Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zvit_ARM.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
806.4 Кб
Скачать

1.2 Опис предметної області та постановки задачі

Концепція розподіленої обробки даних передбачає створення автоматизованих робочих місць (АРМ) управлінського персоналу.

Автоматизоване робоче місце - це організаційно-технологічний і програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизацію певного технологічного процесу, має свій набір бібліотек програм та об'єктів бази даних і прав доступу до них.

В основу організації обробки даних в умовах АРМ закладено принципи: автоматизованої обробки даних у режимі реального часу безпосередньо на робочих місцях облікових, фінансових та інших працівників; взаємодії користувача із системою в діалоговому режимі; організації первинних документів та звітних форм на електронних носіях; формування і видачі результатної інформації в режимі запитів у необхідному для користувача обсязі та формі; автоматизації комунікацій між робочими місцями користувачів.

Професійні АРМ — це головний інструмент спілкування людини з інформаційними системами, що виконують роль автономних робочих місць, інтелектуальних терміналів великих ЕОМ, робочих станцій у локальних мережах. АРМ мають відкриту архітектуру та легко адаптуються.

АРМ мають проблемно-професійну орієнтацію на конкретну предметну сферу та є засобом спілкування спеціаліста з автоматизованими інформаційними системами.

Створення АРМ забезпечує:

  • простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача;

  • простоту адаптації до конкретних функцій користувача;

  • компактність розміщення й невисокі вимоги до умов експлуатації;

  • високу надійність і живучість;

  • порівняно просту організацію технічного обслуговування.

Таким чином, АРМ — це професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, призначених для автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються на його робочому місці.

Основне призначення АРМ — забезпечити управлінський пер­сонал новими засобами техніки та технології. Мова йде про автоматизоване діалогове виконання основних функцій управління, діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до даних, нагромаджуваних у центральній базі даних ІС, або в розподільній базі даних АРМ.

1.3 Обґрунтування вибору методу розв’язку задачі

Оскільки АРМ, як елемент автоматизованої системи, як правило, зорієнтований (принаймні на сучасному етапі) на користувачів, які мають недостатню підготовку для роботи з ПЕОМ, а робота в середовищі АРМ передбачає оперативну взаємодію в діалоговому режимі користувача з іншими елементами системи, важливої ролі набуває інтерфейс користувача в середовищі АРМ. Інтерфейс (interface) - це засіб взаємодії користувача із системою. Цим терміном в інформатиці позначають досить широке коло понять: фізичний (апаратний); інтерфейс на рівні електронних компонентів; інтерфейс програміста (комплекс правил і погоджень про стикування програмних модулів); інтерфейс користувача (набір засобів діалогу, взаємодії програми з людиною). За допомогою інтерфейсу людина керує роботою системи: видає завдання; відповідає на її запити й отримує інформацію про хід роботи програми. У деяких випадках інтерфейс застосовується і для оформлення результатів роботи.

Меню - це перелік певних об'єктів, з яких потрібно обрати той, за допомогою якого можна виконати конкретну дію.

Окремий елемент (об'єкт) меню називається пунктом (командою), який позначає або конкретну операцію, яку виконує програма після вибору певного пункту, або режим (варіант) виконання програмою будь-якої операції чи функції, що передбачена цим пунктом. Усі меню мають загальні властивості: меню можуть мати кілька рівнів (головне меню, підменю тощо); меню пропонує довільність вибору (якщо вибраний пункт меню не може задовольнити користувача, то можна відмовитися від нього і здійснити вибір іншого потрібного пункту); у конкретному меню можуть бути пункти, які в даний момент недоступні для вибору - назва пункту виділена сірим (менш яскравим) кольором.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]