Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

шпаргалет

.docx
Скачиваний:
64
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
58.54 Кб
Скачать

«Знання» споживача характеризується твердженням респондента: «після перегляду реклами добре ознайомлений з товаром, товарною маркою».

«Обізнаність» споживача характеризується твердженням респондента: «бачив і впізнав рекламний ролик даної марки товару»;

«Підтверджений контакт» споживача характеризується твердженням респондента: «бачив рекламний ролик товару під час перегляду телевізору»;

«Потенційний контакт» споживача характеризується твердженням респондента: «дивився телевізор в той час, коли йшла реклама товару»;

«Чорна скринька» споживача включає:потреби, цінності, особистість;

CRM-систему «Менеджмент і маркетинг» пропонує компанія:Парус;

Holl-тест – це метод дослідження думок:великої групи споживачів у обмеженому просторі;

Internet-дослідження ad-hoc є:дослідженнями на замовлення;

Internet-дослідження, що базуються на багатокомпонентних збірниках питань, які регулярно розсилаються респондентам, має назву:омнібусне.

Supply Chain Management в рамках концепції ERP є підсистемою програми, відповідальною за:управління послідовністю постачань товару;.

Актуальну інформацію про куплені товари у вартісному і натуральному виразі містить електронне дослідження: SCIF Panel;

Алгоритм маркетингового дослід­ження – це: послідовність етапів проведення;

Анкетування - це:опитування у формі письмових відповідей, що даються респондентами;

Асоціації, тести на завершення пропозицій, з ілюстраціями і малюнками, рольові ігри, ретроспективні бесіди відносяться до групи:

Аутсорсинг маркетингових досліджень полягає у: залученні сторонніх організацій (фахівців) до проведення досліджень;

Більшість методів дослідження споживчої поведінки базуються на:соціально-психологічному підході;

В алгоритмі проведення електронного on-line-анкетування серед запропонованих логічно першим є етап:встановлення проблеми дослідження;

В алгоритмі проведення електронного on-line-анкетування серед запропонованих логічно другим є етап:визначення цільової аудиторії;

В алгоритмі проведення електронного on-line-анкетування серед запропонованих логічно третім є етап:складання пробної анкети;

В алгоритмі проведення електронного on-line-анкетування серед запропонованих логічно четвертим є етап:презентація звіту.

В процесі прийняття рішення про придбання товару серед запропонованих логічно першим є етап:усвідомлення проблеми;

В процесі прийняття рішення про придбання товару серед запропонованих логічно другим є етап:пошук інформації.

В процесі прийняття рішення про придбання товару серед запропонованих логічно третім є етап:оцінка варіантів придбання;

В процесі прийняття рішення про придбання товару серед запропонованих логічно четвертим є етап:рішення про купівлю;

В якому порядку, за теорією мотивації Маслоу, відбувається процес задоволення потреб (1 — самоствердження; 2 — соціальні потреби; 3 — потреба в повазі, визнанні, статусі; 4 — самозбереження, захищеність, безпека; 5 — потреба в їжі, воді)?5, 4, 2, 3, 1;

Вивіз товарів у складі інших товарів - це:непрямий експорт;

Вивчення звичок покупців не охоплює такого з названих елементів:порядок користування купленим товаром;

Вивченням пішохідного трафіку населених пунктів присвячений:геомаркетинг.

