Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації дя самостійної роботи.rtf
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
814.49 Кб
Скачать

Міністерство внутрішніх справ україни

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ

МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Кафедра теорії та історії держави і права

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

З навчальної ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія держави та права»

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

для слухачів 1 курсу

факультету заочного навчання працівників ОВС ННІ ПОЗН

Дніпропетровськ – 2015

Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / укладач: к.ю.н. О.О.Орлова. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, 2015. – 32 с.

Розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

21 серпня 2015, протокол № 23

Орлова О.О., 2015 рік

ДДУВС, 2015 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

заочна

форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

Нормативна

Напрям підготовки

Спеціальність

262 «Правоохоронна діяльність»

Рік підготовки 1

Загальна кількість годин -150

Семестр 1, 2

Лекції – 18 год.

Тижневих годин для заочної форми навчання:

аудиторних – 7

самостійної / індивідуальної роботи – 33

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Семінарські заняття –

6 год.

Самостійна робота –

63 год.

Індивідуальна

робота – 63 год.

Форми підсумкового контролю: залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/4,7

2. Загальні положення

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу здобувачів вищої освіти, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння здобувачем вищої освіти в процесі самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.