Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учёба / 6_Met_rek_sem_zan_Psikh_2013.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
145.41 Кб
Скачать

Література

 1. Психология самосознания.- Самара: Бахрах-М, 2000. - С.243-332, 393-441.

 2. Психология: В 3 т. / Под ред. Р.С. Немова.- М.,1994.- Т.1.- 524 с.

 3. Рубинштейн С.А. Основы общей психологии. - СПб., 1999.- 720 с.

 4. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М.: МГУ, 1989. – С.6-46.

 5. Столин В.В. Самосознание как объект психодиагностики// Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: МГУ,1987. - С.245-254.

 6. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. – М.: Наука, 1977. - С.52-75.

Тема 2. Психологічний аналіз потребнісно-мотиваційної підсистемидіяльності та поведінки особистості.

План.

1. Поняття мотиву і мотивації.

2. Види мотивів.

3. Мотиви і цілі. Спонукальний вплив цілей.

4. Психологічні теорії мотивації.

5. Мотивація і професійна діяльність.

6. Мотивація і особистість.

Методичні рекомендації до вивчення теми:

Мета заняття з даної теми:

 1. Засвоїти різницю між поняттями «потреба», «мотив», «мотивація».

 2. Встановити співвідношення мотивів, потреб і цілей.

 3. Ознайомитися із типами соціальних мотивів та їх роллю у житті та діяльності людини.

 4. Здобути уявлення про свідому і несвідому мотивацію.

Питання для обговорення:

 1. Теорії мотивації професійної діяльності.

 2. Мотиваційно-психологічні фактори, що сприяють і перешкоджають досягненню успіхів.

 3. Мотивація агресивної і про соціальної поведінки.

 4. Мотивація і готовність до ризику як особистісні передумови професійної діяльності.

Контрольні питання з теми заняття:

 1. Назвіть види мотивів, що в психології розглядаються як неусвідомлені.

 2. Які з мотивів спонукають людину до професійної діяльності? Обґрунтуйте з позиції основних теорій мотивації професійної діяльності, чому людина ходить на роботу.

 3. Яким чином самооцінка людини пов’язана з мотивацією досягнення? Наведіть приклади поведінки людей з різною самооцінкою здібностей у випадках успіху і невдачі.

 4. Перелічите основні вияви мотиву влади. Чи існують індивідуальні розходження у мотивації влади?

Завдання для самоконтролю:

Завдання 1. Мотиваційну сферу людини складають:

а) мотив, спрямованість особистості, об’єкт, предмет діяльності, бажання;

б) мотив, мотивація, потреба, мета, завдання, інтерес;

в) потяг, мотивація, нужда, схильності, ситуаційні фактори (зовнішні обставини).

Завдання 2. Відновите правильну послідовність появи потреб людини відповідно теорії ієрархії потреб А.Маслоу:

 1. Потреби у безпеці.

 2. Потреби фізіологічні.

 3. Потреби поваги.

 4. Потреби пізнавальні.

 5. Потреби у приналежності і любові.

 6. Потреби у самоактуалізації (духовні).

 7. Потреби естетичні.

Завдання 3. Оберіть вірне прогнозування розвитку можливостей індивіда після задоволення його потреб:

а) нові потреби не виникнуть, тому що розвиток потреб індивіда не безграничний;

б) психічний розвиток індивіда стабілізується;

в) з’являються нові потреби, що перевищують можливості індивіда.

Література

 1. Годфруа Ж.Что такое психология. - М.:Мир,1992.-Т.1.-376с.

 2. Загальна психологія / Сост. Скрипченко О., Долинська.Л., Співак Н. та ін.. – К., 1997. – с.310 – 326.

 3. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. – М .,1996. – с. 298 -308.

 4. Ильин Е.П. Стиль деятельности: новые подходы и аспекты / Е.П.Ильин //Вопросы психологии. – 1988. - №6. – С.85-98.

 5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П.Ильин. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512с.

 6. Леонтьев А. Н. Становление психологии деятельности / А.Н.Леонтьев. – М.: Смысл, 2003. – 440 с.

 7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х томах. Т.2. М.: Педагогика, 1989. С.182-211.

 8. Семиченко В.А. Проблеми мотивации поведения и деятельности человека. Модульній курс психологии. Модуль «Направленность». – К: Миллениум, 2004. – с. 33 – 65.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Учёба