 

 

ня здоров'я життєдіяльності людей і вилучають-

 

 

ся віддалені наслідки цього впливу для ниніш-

 

 

нього і наступних поколінь.

Екологічна експертиза

процес, що є обов’язковим у ході законотворчої,

 

 

інвестиційної, управлінської, господарської та

 

 

іншої діяльності, який впливає на стан навколи-

 

 

шнього природного середовища.

Екологічна проблема

це невивчене чи погано вивчене питання взаємодії

 

 

населення і навколишнього середовища, яке має

 

 

потребу в дослідженні і вирішенні. Екологічна

 

 

проблема синтезує в собі екологічну небезпеку і

 

 

вимоги (формалізована, усвідомлена потреба).

Екологічна програма

 

являє собою розподіл фінансових ресурсів за

 

 

пріоритетними екологічними заходами, термінам

 

 

та суб'єктам, які їх запроваджують (на міжнаро-

 

 

дному, державному й регіональному рівні).

Екологічна ситуація

зафіксоване у визначений момент часу, сукупне

 

 

екологічне становище компонентів навколиш-

 

 

нього середовища щодо визначеного суб'єкта

 

 

оцінки (населення) на конкретній території.

Екологічне право

це узаконена суспільна потреба щодо збережен-

 

 

ня, раціонального використання та відтворення

 

 

природних ресурсів, охорони ландшафтів, еко-

 

 

систем і навколишнього природного середовища

 

 

загалом як умови подальшого існування людсь-

 

 

кої цивілізації.

 

 

306

Екологічне страхування

 

являє собою страхування відповідальності підп-

 

 

 

риємств за заподіяння збитків у зв’язку з аварі-

 

 

 

єю, технологічним збоєм або стихійним лихом,

 

 

 

що призводять до забруднення довкілля.

Екологічне управління

 

діяльність державних органів і економічних су-

 

 

 

б'єктів, головним чином, спрямована на дотри-

 

 

 

мання обов'язкових вимог природоохоронного

 

 

 

законодавства, а також на розробку та реалізацію

 

 

 

відповідних цілей, проектів і програм.

Екологічний аудит

 

комплекс заходів що включає, збір інформації,

 

 

 

аналіз економічних і екологічних показників дія-

 

 

 

льності суб’єктів господарювання, виявлення

 

 

 

причин і джерел відхилення реальних показників

 

 

 

від прийнятих стандартів і нормативів, розробка

 

 

 

альтернативних заходів щодо утилізації, порів-

 

 

 

няльний аналіз альтернатив і вибір найбільш

 

 

 

придатної для даного суб'єкта, передбачає пос-

 

 

 

тійний моніторинг екологічної ситуації, що до-

 

 

 

зволить своєчасно реагувати на погіршення ста-

 

 

 

ну навколишнього середовища та у пору вжива-

 

 

 

ти необхідних заходів.

Екологічний контроль

 

діяльність державних органів, підприємств і

 

 

 

громадян щодо дотримання екологічних норм і

 

 

 

правил.

Екологічний маркетинг

сукупність активних дій, що погоджені з прин-

 

 

 

ципами стійкого й урівноваженого суспільного

 

 

 

розвитку (екологічного розвитку), які полягають

 

 

 

у рентабельному задоволенні потреб за допомо-

 

 

 

гою композицій, що відповідають їх вимогам

 

 

 

маркетингу-мікс: за допомогою виробництва то-

 

 

 

варів, що безпечні для споживача і навколиш-

 

 

 

нього середовища, їхньої доставки разом з інфо-

 

 

 

рмацією і рекламою у відповідне місце і визна-

 

 

 

чений термін за розумними цінами.

Екологічний менедж-

 

 

добровільна ініціативна та результативна діяль-

мент –

 

 

ність економічних суб'єктів, спрямована на реа-

 

 

 

лізацію їх власних екологічних цілей, проектів і

 

 

 

програм, розроблених на основі принципів еко-

 

 

 

ефективності та екосправедливості, тобто це

 

 

 

управління екологічними характеристиками кон-

 

 

 

кретних суб’єктів екологічно небезпечної діяль-

 

 

 

ності, джерел екологічної небезпеки або окремих

 

 

 

природних комплексів.

 

 

 

307

Екологічний моніторинг

це сучасна форма реалізації процесів екологічної

довкілля

діяльності за допомогою засобів інформатизації і

 

забезпечує регулярну оцінку і прогнозування

 

стану середовища життєдіяльності суспільства

 

та умов функціонування екосистем для прийнят-

 

тя управлінських рішень щодо екологічної без-

 

пеки, збереження природного середовища та ра-

 

ціонального природокористування.