Визначення питомої ваги покупців, що здійснили покупки в магазині протягом певного часу, найбільш доцільно за допомогою: спостереження;

визначення цілей дослідження;

Використанням високотехнологічного обладнання характеризується, в першу чергу: комп’ютерна імітація;

Вимірювання, які використовуються при аналізі якісних характеристик і переведенні їх в кількісні:кваліметричні;

Вирішальний чинник при визначенні обсягу вибірки в дослідженні: завдання дослідження, необхідна глибина аналізу;

Висока ціна при високому рівні витрат на стимулювання збуту встановлюється в умовах:стратегії інтенсивного маркетингу;

Висока ціна при низькому рівні витрат на стимулювання збуту встановлюється в умовах:стратегії вибіркового проникнення на ринок;

Вихідний етап процесу прийняття рішень про купівлю – це:усвідомлення проблеми;

Відбиває головну суть звіту, забезпечує читача мінімальною інформацією для оцінки результатів, висновків, рекомендацій така частина звіту, як:резюме;

Відкриті питання використовуються тоді, коли: необхідно отримати оцінку респондентом якого-небудь події;

Відображення динаміки споживання товарів повсякденного вжитку і цін на них містить електронне дослідження: SCIF Index;

Відсоток покупців, які купували і далі купують товари певної марки в поточному періоді, характеризує:міра лояльності;

Власні організаційні форми проведення маркетингових досліджень – це:відділи маркетингових досліджень.

Галузева конкуренція – це:конкуренція між підприємствами, що працюють в одній галузі;

Головна переваги телефонного інтерв’ю:низька вартість дослідження.

Головний засіб забезпечення анонімності при проведенні особистого інтерв’ю за місцем проживання:відсутність інтересу інтерв’юера до ім’я та прізвища рес­пондента;

Групова дискусія в фокус-групі: сприяє активізації асоціативних зв’язків в свідомості учасників;

Групове інтерв’ю у вільній формі за участю модератора та незнайомих між собою учасників за заздалегідь розробленим сценарієм має назву: фокус-групи;

Дає загальне уявлення про співвідношення попиту та пропозиції, тенденції та перспективи ринку:дослідження кон’юнктури ринку.

Джерела збору внутрішньої маркетингової інформації:балансові звіти підприємства;

Джерела збору внутрішньої маркетингової інформації:плани продажів продукції;

Дискретним за принципом розроблення можна назвати:прогноз дати введення об’єкта в дію.

Для аналізу конкурентного середовища використовується методика:SWOT-аналізу;.

Для аналізу рекламних, аналітичних, публіцистичних матеріалів у сфері послуг використовують:конвент-аналіз;

Для визначення міри згоди чи незгоди з наведеними в анкеті твердженнями використовують:шкалу Лайкерта;

Для отримання достовірної інформації про респондентів по делікатних питаннях краще застосовувати:проективні методи маркетингових досліджень;

Для прогнозування обсягу продажу товарів фірмі слід застосувати прогноз:коротко- або середньостроковий;

Для характеристики різних аспектів маркетингових ситуацій використовують дослідження:дескриптивні;

До джерел збору зовнішньої маркетингової інформації відносять:матеріали виставок, ярмарок;

До кількісних методів досліджень попиту відносять:особисте інтерв’ю.

До кількісних методів досліджень ринкової кон’юнктури відносять:телефонне опитування.

До кількісних методів прогнозування збуту належить:множинна регресія;

До комунікативних блоків анкети належать:контактні питання;

До мікросередовища підприємства відносяться:постачальники;

До мікросередовища підприємства не належать:районні суди;

До технологій сейлс промоушн відноситься:конкурс по телебаченню і радіо;

До характерних ознак ринку сільськогосподарської продукції не відноситься:еластичність попиту;

До якісних методів прогнозування збуту належить:метод створення сценаріїв майбутнього розвитку обсягів збуту.

