Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Политическая экономия / Политэкономия(15-27).DOC
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
591.87 Кб
Скачать

Розділ 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

ТЕМА 25.

Світове господарство

Світове господарство: його суть та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій економіки.

План практичного заняття

1. Світове господарство: його суть та структура.

2. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.

3. Міжнародна економічна інтеграція.

Реферати

1. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

2. Головні інтеграційні угруповання світу.

Література

Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 480 с., с. 389-390.

Куликов Л.М. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, Из-во «Проспект», 2004. – 432 с. , с. 296-298, 334-335.

Основи економічної теорії. Політекономічний аспект: Підручник/ за ред. Г. Климка, В. Нестеренка. - К.: Вища школа, 1994, с.470-503.

Мочерний С. В. Політична економія: Навчальний посібник. – К., 2002, с.637-651.

Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / под ред. В.Видяпина, Г. Журавлевой. - М.: Промо-Медиа, 1995, с.509-512.

Бабенко А.Г., Садеков А.А., Шестов С.Н. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003, - 350 с., с. 321-328.

Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с., с.473-479.

Політекономія: Підручник / За ред. Ю. В. Ніколенко. –К., 2003, с.329-380.

Власюк В.Є. Фінансові аспекти інтеграційних процесів // Фінанси України. - 1999. - № 11.

Демиденко Л.М. Фінансовий аспект взаємовідносин з ЄС // Фінанси України. - 1999. - № 1.

Пила В., Чмир О. Підсумки і перспективи створення СЄЗ в Україні // Економіка України. - 1999. - № 8.

Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. - 1999. - № 1.

Масарян А.С. Социально-экономическое значение деятельности крупнейших транснациональных и национальных корпораций // Труд за рубежом. - 2004. - №1.

Контрольні питання, тести, вправи

25.1. Які слова пропущені у наступному ствердженні: "Наш добробут ________________ від міжнародних економічних зв'язків"?

а) повністю залежить;

б) іноді залежить;

в) залежить тільки незначною мірою;

г) залежить певною мірою;

д) практично не залежить.

25.2. Практично будь-яка національна економіка є:

а) частиною світової економіки, а тому залежить від неї;

б) абсолютно відкритою економічною системою і тому цілком залежить від світової економіки;

в) частиною світової економіки і прагне істотно скоротити свою залежність від неї;

г) частиною світової економіки і прагне до поширення протекціоністських заходів;

д) правильно вказане у п. а, в.

25.3. За рахунок міжнародних економічних зв'язків неможливо:

а) подолати вузькість національного ринку;

б) уникнути обмеженості національної ресурсної бази;

в) налагодити спеціалізацію виробництва, зробивши його ефективнішим;

г) підвищувати якісний рівень вироблених товарів;

д) проводити ефективну антициклічну політику;

е) правильна відповідь не названа.

25.4. Міжнародний поділ праці – це :

а) система торговельних зв’язків, які склалися в певних часових і територіальних рамках;

б) спеціалізація окремих країн у межах світового господарства на виробництві певних видів продукції з метою їх реалізації на національному ринку;

в) система різноманітних форм міжнародного економічного співробітництва, яка передбачає відкритість економіки і вільне переміщення трудових ресурсів;

г) зосередження окремих стадій єдиного виробничого процесу у різних, найпридатніших для цього країнах;

д) правильна відповідь не названа.

25.5. Яку пару категорій треба поставити у порожні прямокутники центральної частини малюнка, щоб точніше передати основні характеристики відзначених процесів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.