Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭС_Лебедев / КП ЭСиС.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.48 Mб
Скачать

5. Оперативний струм

5.1. На ПС повинен вживатися постійний, випрямлений і змінний оперативний струм.

Для всіх приєднань РП 10 кВ і вище на ПС повинен вживатися, як правило, один вид оперативного струму. На ПС, що реконструюються, коли система оперативного струму на діючій частині ПС не може бути використана для устаткування, що заново установлюється, допускається використання змішаної системи оперативного струму.

5.2. Приміщення ПС, що призначені для ремонту і технічного обслуговування пристроїв релейного захисту та автоматики, повинні мати вводи від усіх систем оперативного струму, що застосовуються на ПС.

5.3 Живлення оперативних кіл всіх приєднань ПС 35 кВ і вище, повинні бути "кільцевими" (двобічними) з секціонуючим неавтоматичним комутаційним апаратом.

5.4. На ПС, обладнаних електромагнітним блокуванням, незалежно від виду оперативного струму повинні передбачатися випрямні установ­ки для живлення кіл цього блокування.

5.5. Постійний оперативний струм з живленням від акумуляторних батарей повинен застосовуватися:

на ПС 330-750 кВ;

на ПС 110-220 кВ з розподільчими пристроями цих напруг із збір­ними шинами;

на ПС 110-220 кВ з повітряними вимикачами незалежно від схеми РП цих напруг;

на ПС з КРПЕ;

на ПС 110-220 кВ з кількістю масляних вимикачів з електромагніт­ними приводами більше двох, а з пружинними або пневматичними приво­дами - більше трьох.

На ПС 110-220 кВ без вимикачів на ВН чи з кількістю вимикачів 110-220 кВ не більше трьох допускається використання постійного операти­вного струму з живленням від шаф ШКОС:

при використанні високочастотної апаратури захисту і протиаварійної автоматики на вимикачах 110-220 кВ;

при використанні високочастотної апаратури прийому і передачі відключаючих імпульсів.

Живлення електромагнітів включення вимикачів з електромагнітними приводами в даних випадках здійснюється від випрямних пристроїв.

5.6. Як джерело постійного оперативного струму для ПС використо­вуються акумуляторні батареї напругою 220 В, що працюють в режимі постійного підзаряду.

На ПС 110-330 кВ з постійним оперативним струмом повинна уста­новлюватися одна акумуляторна батарея. При відповідному обґрунтуванні допускається установка двох акумуляторних батарей на ПС 330 кВ.

На ПС 500 і 750 кВ повинні установлюватися дві акумуляторні ба­тареї з роздільним живленням від них основних і резервних захистів елементів ПС, дубльованих пристроїв ПА і протипожежної автоматики, а також кіл керування основних і додаткових електромагнітів відмикання вимикачів. При цьому резервування всього навантаження однієї бата­реї від іншої, як правило, не передбачається.

5.7. Для підзаряду, а також післяаварійного заряду кожної акуму­ляторної батареї слід застосовувати два комплекти автоматизованих випрямних пристрої. Для первинного формування пластин повинна перед­бачатися можливість їх паралельного включення.

5.8. Кількість елементів і ємність акумуляторної батареї повинні вибиратися виходячи із наступних умов:

5.8.1. В кінці півгодинного аварійного розряду батареї:

напруга на затискачах найбільш потужного електромагніту вмикання найбільш віддаленого вимикача не повинна бути в момент вмикання нижче мінімально допустимої;

напруга на шинах, від яких живляться пристрої релейного захисту, автоматики і телемеханіки, при вмиканні ближнього до акумуляторної батареї вимикача з найбільш потужним електромагнітом вмикання або одночасним відмиканням групи вимикачів не повинна бути меншою 0,8 номінальної напруги;

напруга на затискачах електромагнітів відмикання вимикачів будь-якого приєднння від дії установлених на них захистів повинна бути нижче мінімального значення, при якому забезпечується відмикання вимикачів з номінальним часом.

5.8.2. В режимі постійного підзаряду і дозаряду:

напруга на пристроях релейного захисту, автоматики і телемеха­ніки не повинна перевищувати 1,05 номінального значення;

напруга на затискачах вмикаючих електромагнітів ближнього до акумуляторної батареї вимикача не повинна перевищувати 1,05 номіна­льного значення;

напруга на затискачах електромагнітів відмикання вимикачів, при одночасному відмиканні максимально можливої кількості вимикачів ПС (робота УРВВ, спрацьовування захисту шин і т.і.) повинна бути не ни­жчою мінімального значення, при якому забезпечується відмикання ви­микачів з номінальним часом. При цьому напруга на шинах живлення пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки повинна бути не нижчою 0,8 номінального значення.