Екологічний ризик

імовірність негативних змін від сукупності шкі-

 

дливих впливів на довкілля, що призводять до

 

необоротної деградації екосистеми.

Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, уведення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів

передбачають екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, дотримання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

Екологічні вимоги при виробництві, зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших небезпечних для навколишнього природного середовища

і здоров'я людей речовин, віднесення хімічних речовин до категорії токсичних та їх класифікація за ступенем небезпечності визначаються нормативними документами на підставі висновку державної екологічної експертизи і погоджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоро- в'я і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Екологічні вимоги при

передбачають, що планування, розміщення, за-

розміщенні і розвитку

будова і розвиток населених пунктів здійсню-

населених пунктів

ються за рішенням місцевих Рад з урахуванням

 

екологічної ємності територій, додержанням ви-

 

мог охорони навколишнього природного середо

 

вища, раціонального використання природних

 

ресурсів та екологічної безпеки.

Екологічні збитки

це необоротне руйнування унікальних екосис-

 

тем, зникнення різноманітних видів тварин і ро-

 

слин, генетичні зміни у біосфері.

 

308

Екологічні ліцензії

являють собою дозволи на ведення певного виду

 

діяльності з використання конкретних природ-

 

них ресурсів, ліцензії видаються за заявками

 

здобувачів або уповноваженим на те державним

 

органом (Великобританія), або адміністративни-

 

ми органами суб'єктів Федерації (США, Росія), у

 

ній обумовлюються:

 

а) вид і предмет діяльності;

 

б) термін дії ліцензії.

Екологічні нормативи

установлюють гранично допустимі викиди та

 

скиди в навколишнє природне середовище за-

 

бруднюючих хімічних речовин, рівні допустимо-

 

го шкідливого впливу на нього фізичних і біоло-

 

гічних факторів, розробляються і вводяться в дію

 

спеціально уповноваженим центральним орга-

 

ном виконавчої влади з питань екології та при-

 

родних ресурсів й іншими уповноваженими на те

 

державними органами відповідно до законодав-

 

ства України.

Екологічні прибутки

забезпечують збереження мінеральної сировини

 

(нафти, газу, чорних, кольорових і благородних

 

металів) і лісу, очищення та поновлення великих

 

земельних площ, зменшення локальних пору-

 

шень і забруднення земної поверхні внаслідок

 

діяльності гірничодобувної промисловості.

Екологічні стандарти

визначають поняття і терміни, режим викорис-

 

тання й охорони природних ресурсів, методи ко-

 

нтролю за станом навколишнього природного

 

середовища, вимоги щодо запобігання забруд-

 

нення навколишнього природного середовища,

 

інші питання, пов'язані з охороною навколиш-

 

нього природного середовища та використанням

 

природних ресурсів.

Еколого-економічні

це поєднання економічних та екологічних збит-

збитки

ків; якщо мова йде про екологічні втрати, які

 

піддаються економічним оцінкам; які можна пі-

 

драхувати у грошовому вигляді.

Економіка

це наука про ефективне використання природних

природокористування

ресурсів суспільством з метою задоволення своїх

 

потреб.

309

Економічні витрати від забруднення навколишнього середовища

Економічний зміст базової ставки

складаються з двох частин – економічного збитку від забруднення довкілля і пов’язаних з цим процесом додаткових і компенсаційних витрат: економічні збитки, додаткові та компенсаційні витрати.

полягає у необхідності акумулювання коштів для відтворення навколишнього середовища за умови її нормального (неминучому при даних технологіях) забруднення.

Економічний механізм − охорони навколишнього середовища

це комплекс різних фінансово-вартісних важелів, тісно пов'язаних між собою і стимулюючих підприємства і галузі щодо проведення природоохоронних заходів.

Естетичний збиток

Заборона

узагалі не піддається будь-якій оцінці, це збиток від деградації ландшафтів.

це міри, що забороняють певні види діяльності людини, які наносять шкоду навколишньому середовищу. Заборони, зокрема, пов'язані з викидами шкідливих відходів в океан, в атмосферу, з використанням пестицидів (Швеція, США) і різних хімічних сполук, з використанням і похованням сильно радіоактивних відходів (Франція).

Забруднені стічні води

води, які у процесі використання забруднені різ-

 

 

ними шкідливими речовинами так, що їх скид

 

 

викликає порушення якості води у природі.

Забруднення атмосфери

це присутність у ній одного чи більше інгредієн-

 

 

тів або їх комбінацій упродовж такого проміжку

 

 

часу та в такій кількості, що вони можуть впли-

 

 

нути на життя людини та її здоров’я.