До якого виду дослідження ринку відноситься аналіз звітної документації підприємства сфери послуг:кабінетні дослідження;

До якого виду дослідження ринку відноситься анкетування: польові дослідження;

До якого виду дослідження ринку відноситься вивчення різних довідниківкабінетні дослідження;

До якого виду дослідження ринку відноситься спостереження:польові дослідження;

До якого виду дослідження ринку належить аналіз інформації про асортимент і ціни на послуги з Internet:кабінетні дослідження;

До якого з типів потенціалу фірми належить ефективність праці персоналу:соціально-економічного;

Додатковій експертній оцінці зазвичай піддають результати:кабінетних досліджень;

Дослідження ефективності спільної трудової діяльності працівників маркетингу, в першу чергу, спрямоване на:оцінку узгодженості дій, оперативності виконання функцій;

Дослідження залежності між обсягом реклами і ціною послуг найбільш доцільно проводити за допомогою: спостереження;

Дослідження і зіставлення реального іміджу підприємства з іміджем конкурента з метою посилення відповідних характеристик здійснюється в умовах:порівняльного підходу;

Дослідження необхідності навчання маркетингового персоналу, в першу чергу, спрямоване на:визначення потреби у підвищенні кваліфікації співробітників;

Дослідження професійно-кваліфікаційного рівня маркетингового персоналу, в першу чергу, спрямоване на:аналіз відповідності персоналу специфіці і складності розв’язуваних задач;

Дослідження споживчих панелей відносяться до методів:опитування;

Дослідження управлінського потенціалу маркетингу, в першу чергу, спрямоване на:встановлення рівня авторитету менеджерів, вмінням пливати на підлеглих.

Дослідженням і врахуванням різного ставлення до компанії різноманітних груп населення відбувається в умовах:контекстного підходу;

Експеримент як метод збору інформації полягає у:одержанні інформації стосовно взаємозв’язків між залеж­ними і незалежними змінними;

Емоційна складова поведінки респондента найглибше оцінюється в умовах:фокус-групи;

Ефективність маркетингового дослідження полягає у:отриманні вищих економічних результатів понад понесені на дослідження витрати;

Європейська організація з проведення маркетингових та соціологічних досліджень має абревіатуру:ESOMAR;

З чого починають збір інформації:зі збору вторинної інформації;

За етапами процесу прийняття маркетингових рішень інформація поділяється, зокрема, на:планову і контрольну.

За рівнем формалізації спостереження методи збору первинної маркетингової інформації можуть бути:неструктуровані;

За умови недостатності досконалого аналізу вторинної інформації про стан маркетингу на підприємстві використовується:польове дослідження ринку; Фокус-група для аналізу внутрішніх проблем великого підприємства зазвичай включає:6-12 осіб;

За формами планування маркетингова інформація поділяється, зокрема, на:стратегічну і тактичну;

Завершальним етапом маркетингового дослідження є:подання звіту про результати.

Закриті питання анкети не слід використовувати в тих випадках, коли: потрібно отримати відомості про респондента;

Зведення та статистична обробка даних характерні для:кількісних методів дослідження;

Зі специфікою якого типу ринку пов’язані обмеження частки включених в нього покупців у зв’язку з їхнім здоров’ям: кваліфікованого ринку;

Із скількох систем (підсистем) складаються маркетингова інформаційна система:з 4 систем;

Інноваційність ринку визначається:науково-технічною ознакою.

Інформацію про реакцію покупців на ціну товару, асортимент, упаковку, рівень якості, а також про обсяг, частоту, місце купівлі та причини відмови від купівлі відносять до інформації стосовно:поведінки покупців на ринку;

Інформація зі статистичного довідника є:вторинною;

Комбінацією методик зовнішнього спостереження і особистого інтерв’ю в ході ініціації покупки є:mystery shopping.

Комплекс чинників, що стимулюють людину до певних дій з метою задоволення потреб, - це:мотивація;

Комплексність маркетингових досліджень досягається за рахунок:врахування всіх компонентів ринкового середовища;

Конкурентна ситуація на ринку, коли декілька підприємств домінують, створюючи сильну взаємоза­лежність:олігопольна;

Конкуренція між різними товарами, які задовольняють одну і ту ж потребу, - це:функціональна;

Контент-аналіз документальної інформації - це:кількісний метод аналізу документів;

Континуум послуг – це:це міра наближеності продукції підприємства до товарів (сфери виробництва) чи послуг (сфери обслуговування);

