Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NKM_FILOSOFIYa_2013 / 9 САМОСТІЙНА РОБОТА ФІЛОСОФІЯ 2013.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.43 Mб
Скачать

Таблиця 6 Переведення підсумкової оцінки успішності студента з навчальної дисципліни в оцінку за національною шкалою та шкалою ects

Підсумкова оцінка успішності студента

(балів)

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

«Відмінно»

А

82-89

«Добре»

В

74-81

С

64-73

«Задовільно»

D

60-63

E

35-59

«Незадовільно»*

FX

0-34

«Незадовільно»**

F

Примітки: * – з можливістю повторного складання;

** – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.

Оцінка «F» може бути виставлена тільки при складанні екзамену комісії.

Якщо у відомість виставляється позначка «не допущений», то за шкалою ECTS – «FX».

Сумарний бал розраховується як сума балів при оцінці навчальної діяльності студента під час двох модульних контролів – МК 1 і МК 2. Оцінка успішності студента при засвоєнні навчального матеріалу кожного модулю проводиться у балах: 0 – 50 балів. Вважається, що студент позитивно склав відповідний модуль, якщо сума балів за цей модуль складає 30 – 50 балів.

Позитивна семестрова екзаменаційна оцінка проставляється студентам, які позитивно склали МК 1 і МК 2 та виконали і захистили завдання, передбачені робочою навчальною програмою дисципліни (індивідуальні завдання).

Оцінка знань студентів у разі проведення іспиту

Завдання екзаменаційного білету можуть включати:

 • завдання з теоретичного матеріалу;

 • тестові питання у відкритій або у закритій формах;

 • питання на роздум.

Послідовність визначення успішності студента із складання відповідей на завдання екзаменаційного білету відповідна визначенню оцінки з відповідей на завдання модульного контролю.

У зв’язку з тим, що у разі складання студентом іспиту підсумкова оцінка його успішності з навчальної дисципліни складається тільки з оцінки відповідей на завдання екзаменаційного білету, необхідно підсумкову оцінку відповідей, що визначена 100-бальною шкалою перевести за національною шкалою та шкалою ECTS.

Переведення оцінки за 100-бальною шкалою в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS можна зробити за табл. 6.

2. Питання для самоконтролю

 1. Що таке світогляд?

 2. Які основні структурні елементи складають світогляд і як вони співвідносяться між собою?

 3. Які історичні типи світогляду Ви знаєте і які їх основні риси?

 4. Що складає предмет філософії і з яких точок зору він розгядається?

 5. У чому полягає специфіка філософського знання?

 6. У чому сутність основного питання філософії і які його дві сторони?

 7. Яка дисциплінарна структура філософії?

 8. Які функції притаманні філософії?

 9. Які причини й умови ґенезису філософського знання?

 10. Які основні типи та етапи виділяють у розвиту філософії?

 11. Що складає специфіку філософствування на Стародавньому Сході та у країнах античного світу?

 12. Які риси має середньовічна філософія?

 13. Які особливості притаманні «ренесансному» типу філософствування?

 14. Скільки і які етапи розвитку новоєвропейської філософії Ви знаєте, хто їх представляє та чим характеризуються їх учення?

 15. Які тенденції філософствування притаманні сучасній західній філософії, які напрямки їх представляють та чим вони характеризуються?

 16. Які етапи розвитку руської філософії та у чому специфіка філософствування її представників?

 17. Які періоди розвитку філософської думки в Україні Ви знаєте?

 18. Що характерне для періоду зародження філософської думки в культурі Київської Русі?

 19. Які основні проблеми досліджували представники Києво-Могилянської Академії?

 20. Яку спрямованість мають філософскі погляди Г. С. Сковороди?

 21. У чому полягає сутність учення Г. С. Сковороди про «три світи» та «дві натури»?

 22. Що складає сутність теми «сродної праці» у філософії Г. С. Сковороди?

 23. Хто є безпосереднім продовжувачем філософських ідей Г. С. Сковороди?

 24. Які уявлення про буття склалися в історії філософії?

 25. Які основні форми буття Ви знаєте та у чому полягає їх специфіка?

 26. Що таке субстанція та які підходи склалися у її тлумаченні в історії філософії?

 27. Що таке матерія та які етапи її розуміння Ви знаєте?

 28. Які існують сучасні наукові уявлення про структуру матерії?

 29. Що таке рух та які форми руху Ви знаєте?

 30. У чому полягає сутність принципів класифікації форм руху матерії?

 31. У чому специфіка двох концепцій простору і часу?

 32. Які варіанти вирішення проблеми єдності світу Ви знаєте?

 33. Що таке діалектика та які її історичні види і форми вирізняють у філософії?

 34. Що таке розвиток і в чому сутність розвитку як принципу діалектики?

 35. Які закони діалектики складають теорію розвитку та в чому їх сутність?

 36. Які групи парних категорій виділяють у діалектиці та чим вони характеризуються?

 37. Які альтернативи діалектики Вам відоми та що для них характерне?

 38. У чому специфіка основних концепцій розуміння суспільного життя?

 39. Що таке суспільні відносини, які їх види та чим вони характеризуються?

 40. Що таке суспільне виробництво та яка його структура?

 41. У чому виявляється співвідношення матеріального і духовного виробництва?

 42. Що таке спосіб виробництва та яка його структура?

 43. Що складає сутність діалектики способу виробництва?

 44. У чому полягає сутність формаційного підходу до аналізу історичного процесу?

 45. У чому полягає сутність цивілізаційного підходу до аналізу історичного процесу?

 46. Як вирішувалась проблема свідомості в історії філософії?

 47. Які підходи склалися в історії філософії до вирішення проблеми структури свідомості?

 48. Що складає сутність природих передумов виникнення свідомості?

 49. Які соціально-історичні основи виникнення свідомості?

 50. Які властивості притаманні свідомості?

 51. Що таке суспільна свідомість і що складає її сутність?

 52. Які основні елементи суспільної свідомості та що для них характерне?

 53. У чому полягає взаємозв’язок суспільної та індивідуальної свідомості?

 54. Які закономірності розвиту притаманні суспільній свідомості?

 55. Що таке пізнання?

 56. У чому сутність основних підходів, що склалися в історії філософії щодо вирішення проблеми пізнаваності світу?

 57. Які умови необхідні для здійснення процесу пізнання?

 58. Які існують ступені пізнання, у чому їх сутність та співвідношення?

 59. Які основні концепції пізнання склалися в історії філософії?

 60. У чому полягає роль практики в процесі пізнання?

 61. Що таке істина та які її основні характеристики?

 62. Які рівні знання вирізняють у структурі наукового пізнання?

 63. Які Ви знаєте форми наукового пізнання?

 64. Що таке метод пізнання?

 65. Як класифікують методи наукового пізнання?

 66. У чому полягає специфіка філософського розуміння людини?

 67. Як вирішувалась проблема сутності людини в історії філософії?

 68. Які підходи до вирішення проблеми антропосоціоґенезу Ви знаєте?

 69. У чому полягає багатомірність поняття людини?

 70. Яке співвідношення особи і суспільства?

 71. Які існують підходи до вирішення проблеми сенсу життя?

 72. Які існують глобальні проблеми сучасності та передумови і шляхи їх вирішення?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.