Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ПОКАЗНИКИ ТЕСТІВ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА

.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
89.09 Кб
Скачать

ПОКАЗНИКИ ТЕСТІВ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА

МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКУ

з/п

1

Показник

Метод розрахунку

Формула

1.

Показник дебіторської заборгованості

ПДЗ = 100 % х (Дебіторська заборгованість) / (Капітал)

100 х(Ф1 050+160+170+180+190+ 200 + + 210 + 060)/(Ф1 280-010-430-480-620-630)

2

Показник ліквідності ак­тивів

ПЛА = 100 % х (Високоліквідні активи) / (Зобов'язання)

100х (Ф1 230 + 240)/ (Ф1 430 + 480 + 620 + 630)

3.

Показник ризику стра­хування

ПРС = 100 % х (Сума чистих пре­мій за всіма полісами) / (Капітал)

Життя: 100 х (Р1 080 - 090) / (Ф1 280 - 010 -

-430-480-620-630)

Не життя: 100 х (Р1 010 - 020) / (Ф1 280 - 010 -

-430 - 480 - 620 -630)

4.

Зворотний показник пла­тоспроможності

ЗПП = 100 х (Загальна сума зобов'язань) / (Капітал)

100 х (Ф1 430 + 480 + 620 + 630) / (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

5.

Показник доходності

ПД = 100 х (Чистий прибуток) / (Капітал)

100 х (Ф2: 220 (або 225))/ (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

6.

Показник обсягів страху­вання (андеррайтингу)

ПА = 100 х (Виплати і витрати) / (Сума чистих зароблених премій)

Не життя:

100 х (Р1 240 + 320 + 330 + РЗ(К)070 - РЗ(П)070

+ Р4 (К) 070 - Р4 (П) 070) / Р1 070

7.

Показник змін у капіталі

ПЗК = 100 х (Капітал (t) / (Капітал (t-1) 1)

100 х((Ф1 280-010-430-480-620- 630 Х (К)/ (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)(П) - 1)

8.

Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами

ПЗЧП = 100 х ((Сума чистих пре­мій (t)) / (Сума чистих премій

(t-1))-1)

Життя: 100 х (Р1(П) (080 - 090) /

Р1(К) (080-090)-1)

Не життя: 100 х (Р1(П) (010 - 020) /

Р1(К) (010-020)-1)

9.

Показник незалежності від перестрахування

ПНП = 100 х (Чиста сума премій

по всіх полісах) / (Валова сума

премій по всіх полісах)

Життя: 100 х Р1 (080 - 090) / Р1 080

Не життя: 100 х P1 (010-020)/Р1 010

10

Показник відношення чистих страхових резер­вів до капіталу

ПВРК = 100 % х (Чисті страхові резерви) / (Капітал)

Не життя: 100 х (Ф1 415 - 416) / (Ф1 280 - 010 -430-480-620-630)

11.

Показник доходності ін­вестицій

ПДІ = 100 % х (Прибуток від фі­нансової діяльності) / (Середній обсяг фінансових інвестицій про­тягом року)

200 х Ф2 (110 + 120 + 130 - 140 - 150 - 160) /

Ф1(040(П) + 045(П) + 220(П) + 040(К) + 045(К)

+ 220(К))

При записі формул використовують такі умовні позначення: Ф1 — баланс, Ф2- звіт про фінансові результати, Р1 — розділ 1 звіту про доходи та витрати страховика, РЗ — розділ 3 звіту, Р4 — розділ 4 звіту, (П) — на початок річного звітного періоду, (К) — на кінець річного звітного періоду, якщо не зазначено — на кі­нець річного звітного періоду.

АДАПТАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ, ВИКОРИСТОВУВАНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕСТІВ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

№ з/п

Термін, застосовуван­ий у тестах раннього попередження

Відповідний термін згідно з офіційною

термінологією законодавства, фінансової

і спеціалізованої звітності страховиків

Формула для обчислення відповідно

до Розпорядження Нацкомфінпослуг

(форма звітності; коди рядків)

1

Капітал

Чисті активи (нетто-активи) страховика, вільні від зобов'язань (фактичний запас платоспроможності страховика (цей по­казник у фінансовому менеджменті ще має назву «Робочий капітал»)

Форма № 1 «Баланс»: (280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

2

Показник змін у капіталі

Темп приросту чистих активів (нетто-активів) страховика, вільних від зобов'я­зань, темп приросту фактичного запасу платоспроможності страховика)

Форма № 1 «Баланс»: (280 - 010 - 430 - 480 -- 620 - 630) на кінець звітного періоду /

Фор­ма № 1 «Баланс»: (280 - 010 - 430 - 480 - 620 -- 630) на початок звітного періоду - 1

3

Високоліквідні активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

Форма № 1 «Баланс»: (230 + 240)

4

Сума чистих пре­мій за всіма полі­сами

Страхові платежі (премії, внески) за ви­рахуванням частки страхових платежів (премій, внесків), належних перестраховикам

Для компаній зі страхування життя: Розділ 1 Звітних даних страховиків: (080 - 090)

Для компаній із загального страхування:

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (010 - 020)

5

Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами

Темп приросту страхових платежів (пре­мій, внесків) за вирахуванням частки страхових платежів (премій, внесків), належних перестраховикам

Для компаній зі страхування життя:

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (080 - 090) на кінець звітного періоду/ Розділ 1 Звітних да­них страховиків: (080 - 090) на початок звітного періоду .

