Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з ФМ / Тема 5. Управління прибутком..doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
155.14 Кб
Скачать

Визначення точки беззбитковості

Графічний метод:

грн.

Виручка від

Зона прибутків реалізації

Валові витати

Зона збитків

Змінні витрати

Постійні витрати

Обсяг реалізації

Т

Визначення точки беззбитковості

Метод рівняння:

П = ВР – ЗВ - ПВ (1)

МД

П = Ц * ОР- Звод * ОР - ПВ (2)

П = ОР * (Ц - Звод) – ПВ (3)

ТБ = ПВ / (Ц - ЗВод) (4)

Визначення точки беззбитковості

Метод маржинального доходу

ТБ = ПВ / Мдод (у штуках) (4)

ТБ = ПВ / Кмд (у грош. виразі) (5)

Кмд = МД / ВР (6)

Операційний важіль (ліверідж) характеризує потенційну можливість впливати на темпи зміни операційного прибутку шляхом зміни співвідношення постійних і змінних витрат.

Вплив операційного важеля на

фінансові результати підприємства

ΔОП =Δ ВР * Операційний важіль (7)

де ΔОП - % зміни операційного прибутку;

Δ ВР - % зміни виручки від реалізації.

Опер. важіль = (ВР - ЗВ)/ОП = МД/ОП (8)

Сила дії операційного важеля показує, скільки відсотків зміниться операційний прибуток при зміні виручки від реалізації на 1%.

Приклад

Підприємство має намір збільшити від реалізації на 10% ( з 50 тис.грн. до 55 тис.грн.). Загальні змінні витрати складають 36 тис.грн. Постійні витрати 4 тис.грн. Визначити, як зміниться прибуток.

Традиційний спосіб Метод операційного важеля

1.Прибуток до збільшення виручки = 1. Операційний важіль = (50 - 36)/10=1,4

50 – 36 – 4 = 10 тис.грн.

2.Змінні витрати після збільшення 2. Приріст прибутку = 10 * 1,4 = 14%

виручки складуть: 36*1,1=39,6тис.грн.

3. Прибуток на кінець періоду =

55 - 39,6 – 4 = 11,4 тис.грн.

4. Приріст прибутку: 11,4 – 10 = 1,4

тис.грн., тобто на 14%

Додатково

Операційний прибуток — це прибуток від основної діяльності підприємства, тобто від виробництва і реалізації продукції, послуг, робіт.

Управління операційним прибутком охоплює велику кількість трансакцій, які виконуються на різних етапах руху грошових коштів, що надійшли від реалізації продукції, послуг, робіт, і забезпечують отримання чистого прибутку. У зв'язку з цим ос повною метою управління прибутком є оптимізація грошових надходжень та витрат, виявлення резервів та їх мобілізація.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності розраховується у декілька етапів.

На першому етапі визначається чистий дохід від реалізації продукції шляхом коригування доходів від реалізації на суму непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

На другому етапі отриманий результат коригується на собівартість реалізованої продукції. В результаті розраховується валовий прибуток або збиток від реалізації продукції.

На третьому етапі валовий прибуток збільшується (зменшується) на суму іншого операційного прибутку (збитку), який отримується від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційної оренди активів, операційної курсової різниці, отримання штрафів, пені тощо.

На четвертому етапі визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності як різниця між результатом, отриманим на третьому етапі, та величиною адміністративних витрат і витрат на збут.

Таким чином, на кожному етапі відповідна сума прибутку коригується на суму витрат згідно з табл. 1.

Формування прибутку від основної діяльності перебуває під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Основними шляхами збільшення операційного прибутку є нарощування обсягів виробництва, зниження собівартості реалізованої продукції, розумна асортиментна політика, підвищення якості продукції.