Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
48
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
60.93 Кб
Скачать

238

9. БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН

РУЧНИМИ КОМПЛЕКТАМИ ТА МОТОБУРАМИ

9.1. Кошторисними нормами цього підрозділу Збірника передбачається буріння геологорозвідувальних свердловин глибиною до 20 м та діаметрами 60 мм і 89 мм із застосуванням ручного комплекту й мотобурів типу М1, КМ-10, УКБ-12/25 та їм подібних у гірських породах І - V категорій буримості, з кріпленням або без кріплення свердловин обсадними трубами.

Річний фонд робочого часу становить 301 бригадо-зміну.

9.2. Характеристику гірських порід за категоріями буримості при бурінні геологорозвідувальних свердловин ручними комплектами та мотобурами наведено в пункті 9.3. Норми часу на буріння геологорозвідувальних свердловин ручними комплектами та мотобурами містяться в таблиці 9.1, норми витрат праці - в таблиці 9.2.

9.3. При бурінні геологорозвідувальних свердловин ручними комплектами та мотобурами передбачається використання виробничого автомобільного транспорту підвищеної прохідності вантажопідйомністю до 1 т (типу УАЗ-452) з середнім пробігом за зміну 75 км шляхами 4 категорії умов експлуатації з розрахунку 1 машино-зміна на 1 бригадо-зміну буріння одним комплектом бурового устаткування або 0,5 машино-зміни на 1 бригадо-зміну при використанні одночасно двох комплектів бурового устаткування.

9.4. Норми витрат матеріалів при бурінні геологорозвідувальних свердловин

ручними комплектами та мотобурами наведено в таблиці 9.3, норми зносу предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, - в таблицях 9.4 та 9.5.

9.5. З предметів, які відносяться до основних виробничих фондів, при бурінні геологорозвідувальних свердловин ручними комплектами та мотобурами застосовуються: намет 4-місний з нормою амортизаційних відрахувань 25 % на рік і коефіцієнтом резерву 1; комплекти ручного буріння свердловин діаметром 60 мм або 89 мм з нормою амортизаційних відрахувань 33,3 % на рік і коефіцієнтом резерву 1,25 та мотобур М-1 з нормою амортизаційних відрахувань 33,3 % на рік і коефіцієнтом резерву 1,25.

9.6. Характеристика категорій складності (характеристика гірських порід за буримістю) для буріння ручними комплектами та мотобуром

Категорія 1. Гірськи породи (грунти), що легко буряться, деформуються під дією власної ваги бурового інструменту: торф і пухкий грунт; чорнозем; пухкі вогкі піски; пухкий ліс; дуже вогкі болотні та пухкі пісчано-глинисті грунти з мулом.

Категорія 2. Торф і грунтово-рослинний шар з корінням рослин (дерно) з рідкими включеннями гальки та гравію. Неущільнені піски, супіски та суглинки з домішками (до 10 %) мілкої гальки, щебеню і гравію. Пластичні глини, суглинки, супіски. Діатоміти.

Категорія 3. Супіски та суглинки пластичні з домішками щебеню і гравію

від 10 % до 20 %. Щільні супіски, глини, лес. Пухкі мергелі. Крейда нещільна, каолін. Пливуни та водонасичені піски. Сміття переважно з органічних відходів.

Категорія 4. Щільні піски. Піщано-глинисті пластичні породи з вмістом гальки та щебеню від 20 % до 35 %. Дуже щільні глини, суглинки, супіски, піски. Щільний каолін. Слабкі аргіліти. Пористий вапняк-ракушняк. Гіпс. Тверда крейда. Ангідрит. М’яке кам’яне (буре) вугілля. Боксити. Фосфорити. Опоки, за винятком кольорових різновидів. Мерзлі: глини, суглинки, супіски, мул, торф. Лід. Будівельне сміття з цеглою, без брухту.

Категорія 5. Дрібний галечник (річник) і щебінь. Жорства та гравій. Піщано-глинисті породи з вмістом гальки та щебеню понад 35 %. Щільні мергелі. Піщано-глинисті сланці та інші різновиди м’яких сланців. Слабко зцементовані пісковики та вапняки. Аргіліти. Кам’яне вугілля. Слабкі конгломерати осадочних порід на вапняковому цементі. Льодонасичені піски. Щільне будівельне сміття з битою цеглою та брухтом.

9.7. Склад (зміст) робіт:

а) буріння свердловин ручним ударно-обертальним комплектом з кріпленням свердловин трубами; визначення товщини (потужності) та границь різних літологічних шарів з описанням літологічного складу грунтів; фіксування глибини залягання водоносних горизонтів і водоупорів; вимірювання рівня води в свердловинах; відбір проб грунту та води для проведення лабораторних досліджень. Закріплення бурових свердловин стовпчиками; ведення польового журналу; планування майданчика; улаштування триноги (дерев’яної або з

металічних труб); встановлення й розбирання триноги та устаткування (для свердловин глибиною понад 10 м); перевезення комплекту ручного буріння в межах дільниці робіт з виконанням навантажувально-розвантажувальних робіт; переміщення ручного комплекту, триноги, проб грунту та води до нової точки на розвідувальній лінії;