Для компаній із загального страхування:

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (080 - 090) на кінець звітного періоду / Розділ 1 Звітних даних стра­ховиків: (080 - 090) на початок звітного періоду.

6

Показник незале­жності від пере­страхування

Страхові платежі (премії, внески) за ви­рахуванням частки страхових платежів (премій, внесків), належних перестраховикам / Страхові платежі (премії, внески)

Для страховиків зі страхування життя:

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (080 - 090)

/ Розділ 1 Звітних даних страховиків: (080)

Для страховиків із загального страхування:

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (010 - 020)

/ Розділ 1 Звітних даних страховиків: (010)

7

Показник ризику страхування

Страхові платежі (премії, внески) за ви­рахуванням частки страхових платежів (премій, внесків), належних перестраховикам / Чисті активи (нетто-активи) стра­ховика, вільні від зобов'язань)

Для компаній зі страхування життя:

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (080 - 090) /Форма № 1 «Баланс»: (280-010-430-480-620-630) Для компаній із загального страхування:

Розділ 1 Звітних даних страховиків (010 - 020) /

Форма№ 1 «Баланс»: (280-010-430-480-620-630)

8

Виплати і витрати

Страхові виплати, а також витрати, пов'язані з врегулюванням страхових випадків, збільшені на суму резервів збитків на кінець звітного періоду та зменшені на суму резервів збитків на початок звітного періоду

Для компаній із загального страхування: Розділ 1 Звітних даних страховиків: (240 + 320 + 330) + Розділ 3 Звітних даних страховиків (К) 070 (кінець звітного періоду) - Розділ 3 Звітних даних і страховиків (П)070(початок звітного періоду) + Розділ 4 Звітних даних страховиків (К) 070 (кінець j звітного періоду) - Розділ 4 Звітних даних страховиків (П)070 (початок звітного періоду)

9

Сума чистих зароб­лених премій

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (070)

10

Показник обсягів страхування (андерайтингу)

Страхові виплати, а також витрати, по­в'язані з врегулюванням страхових ви­падків, збільшені на суму резервів збитків на кінець звітного періоду та зменшені на суму резервів збитків на початок звіт­ного періоду/Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страху­вання життя

Для компаній із загального страхування:

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (240 + 320 + 330) + Розділ 3 Звітних даних страховиків (К)070 (кінець звітного періоду) — Розділ 3 Звітних даних страховиків (П)070(початок звітного періоду) + Розділ 4 Звітних даних страховиків (К)070 (кі­нець звітного періоду) - Розділ 4 Звітних даних страховиків (П)070 (початок звітного періоду /

Розділ 1 Звітних даних страховиків: (070)

11

Чистий прибуток Чистий збиток

Чистий прибуток Чистий збиток

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (220, 225)

12

Показник дебітор­ської заборгованос­ті

Дебіторська заборгованість / Чисті ак­тиви (нетто-активи) страховика, вільні від зобов'язань)

Форма № 1 «Баланс»: (050 + 160 + 170 + 180 +

190 + 200 + 210 + 060) / Форма № 1 «Баланс»:

(280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

13

Загальна сума зо­бов'язань

Сума розділів II, III, IV, V Пасиву балансу

Форма № 1 «Баланс»: (430 + 480 + 620 + 630)

14

Зворотний показ­ник платоспромож­ності

Сума розділів II, III, IV, V пасиву балансу / Чисті активи (нетто-активи) страхови­ка, вільні від зобов'язань)

Форма № 1 «Баланс»: (430 + 480 + 620 + 630) /

Форма № 1 «Баланс»: (280 - 010 - 430 - 480 -

- 620 - 630)

15

Чисті страхові ре­зерви

Страхові резерви за балансом за вираху­ванням частки перестраховиків у стра­хових резервах

Форма № 1 «Баланс»: (415-416)

16

Показник відно­шення чистих стра­хових резервів до капіталу

Страхові резерви за балансом за вираху­ванням частки перестраховиків у страхо­вих резервах) / Чисті активи (нетто-акти­ви) страховика, вільні від зобов'язань)

Для компаній із загального страхування:

Форма № 1 «Баланс»: (415 - 416) / Форма № 1

«Баланс»: (280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

17

Показник дохідності

Чистий прибуток / Чисті активи (нетто-активи) страховика, вільні від зобов'язань)

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (220, 225) / Форма № 1 «Баланс»: (280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)

18

Показник дохідно­сті інвестицій

Дохід від участі в капіталі та інші дохо­ди за вирахуванням фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших ви­трат / Середній обсяг фінансових інве­стицій протягом року

Форма №2 «Звіт про фінансові результати» (110 + 120 + 130 - 140 - 150 - 160) / Форма № 1 «Баланс» (П) 040 (початок звітного періоду) + + (П) 045 (початок звітного періоду) + (П) 220 (початок звітного періоду)+ (К) 040(кінець звіт­ного періоду) + (К) 045(кінець звітного періоду) + (К)220(кінець звітного періоду) : 2

19

Середній обсяг фінансових інвес­тицій протягом року

Сума довгострокових фінансових інвес­тицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, та інших фінансових інвестицій та поточ­них фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду, поділена на два.

[Форма № 1 «Баланс» (П) 040 (початок звітного періоду) + (П) 045(початок звітного періоду) + + (П) 220(початок звітного періоду) + (К) 040 (кінець звітного періоду) + (К) 045 (кінець звіт­ного періоду) + (К)220 (кінець звітного періоду)]: 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.