5.8.3. При використанні акумуляторних батарей для резервного

електроживлення засобів передачі інформації ємність їх повинна бути достатньою для живлення цього навантаження на протязі 1 години на ПС з двостороннім живленням і на протязі 2 годин - на ПС з односторон­нім живленням. При цьому необхідно враховувати коефіцієнт одночас­ності використання засобів зв'язку.

5.9. Схема щита постійного струму повинна забезпечувати його ремонтоздатність без відмикання акумуляторної батареї.

5.10. На ПС з постійним оперативним струмом слід застосовувати змінний оперативний струм на панелях щитів власних потреб, а також для щитів компресорних, насосних та інших допоміжних установок.

5.11. Змінний оперативний струм повинен застосовуватися:

на ПС 35 кВ без вимикачів з боку ВН і з використанням з боку НН вимикачів з пружинними приводами, можливе використання з боку НН ви­микачів вводу і секційного зв'язку з електромагнітними приводами;

на ПС 35 кВ з масляними вимикачами 35 і 10 кВ з пружинними при­водами;

на ТП і РПк 10 кВ.

5.12. Джерелами змінного оперативного струму використовуються:

трансформатори власних потреб;

шини 0,4 кВ - на ТП 10 кВ, а також на РПк 10 кВ, при установлен­ні на них силових трансформаторів;

трансформатори власних потреб, що приєднуються до шин РП 10 кВ РПк 10 кВ без силових трансформаторів;

трансформатори напруги, що приєднуються до живлячої лінії 35 кВ до вимикача;

трансформатори струму, що живлять кола релейного захисту;

попередньо заряджені конденсатори.

5.13. Живлення мережі оперативного змінного струму від шин влас­них потреб повинно здійснюватися через стабілізатори з напругою на виході 220 В.

5.14. При змінному оперативному струмі живлення відмикаючих електромагнітів незалежного живлення повинно здійснюватись від поперед­ньо заряджених конденсаторів. Попередньо заряджені конденсатори використовуються як дублююче джерело оперативного струму при роботі релейного захисту і автоматики.

Для живлення вмикаючих електромагнітів приводів вимикачів засто­совуються випрямні пристрої.

5.15. Випрямлений оперативний струм повинен вживатися:

на ПС 35 кВ без вимикачів з боку ВН, коли вимикачі з боку НН за­стосовані з електромагнітними приводами;

на ПС 35 кВ з масляними вимикачами 35 кВ з електромагнітними приводами;

на ПС 110-220 кВ без вимикачів з боку ВН чи з кількістю масляних вимикачів з електромагнітними приводами не більше двох, а при пру­жинних або пневматичних приводах не більше трьох з боку ВН;

на РПк 10 кВ міських електричних мереж при відповідних обґрунтуваннях.

5.16. Як джерело випрямленого оперативного струму використову­ються трансформатори власних потреб, трансформатори напруги, транс­форматори струму спільно з випрямними блоками, обладнаними згладжую­чими фільтрами, і попередньо заряджені конденсатори.

5.17. При випрямленому оперативному струмі для живлення кіл за­хисту,

автоматики, управління використовуються блоки стабілізованої напруги спільно з струмовими блоками. Для живлення вмикаючих злектромагнітних приводів вимикачів повинні вживатися випрямні пристрої.

Для живлення кіл відмикання ввідних вимикачів з електромагнітни­ми, приводами напругою 35 і 10 кВ, а також живлення вмикаючих і від­микаючих електромагнітів вимикачів 110-220 кВ з пружинним приводом повинні використовуватись попередньо заряджені конденсатори.

5.18. При наявності на ПС з випрямленим оперативним струмом складних лінійних захистів, що мають напівпровідникові прилади і т.д., живлення оперативних кіл цих захистів рекомендується здійсню­вати від спільно працюючих блоків стабілізованої напруги і струмних блоків через згладжуючі фільтри, вмонтовані в блоки стабілізованої напруги. Рівень пульсації випрямленого струму повинен відповідати технічним вимогам цих захистів.

5.19. Кола сигналізації на ПС з випрямленим оперативним струмом, повинні мати живлення від окремих блоків нестабілізованої напруги (два комплекти блоків на ПС).