Контроль за змінними складовими та встановлення ступеня значущості якості послуг в порівнювальних групах споживачів покладено в основу:експерименту;

Контроль у маркетинговому дослідженні проводиться, в першу чергу:для виявлення помилок і підвищення ступеня надійності отриманої інформації;

Люди, обладнання та методологічні прийоми, визначені для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження інформації для прийняття маркетингових рішень – це:маркетингова інформаційна система;

Маркетингове дослідження – це:дослідна діяльність, спрямована на задоволення інформаційно-аналітичних потреб маркетингу;

Маркетингове дослідження – це:функція маркетингу;

Маркетингове спостереження за своєю сутністю є: методом збору маркетингової інформації;

Маркетолог, який проводить дослідження, повинен:насамперед використати вторинну інформацію, а потім, у разі необхідності, збирати первинну інформацію;

Метод «мозкового штурму» у дослідженні конкуренції – це:метод експертизи, заснований на спільній однора­зовій дискусії експертів;

Метод маркетингових досліджень, що використовується при недостатності або неможливості збору інформації про збут:метод пробних продаж;

Метод мозкового штурму, сукупність індивідуальних прогнозів продавців і Дельфі-метод відноситься до групи методів:експертних оцінок;

Метод переведення якісних характеристик дослідження у кількісні називається:квантифікація;

Метод прогнозування обсягів продажів в умовах, коли про перспективні товари покупці знають набагато більше, ніж продавці, є:обстеженням намірів споживачів;

Методика «сейлс промоушн» пов’язана з дослідженням:стимулювання збуту;

Методика, яка передбачає використання ефекту обговорення показників збуту у вузькому колі, називається:фокус-група;

Метою внутрішніх кабінетних досліджень є:отримання загальних уявлень про кон’юнктуру ринку;

Місткість ринку є величиною:не фіксованою;

Можливість враховувати невербальну інформацію реалізується таким способом зв’язку, як: інтерв’ю;

Молоді одинокі покупці здебільшого віддають перевагу :товарам короткотермінового використання, харчування за межами дому, одягу, розвагам;

Моніторинг у маркетинговому дослідженні полягає у:замірі змін різних характеристик ринку в динаміці;

На стабільному і насиченому ринку найдоцільнішим є спрямування маркетингу на:вибірковий попит.

На якому ринку можливе проведення сегментування? на гетерогенному;

Надійність маркетингових досліджень досягається за рахунок:використання науково обґрунтованих підходів і принципів дослідження явищ.

Надійність маркетингової інформації – це:забезпечення наукових принципів збору інформації (достовірності, сталості, репрезентативності) і виключення тенденційності в її оцінці;

Назвіть вид інформації, яку не можна вважати внутріш­ньою:дані про статево-віковий розподіл імовірних покупців товарів;

Найбільш ефективний засіб підвищення рівня повернення анкет при поштовому опитуванні: надсилання з анкетою конверта з маркою і зворотною адресою;

Найбільш ефективний метод дослідження еластичності попиту:експеримент;

Найбільш проблемним конструювання вибірки є на рівні:країни;

Найбільшим коефіцієнтом еластичності відзначається попит на: фрукти і овочі;

Налаштованість населення регіонів на необхідність швидкого проведення ринкових реформ відноситься до:культурно-історичного середовища;

Насиченість ринку полягає у:наявності платоспроможного попиту на продукцію;

Не дає можливості наукового, експериментального вивчення ефективності реклами:пробний маркетинг;

Невеликий обсяг вибірки характерний для:якісних методів дослідження;

Недоліком методу збирання первинної маркетингової інформації, яке має назву „Імітаційне моделювання” є:отримані результати можуть бути не репрезентативними й істотно відрізняються від реальності;

Низька ціна при високому рівні витрат на стимулювання збуту встановлюється в умовах:стратегії широко проникнення на ринок.

