Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
216.14 Кб
Скачать

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………. 6

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ КУРСУ………………….... 8

1.1.Поняття, види і особливості природокористування……………………. 8

1.2.Поняття ізавдання дисципліни «Економіка природокористування»……. 10

1.3.Роль і значення екологічної освіти………………………………………. 14

1.4.Навколишнє природне середовище як об’єкт пізнання………………... 16

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 21 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 26

Тестові завдання………………………………………………………………. 26

ТЕМА 2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ…… 29

2.1.Поняття і класифікація природних ресурсів……………………………. 29

2.2.Поняття і сутність економічних оцінок природних ресурсів …………. 34

2.3.Методи економічної оцінки природних ресурсів………………………. 40

2.4.Принципи використання і роль природних ресурсів у суспільному розвитку………………………………………………………………………… 59

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 63 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 64

Тестові завдання………………………………………………………………. 64

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА

 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ…………………………………………………..

67

3.1. Сутність і функції статистики навколишнього середовища……………

67

3.2. Аналіз статистики з охорони та раціонального використання водних

 

ресурсів…………………...………………...…………………………………...

68

3.3. Аналіз статистики з охорони атмосферного повітря……………………

72

3.4. Аналіз земельних і лісних ресурсів……………………………………… 76

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 79 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 79

Тестові завдання………………………………………………………………. 80

ТЕМА 4. АКТУАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНО-

ГО РОЗВИТКУ……………………………………………………………….. 82

4.1.Система екологічної безпеки……………………………………………. 82

4.2.Поняття та оцінка ризику в екологічній безпеці………………………... 87

4.3.Економічні механізми управління ризиком в екологічній безпеці……... 93

4.4.Екологічні проблеми господарства України……………………………. 98

3

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 107 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 109

Тестові завдання………………………………………………………………. 110

ТЕМА 5. ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА………………………………………………………………. 112

5.1.Регіональні екологічні проблеми………………………………………… 112

5.2.Значення і класифікація природних територій, що охороняються……. 115

5.3.Функції природних територій, що охороняються……………………… 118

5.4.Економічна оцінка природних територій……………………………….. 122

5.5.Територіально-виробничі комплекси – ефективна форма організації виробництва і використання природних ресурсів…………………………... 126

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 129 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 130

Тестові завдання………………………………………………………………. 130

ТЕМА 6. РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИС-

 

ТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ…………………………...

133

6.1.Поняття, класифікація і проблема відходів у контексті переходу до екостійкого розвитку………………………………………………………….. 133

6.2.Роль науково-технічного прогресу (НТП) у ресурсозбереженні………. 140

6.3.Еколого-економічні пріоритети у вирішенні проблеми відходів……... 149

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 157 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 158

Тестові завдання………………………………………………………………. 159

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ………….…………………………………………………………… 163

7.1.Основні природоохоронні заходи………………………………………… 163

7.2.Особливості оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів……………………………...…………………………………………... 165

7.3.Класифікація збитків та їх характеристика……………………………... 166

7.4.Механізм формування економічного збитку.…………………………… 169

7.5.Методика розрахунку економічного збитку.……………………………. 171

7.6.Економічна ефективність природоохоронних заходів…………………. 174

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 176 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 177

Тестові завдання………………………………………………………………. 178

4

ТЕМА 8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДО-

КОРИСТУВАННЯ……...………………………………………. 180

8.1.Механізми реалізації еколого-економічної політики..…………………. 180

8.2.Економічні інструменти екологічної політики..………………………... 185

8.3. Плата за забруднення навколишнього природного середовища……… 196

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 209 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 212

Тестові завдання………………………………………………………………. 212

ТЕМА 9. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.... 216

9.1.Історичні аспекти розвитку екологічного законодавства України……. 216

9.2.Міжнародний досвід екологічного законодавства……………………… 219

9.3.Поняття і система екологічного законодавства України………………. 222

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 227 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 228

Тестові завдання………………………………………………………………. 229

ТЕМА10. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРО-

ДОКОРИСТУВАННЯМ……………………………………………. 231

10.1.Державне управління природокористуванням та природоохороною в Україні………………………………………………………………………... 231

10.2.Основні напрями державної політики України у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів……………………………... 239

10.3.Система екоменеджменту в Україні……………………………………. 243

Питання та завдання для обговорення………………………………………. 248 Рекомендовані теми рефератів…………………………………………….... 250

Тестові завдання………………………………………………………………. 250

Використана література……………….………………………………………. 253 Додаток ..………………………………………………………………………. 262 Глосарій………………………………………………………………………… 303

5

Соседние файлы в папке Економіка природокористування Макарова Н.С. та ін. Навчальний посібник 2007