5.20. При використанні випрямних пристроїв для живлення електро­магнітів вмикання масляних вимикачів з електромагнітними приводами повинні застосовуватись два комплекти випрямних пристроїв, що підключаються до різних секцій шин власних потреб. Для можливості взаємно­го резервування їх вихідні кола з боку випрямленої напруги об'єдную­ться .

Шифр схеми

Найменування схеми

Умовне зображення схеми

Сфера застосування схеми

Додаткові умови застосування схеми

Напруга, кВ

Сторона

Кількість

ліній

110-1

150-1

220-1

330-1

Два блока

лінія-трансформатор

з роз`єднувачами

110-330

ВН

2

1. Тупікові ПС, розташовані в районах із забрудненою атмосферою, що живляться лініями без відгалужень.

2. Охоплення трансформатора лінійним захистом з боку живлючого кінця або передача телевідмикаючого імпульсу.

35-2

110-2

150-2

220-2

Два блока

лінія-трансформатор

з вимикачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній

35-220

ВН

2

Тупікові та відгалужуванні ПС

110-3

150-3

220-3

Місток з вимикачами в ланцюгах ліній і ремонтною переми-

чкою з боку ліній

110-220

ВН

2

1. Прохідні ПС, при необхідності секціонування ліній.

2. При потужності трансформаторів до 63 МВ*А включно.

Д.4 Перелік і сфера застосування схем РП 35-750 кВ

Таблиця Д.4

Шифр схеми

Найменування схеми

Умовне зображення схеми

Сфера застосування схеми

Додаткові умови застосування схеми

Напруга, кВ

Сторона

Кількість

ліній

35-4

110-4

150-4

220-4

Місток з вимикачами в ланцюгах трансформаторів і ремонтною перемичкою з боку трансформаторів

35-220

ВН

2

1. Прохідні ПС при необхідності секціонування ліній і збереження транзиту при пошкодженні трансформатора.

2. При потужності трансфор-

маторів до 63 МВ.А включно.

35-5

Одна секціонована вимикачем система шин

35

ВН

СН

НН

3

і більше

1. Для ВН вузлових ПС мережі 35 кВ і СН та НН на ПС 110-220 кВ.

2. Допускається на першім етапі розвитку схеми підмикання двох ліній, по одній на кожну секцію.

110-6

150-6

220-6

Одна робоча, секціонована вимикачем, і обхідна система шин

110-220

ВН

3 - 6

1. Для вузлових ПС 110-220 кВ.

2. При кількості нерезервованих ліній не більше однієї на будь-якій секції.

Продовження табл. Д.4

Продовження табл. Д.4

Шифр схеми

Найменування схеми

Умовне зображення схеми

Сфера застосування схеми

Додаткові умови застосування схеми

Напруга, кВ

Сторона

Кількість

ліній

110-7

150-7

220-7

Дві робочі і обхідна системи шин

110-220

СН

до 12

1. Для ПС з АТ до2200

(2400)МВ.А.

2. Для ПС з АТ до 4200

(4250)МВ.А допускається застосування двох окремих РП (на кожну пару АТ).

110-8

150-8

220-8

Дві робочі, секціоновані вимикачами, і обхідна система шин з двома обхідними і двома шиноз`єднувальними вимикачами

110-220

СН

більше 12

1.При необхідності зниження струмів короткого замикання.

2. Для ПС з АТ 4200

(4250)МВ.А.

220-9

330-9

500-9

750-9

Чотирикутник

220-750

ВН

2

1.Прохідні ПС при необхідності секціонування транзитної лінії.

2. При потужності трансформаторів 125 МВ.А для 220 кВ і будь-якої потужності для 330 кВ і вище.


Продовження табл. Д.4

Шифр схеми

Найменування схеми

Умовне зображення схеми

Сфера застосування схеми

Додаткові умови застосування схеми

Напруга, кВ

Сторона

Кількість

ліній

330-10

500-10

750-10

Трансформатори-шини з приєднанням ліній через два вимикача

330-750

ВН

СН

до 4

Для вузлових ПС мережі

330-750 кВ.

330-11

Півтора вимикача на приєднання

330

СН

Норму-

ється за загаль-

ною кількістю приєд-

нань

1.При кількості приєднань 8 і більше.

2 Парні лінії і трансформатори повинні підмикатися з боку різних систем шин і в різні ланцюжки.


Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ЭС_Лебедев