Низька ціна при низькому рівні витрат на стимулювання збуту встановлюється в умовах:стратегії пасивного маркетингу;

Об’єктивність маркетингових досліджень полягає у:адекватному відтворенні реальної ринкової ситуації;

Об'єктивне ймовірнісне судження про динаміку найважливіших характеристик ринку та альтернативні варіанти їх за умов виконання сформульованих гіпотез - це:прогноз товарного ринку;

Одержання інформації про знання, переконання, переваги, ступінь задоволення, думки споживачів здійснюється в процесі: опитування;

Ознаками сегментування ринку продукції виробничо-технічного призначення є:галузь промисловості, розмір підприємства, місцезнаходження;

Ознакою сегментування споживчих ринків є:вік, стать, родинний стан.

Ознакою якої моделі споживчої поведінки є приналежність людини до якоїсь референтної групи:соціологічної;

Ознакою якої моделі споживчої поведінки є приналежність людини до неформального об’єднання молоді:культурної.

Омнібусні дослідження серед споживачів відносяться до методів:опитування;

Оптимальний час відповіді на питання опитувальної анкети:до 20-30 хв.;

Організаційна форма маркетингових досліджень для відпрацювання проектів з високим рівнем ризику:венчурні групи;

Основна мета бенчмаркингу полягає у:надійному встановленні вірогідності успіху підприємництва на основі досліджень.

Основна мета польового маркетингового експерименту – це:визначення маркетингових змінних в умовах реальної ринкової ситуації;

Основна перевага опитування по телефону: висока швидкість опитування;

Основна перевага тестів порівняно з методикою анкетного опитування:більш високий рівень валідності одержуваної інформації;

Основна роль маркетингових досліджень полягає у:оцінці маркетингових ситуацій з метою забезпечення підприємства відповідною інформацією;

Основна функція конкуренції в ринкових умовах:стимулювання впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

Основна функція паблік рилейшнз у роботі з громадською думкою – це:дослідження громадської думки;

Основною особливістю сучасних електронних CRM-продуктів є:орієнтація на запити клієнтів компанії;

Основою стратегії послідовників є:рух за лідером, співпраця з ним.

Основою стратегії ринкових лідерів є: захист позиції;

Особливість експерименту порівняно з іншими методами дослідження:можливість зафіксувати причинно-наслідкові зв’язки між інтенсивністю маркетингового впливу і поведінкою споживачів;

Останній етап процесу маркетингових досліджень – це: прийняття маркетингових рішень;

Оцінка лояльності до бренду за Дж. Н. Шетом і С. У. Парком на другому етапі здійснюється за:оціночною тенденцією;

Оцінка лояльності до бренду за Дж. Н. Шетом і С. У. Парком на першому етапі здійснюється за:емоційною складовою;

Оцінка лояльності до бренду за Дж. Н. Шетом і С. У. Парком на третьому етапі здійснюється за:поведінковою складовою.

Оцінку успішності функціонування бренду містить електронне дослідження: SCIF Tracking;

П’ять сил, які складають конкурентне середовище:потенційні конкуренти, покупці, постачальники, товари-субститути, конкуренція в галузі;

Панель у маркетинговому дослідженні – це:постійна вибірка осіб і організацій;

Панельний метод збирання первинної маркетингової інформації за характером проблем, які за його допомогою вивчаються має такі різновиди: загальні панелі;

Первинна інформація не вивчається доти, доки в підприємстві: не буде ретельно вивчена вторинна інформація;

Первинні референтні групи – це:співробітники, друзі;

Переваги первинної інформації – це:цілеспрямованість, конкретність;

Перевагою стратегії диференційованого маркетингу є:зменшення рівня ризику внаслідок невдачі на якомусь сегменті ринку.

переважно еластичний;

Перший крок в алгоритмі процесу маркетингових досліджень – це:визначення проблеми;

Перший крок в алгоритмі розробки анкет: визначення цілей опитування.

