Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стал. розв. сусп.Т 7-12.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
163.9 Кб
Скачать

Тема 7. Повноваження депутата місцевих рад.

Мета: охарактеризувати статус депутата сільської, селищної ради як представника інтересів територіальної громади, розглянути функції депутата, визначити у чому полягає робота депутата в раді та в окрузі, розглянути принципи депутатської етики.

План

 1. Статус депутата сільської, селищної ради.

 2. Робота депутата з виборцями.

 3. Робота депутата в сільській, селищній раді та в її органах, обов’язки та права.

Література: 1 с.15-26; 3 с.27-41; 10 с.35-59.

Згідно з Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” (ст. 2) депутат сільської, селищної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Статус депутата сільської, селищної ради характеризується наступними основними рисами:

 1. Депутат є виборною особою.

 2. Депутат виступає представником членів територіальної громади, що проживають в межах відповідного виборчого округу, в місцевій раді.

 3. Депутат здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат сільської, селищної ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю і не може мати іншого представницького мандата, наприклад, бути народним депутатом України, сільським, селищним головою чи депутатом районної, обласної ради.

 1. Депутат є повноважним і рівноправним членом сільської, селищної ради. Він наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

Статус депутата сільської, селищної ради визначено законодавством України відповідно до принципу імперативного депутатського мандату, згідно з яким:

а) депутат підтримує зв'язки з виборцями, об'єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами підприємств, установ, організацій, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, розташованими на території його виборчого округу. Він зобов'язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу;

б) виборці можуть давати своїм депутатам доручення, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому;

в) депутат може бути в будь-який час відкликаний виборцями у встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” порядку. При цьому, підставами для відкликання можуть бути:

- порушення депутатом положень Конституції і законів України;

- пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

- невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;

- використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;

- систематичне порушення депутатом норм депутатської етики.

Депутат, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, зокрема:

 • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу;

 • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

 • не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

 • не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

 • не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатів місцевих рад;

 • не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Найважливішою функцією депутата сільської, селищної ради є представницька функція. Як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу депутат сільської, селищної ради зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Повноваження депутата сільської, селищної ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради – з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради або ради, до складу якої його обрано.

Повноваження депутата сільської, селищної ради можуть бути припинені достроково за наявності підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

 • його відкликання виборцями;

 • припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

 • обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

 • обрання його депутатом іншої місцевої ради;

 • визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

 • його смерті.

Повноваження депутата сільської, селищної ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:

 • з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

 • з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

Права і обов’язки депутата сільської, селищної ради визначаються законом стосовно до напрямків його діяльності (форм роботи), до яких відносяться:

 • робота у виборчому окрузі;

 • робота в раді та її органах.

Робота у виборчому окрузі характеризує відносини депутата з виборцями, в основу яких покладені його обов’язки:

 • підтримувати зв’язки з виборцями та територіальною громадою;

 • інформувати виборців про роботу сільської, селищної ради та її органів, про хід виконання планів соціально-економічного та культурного розвитку території;

 • брати участь у виконанні рішень сільської, селищної ради;

 • вивчати потреби виборців, територіальної громади та інформувати про них раду, вести прийом виборців;

а також його права:

 • офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях;

 • брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

 • порушувати перед відповідними органами і організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

 • вносити на розгляд відповідних органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

Працюючи у виборчому окрузі депутату сільської, селищної ради доцільно зосередитися на таких принципових моментах:

 1. Організації регулярного прийому виборців, розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до нього, вжитті заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивченні причин, які породжують скарги громадян, і внесенні своїх пропозицій щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

При цьому слід мати на увазі, що:

 • особистий прийом виборців має бути організований депутатом з періодичністю не рідше одного разу в місяць;

 • записатися на прийом до депутата мають право як його виборці, так і інші громадяни, іноземці чи особи без громадянства, які проживають, тимчасово перебувають чи працюють в селі, селищі;

 • усі звернення громадян (як в усній, так і в письмовій формі) на особистому прийомі депутата реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення;

 • забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення;

 • якщо питання, порушені в одержаному депутатом зверненні, не входять до повноважень сільської, селищної ради та її виконавчих органів, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ним за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. При цьому, забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються;

 • письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 • про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

2. Ефективній реалізації своїх контрольних повноважень, зокрема, права на депутатське звернення, невідкладний прийом та права вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата сільської, селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш яку місячний строк.

 1. Своєчасному звітуванні перед виборцями. Закон передбачає, що депутат сільської, селищної ради періодично, але не менш як один раз на рік, звітує про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу, об'єднаннями громадян.

Орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями визначає сільська, селищна рада, проте вони можуть бути проведені і в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Звіт депутата повинен містити відомості про його діяльність у сільській, селищній раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів.

Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

Робота депутата в сільській, селищній раді та в її органах, обов’язки та права.

Робота депутата в раді та її органах проводиться з використанням різноманітних сесійних та позасесійних форм роботи.

Так, депутат приймає участь в сесіях сільської, селищної ради та засіданнях її виконавчого комітету, постійних комісій, інших органів ради. На сесіях місцевої ради депутати на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання відповідної ради.

Депутат місцевої ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою. Він зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів місцевої ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та ї органів.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Серед найважливіших прав, які депутат реалізує на сесії ради, слід відмітити депутатський запит і депутатське запитання.

Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської, селищної ради або попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради і у разі необхідності обговорюється на пленарному засіданні сільської, селищної ради.

Сільська, селищна рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів сільської, селищної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Сільська, селищна рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформують їх про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

Депутат сільської, селищної ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції відповідної ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.

Депутат має також право: вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані; порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

Основні терміни

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата сільської, селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Контрольні питання

    1. Охарактеризуйте роль депутата сільської або селищної ради як представника громади.

    2. У чому полягають принципи депутатської етики?

    3. У чому полягає робота депутата в постійних та тимчасових комісіях сільської або селищної ради?

    4. У чому полягає робота депутата з виборцями?

    5. Охарактеризуйте обов’язки депутата щодо звітування.