Забрудненнянавколишнього– середовища

зміни його властивостей (хімічних, механічних, фізичних і пов’язаних з ними інформаційних), які відбуваються в результаті природних або штучних процесів і призводить до погіршення функцій середовища відносно до будь-якого біологічного, технологічного об’єкта і людського середовища.

310

Завдання державної

 

визначення екологічної безпеки господарської та

екологічної експертизи:

 

іншої діяльності, яка може нині або в майбут-

 

 

ньому прямо або посередньо негативно вплину-

 

 

ти на стан навколишнього природного середо-

 

 

вища; установлення відповідності передпроект-

 

 

них, передпланових, проектних та інших рішень

 

 

згідно з законодавством про охорону навколиш-

 

 

нього природного середовища; оцінка повноти й

 

 

обґрунтованості передбачуваних заходів щодо

 

 

охорони навколишнього природного середовища

 

 

та здоров'я населення, яка здійснюється спеціа-

 

 

льно уповноваженим центральним органом ви-

 

 

конавчої влади з питань екології та природних

 

 

ресурсів разом зі спеціально уповноваженим

 

 

центральним органом виконавчої влади з питань

 

 

охорони здоров'я.

Загроза

це природне чи техногенне явище з прогнозова-

 

 

ними, але неконтрольованими небажаними поді-

 

 

ями, що можуть у певний момент часу в межах

 

 

даної території завдати шкоди здоров’ю людей,

 

 

спричинити матеріальні збитки, руйнувати

 

 

довкілля.

Заказник

ділянка, у межах якої під особливою охороною

 

 

знаходяться лише елементи природного компле-

 

 

ксу: рослинність, усі чи деякі види тварин, а та-

 

 

кож окремі екологічні компоненти

Заповідник

територія, що особливо охороняється, природ-

 

 

ничий комплекс якої безстроково вилучений зі

 

 

сфери традиційного господарського використан-

 

 

ня і переорієнтований на виконання природоо-

 

 

хоронних завдань з метою збереження та ви-

 

 

вчення природи і процесів, що в ній відбувають-

 

 

ся.

Збір за спеціальне

 

установлюється на основі нормативів зборів і лі-

використання природних

 

мітів їх використання. Збори за використання

ресурсів

 

природних ресурсів у межах установлених лімі-

 

 

тів відносяться на витрати виробництва, а за по-

 

 

надлімітне використання та зниження їх якості

 

 

стягуються з прибутку, що залишається в розпо-

 

 

рядженні підприємств, установ, організацій чи

 

 

громадян.

 

 

311

Зовнішні загрози

безпосередньо пов’язані з транскордонною міг-

 

рацією забруднюючих речовин, поширенням

 

особливо небезпечних хімічних сполук та інфек-

 

ційних хвороб, а також з глобальними природно-

 

техногенними катастрофами транскордонного

 

характеру на території іноземних держав. Зовні-

 

шні загрози можуть виникати під час воєнних

 

дій, збройних конфліктів, пов’язаних з міжнаро-

 

дним техногенним тероризмом. Вони постають з

 

протиріч між національними інтересами держав,

 

при спробах вирішити їх за допомогою диктату

 

воєнної сили, дискримінації стосунків і отри-

 

мання односторонніх вигод.

Зонами екологічної

оголошуються території, де внаслідок діяльності

катастрофи

людини чи руйнівного впливу стихійних сил

 

природи виникли стійкі або необоротні негатив-

 

ні зміни в навколишньому природному середо-

 

вищі, що призвели до неможливості проживання

 

на них населення і ведення господарської діяль-

 

ності.

Зонами підвищеної

оголошуються території, де внаслідок діяльності

екологічної небезпеки

людини або руйнівного впливу стихійних сил

 

природи в навколишньому природному середо-

 

вищі на тривалий час виникли негативні зміни,

 

що ставлять під загрозу здоров'я людини, збере-

 

ження природних об'єктів і обмежують ведення

 

господарської діяльності.

Кадастр

включає якісний і кількісний опис об'єктів та

 

явищ ресурсного характеру з їх економічною та

 

соціально-економічною оцінкою, тобто це звід

 

економічних, екологічних, організаційних і тех-

 

нічних показників, що характеризують кількість

 

і якість тих або інших природних ресурсів, склад

 

і категорії природокористувачів.

Катастрофа

велика аварія, що виникає внаслідок господарсь-

 

кої діяльності і завдає значної шкоди як насе-

 

ленню, так і навколишньому середовищу: люд-

 

ські жертви, каліцтва або погіршення стану здо-

 

ров`я населення, забруднення природного сере-

 

довища тощо.

 

312

Соседние файлы в папке Економіка природокористування Макарова Н.С. та ін. Навчальний посібник 2007