Підхід до прийняття рішень при опитуванні покупців з метою виявлення причин покупки:перспективний;

Підхід, метод аналізу ефективності реклами, який є найбільш глибоким - це:паралельний рекламний експеримент;

Підхід, у рамках якого здійснюється сегментування покупців за ознакою їхньої освіти:соціально-демографічний;

Підхід, у рамках якого здійснюється сегментування покупців за ознакою величини їх доходів:економічний.

Підхід, у рамках якого здійснюється сегментування покупців за ознакою їх статусу у суспільстві:соціально-демографічний;

Підхід, у рамках якого здійснюється сегментування покупців за типом їх темпераменту:психографічний;

Підхід, у рамках якого здійснюється сегментування покупців за частотою придбання товару (послуги):поведінковий;

План вибірки складається дослідниками, в першу чергу, так, щоб: обрана сукупність відповідала поставленим завданням;

Поділ споживачів за релігійними переконаннями визначається:соціально-культурною ознакою;

Позитивні і негативні приховані реакції, системи цінностей і почуття респондентів досліджуються шляхом застосування:рольових ігор;

Поняття «Retail audit» пов’язане з аудитом:роздрібної мережі;

Попит на електротехніку:

Попит на енергоносії:переважно нееластичний;

Попит на сільськогосподарську продукцію:переважно нееластичний;

Потенційна готовність людини якимось чином реагувати на дію чинників зовнішнього середовища - це:орієнтація;

Потенційний ринок підприємства – це: сукупність покупців, які мають достатній доход і доступ для придбання продукції підприємства;

Пошук і використання рівняння, що відображає залежність майбутніх обсягів збуту від набору незалежних змінних, - це метод:множинної регресії;

Предмет маркетингових досліджень в загальному розумінні – це:існуюча маркетингова проблема;

При вивченні яких сторін потенціалу фірми доцільно застосовувати методики mystery shopping:рівня сервісу;

При виявленні змін у потребах і цінностях споживачів найбільш доцільно використовувати:ремаркетинг;

При виявленні надмірного попиту на продукцію підприємства найбільш доцільно використовувати:демаркетинг;

При поділі за формою сприйняття об’єкта спостереження методи збору первинної маркетингової інформації можуть бути:не персональні;

Припущення про зв’язок двох або більше факторів маркетингу є:гіпотезою;

Припущення, що узагальнена експертна оцінка візьме меншу дисперсію, а середня величина оцінок кожного прагне до фактичного значення прогнозного показника, є основною:методу Дельфі;

Причетність людини до того чи іншого соціального класу визначається:професією, джерелами доходу, статусом;

Про який тип дослідження іде мова, якщо жінок 50 років і старше попросили щоденно записувати відвідувані ними протягом одного місяця магазини і кіоски: панель споживачів;

Проведення дослідження районного ринку великим підприємством здебільшого здійснюється на базі:первинної інформації;

Проведення дослідження регіонального ринку невеликим підприємством здебільшого здійснюється на базі:вторинної інформації;

Проведення фокус-груп відносяться до методів:експертних оцінок.

проективних методів маркетингових досліджень;

Проектування даних, одержаних за результатами застосування методу аудиту роздрібної торгівлі на весь локальний ринок, вибраний для дослідження, можливо лише при:правильному формуванні вибірки торгових точок;

Реальна місткість ринку – це:обсяги продажу товарів у даний відрізок часу на конкретному ринку;

Реальна перевага при проведенні фірмою самостійного маркетингового дослідження :глибше розуміння проблемної ситуації;

Реальний та ідеальний (бажаний) імідж підприємства, організації досліджуються і поєднуються в рамках:функціонального підходу;

Ринкова сила підприємства визначається: співвідношенням ціни продаж підприємства, що приймається ринком, і цін конкурентів;