Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДИПЛОМЧИК.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.01 Mб
Скачать

4.2.4 Баланс активів і пасивів

Складається на начало та кінець року роботи (табл. 4.12).

Таблиця 4.12 – Баланс активів і пасивів для проектного варіанта

Активи

Пасиви

Склад і різні засоби

Начало

Кінець

Джерело утворення і цільове призначення

Начало

Кінець

1. Основні засоби

1567431.9

1357587,4

1. Власний капітал

2500000

2556454

Продовження таблиці 4.12

2. Запаси сировини і матеріалів

210937

210937

2. Прибуток

322381,89

3. Запаси готової продукції

3. Довгострокові зобов'язання

4. Готівка

721631,1

1520156

4.Короткострокові зобов'язання

5.Дебіторська заборгованість

6. Амортизація

209844,52

Разом

2500000

3088680,4

2500000

3088680,4

Визначення точки беззбитковості

Точка беззбитковості – це рівень фізичного обсягу продажів протягом пев-ного періоду часу, за рахунок якого підприємство покриває витрати.

де Ц – відпускна ціна виробу, Ц = 2328.35грн,

Изп – загальні постійні витрати, Изп = 850723,87грн,

Иппп – питомі прямі перемінні витрати

де Ипзв – прямі змінні витрати, Ипзв = 271271,21.

Аналіз ефективності інвестиційного проекту

Чиста поточна вартість

NPV = ∑PV – CI,

де ∑PV – плановані надходження,

CI – плановані виплати,

i – процентна ставка.

де А – амортизаційні відрахування за кожний рік,

СI0 – капітальні витрати виробника і витрати на незавершене виробництво:

де С0 – вартість основних фондів,

Hнзв – витрати на незавершене виробництво:

де Sn – повна собівартість виробу, Sn = 1043286.63 грн,

n – річний фонд часу, n = 244 дня,

Тв.ц. – тривалість виробничого циклу, Тв.ц. = 7 днів,

Кн.в. – коефіцієнт наростання витрат, Кн.в. = 0,98.

NPV = -= 53754,6грн.

Період окупності

де PV – середньорічний виторг

Таким чином, інвестиційний проект окупиться через 3 роки.

Показник (індекс) рентабельності визначається як відношення поточної вартості до витрат на інвестиції

PI 1 – проект не являє собою задовільну можливість для вкладення коштів.

Розрахунок економічного ефекту

Зниження трудомісткості річного випуску продукції

де Тб і Тн – трудомісткість річного випуску продукції відповідно по базовому варіанту та варіанту, що проектується.

Вивільнення чисельності працівників

де Кв.н. – коефіцієнт виконання норм часу.

Зростання продуктивності праці

де Чб – чисельність робочих за базовим варіантом.

Зниження собівартості продукції

Цпот = ∆С*N=895,52∙750=671640 грн.

Результати розрахунку економічної ефективності представимо в табл. 4.13

Показники

Одиниця вимірювання

Базовий варіант

ГПС

1.Випуск деталей

шт.

750

750

2. Додаткові одноразові витрати

грн.

1093125

3. Поточні витрати:

- матеріали основні;

- ЗП основна та додаткова з відрахування на соціальні потреби;

- амортизація обладнання;

- електроенергія;

- витрати на ремонт і утримання обладнання;

- витрати на ремонт і експлуатацію пристроїв

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

2014920

1040846,63

2531250

26644,76

209844,52

123578

109312,5

10931,25

4. Річний економічний ефект

грн.

671640

5. Чиста поточна вартість

грн.

53439,36

6. Термін окупності капітальних вкладень

роки

3

7. Індекс рентабельності

1,07

8. Зниження трудомісткості річного випуску

нормо-годин

110.6

9. Умовне вивільнення чисельності робочих

чол.

0.9

10. Зростання продуктивності праці

%

6