б) буріння свердловин мотобуром з кріпленням трубами; визначення товщини (потужності) та границь різних літологічних шарів з описанням літологічного складу грунтів; фіксування глибини залягання водоносних горизонтів і водоупорів; вимірювання рівня води в свердловинах; відбір проб грунту та води для проведення лабораторних досліджень. Закріплення бурових свердловин стовпчиками; ведення польового журналу; планування майданчика; монтаж і демонтаж бурової установки та її технічне обслуговування. Перевезення в межах дільниці робіт і переміщення бурового комплекту, проб грунту та води до нової точки розвідувальної лінії

Т а б л и ц я 9. 1

НОРМИ ЧАСУ НА БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН

комплектами ручного буріння та мотобурами

у бригадо-змінах на 1 м свердловини

К а т е г о р і я с к л а д н о с т і

ряд-

В и д р о б і т

I

II

III

IV

V

ка

1

2

3

4

5

6

7

Ручне буріння свердловин без

кріплення трубами при діаметрі

комплекту 60 мм та глибині

свердловини:

1

до 10 м

0,066

0,073

0,089

0,144

-

2

10,1 - 20 м

0,085

0,090

0,133

0,178

-

Ручне буріння свердловин без

кріплення трубами при діаметрі

комплекту 89 мм та глибині

свердловини:

3

до 10 м

0,074

0,083

0,103

0,180

0,366

4

10,1 - 20 м

0,091

0,099

0,127

0,211

0,403

Ручне буріння свердловин

з кріпленням трубами при

діаметрі комплекту 60 мм

та глибині свердловини:

5

до 10 м

0,,096

0,133

0,149

0,204

-

6

10,1 - 20 м

0,155

0,150

0,174

0,238

-

Те ж при діаметрі комплекту

89 мм та глибині свердловини:

7

до 10 м

0,112

0,156

0,176

0,253

0,440

8

10,1 - 20 м

0,129

0,172

0,200

0,284

0,477

Буріння свердловин мотобуром

9

без кріплення свердловин

0,055

0,062

0,079

0,142

-

10

Те ж з кріпленням трубами

0,085

0,092

0,139

0,202

-

Т а б л и ц я 9. 2

НОРМИ ВИТРАТ ПРАЦІ

інженерно-технічних працівників і робітників

при бурінні геологорозвідувальних свердловин комплектами ручного буріння та мотобурами

у людино-днях на 1 бригадо-зміну

Ручне буріння сверд-

Ручне буріння сверд-

Буріння

Н а й м е н у в а н н я

ловин без кріплення

ловин з кріпленням

свердло-

п о с а д и,

трубами

трубами

вини

п р о ф е с і ї

Д і а м е т р к о м п л е к т а, м м

мото-

60

89

60

89

буром

1

2

3

4

5

6

1. Начальник загону

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2. Інженер по буро-

вих роботах

1

1

1

1

1

Р а з о м :

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

3. Робітник ІІІ роз-

ряду

2,25

3,45

2,60

3,70

2,25

4. Робітник ІІ розря-

ду

0,35

0,30

0,25

0,20

0,40

Р а з о м :

2,60

3,75

2,85

3,90

2,65

В С Ь О Г О :

3,85

5,00

4,10

5,15

3,90

Т а б л и ц я 9. 3

НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ

при бурінні геологорозвідувальних свердловин

комплектами ручного буріння та мотобурами

на 100 бригадо-змін

Н а й м е н у в а н н я

Одиниця

Ручні ударно-обертальні

Мотобур

м а т е р і а л і в

виміру

комплекти діаметром:

М-1

60 мм

89 мм

1

2

3

4

5

1. Бензин

кг

-

-

130

2. Болти різні з гайками

кг

5,04

24,11

5,98

3. Дріт в’язальний

кг

1,15

2,66

1,96

4. Канат сталевий оцинкова-

ний діаметром 6,1 мм

10 м

-

1,40

-

5. Клоччя обтиральне

кг

2,60

3,24

3,46

6. Лісоматеріали ІІ с.

м3

2,98

-

5,05

7. Лісоматеріали ІІІ с.

м3

-

10,48

-

8. Мастило машинне

кг

0,92

1,01

8,97

9. Мотузка (вірьовка) або

канат капроновий

кг

1,76

4,06

1,96

10. Папір пакувальний

кг

5,04

5,56

5,05

11. Скоби різні (поковка

масою до 1,6 кг)

кг

-

2,42

-

12. Солідол

кг

0,92

1,30

1,96

13. Сталь покрівельна в

листах 0,4 мм

кг

1,83

4,83

1,78

14. Труби обсадні діаметром

50, 57 та 89 мм

м

2,21

3,24

2,52

15. Цв’яхи будівельні 3 х

100 мм

кг

0,99

13,91

1,96

16. Цв’яхи тарні 2 х 40 мм

кг

0,76

1,40

1,96

17. Шпагат

кг

1,91

1,74

1,87

18. Штанги (труби бурильні

ніпельного з’єднання,

діаметрами 33,5 мм,

42,5 мм та 50 мм)

м

2,60

3,62

3,93

19. Шурупи різні

кг

-

0,92

-

20. Ящики різні

шт.

10

9,28

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 13 БУРІННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН