Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZORESLAVpoezija-ЦЕЙ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
948.74 Кб
Скачать

Степан-севастіян сабол

З О P E С Л А В

БОГ І УКРАЇНА

Поезія

Видання присвячене 100-річчю

від дня народження

Степана-Севастіяна Сабола-Зореслава

та 70-й річниці проголошення державності

Карпатської України

Ужгород

Видавництво «Ґражда»

2009

ББК 84(4Укр-4Зак)5

С 31

Творчість Зореслава має ті вершинні регістри зву­чання, які да­ють підс­таву го­­­ворити про неї як про явище цілісне й уні­каль­не в національній куль­ту­рі, а ви­­то­­ки цього явища слід шу­ка­ти у ба­га­­то­ві­ко­вій історії, у неперервності тра­­д­и­цій, у стр­е­­м­­лін­ні до духовного поступу. Зореслав  це епоха в за­кар­­­пат­ській лі­­­те­­ра­ту­рі. Його надривне: “Вставай, Єв­ропо, йде Чер­воний Смок!..”, “На всі краї зрад­­ли­во налягли керваві тіні Кремлю...” ще в 30-і роки зву­­ча­ло як пересторога, як дзвін на сполох, як від­чай­­душна спроба порятувати людство! Ставши но­ва­тором у галузі фор­ми поезії, Зо­реслав шукав нові шля­­хи ви­ра­жен­ня своїх почуттів і думок. Його кла­сичні сонети й артистичні верлібри, по­чу­т­­тєві екс­пре­сії й філо­софські етю­ди, врешті роздуми та пе­ре­клади оригінальні за бу­до­вою, сво­є­рід­ні й са­мо­бут­­ні. Це поезія яскравої об­ра­­зності, рясної ме­та­фо­­ричності.

Пропоноване видання – найповніше на сьо­го­дні зібрання по­­­езії Зореслава, видатного діяча й спів­ця Карпатської України.

ISBN 978-966-8924-53-8

© Наталія Ребрик, упорядкування,

підготовка текстів, передмова, 2009

© Корнелія Коляджин, дизайн, 2009

© Видавництво «Ґражда», 2009

Зореславів чин

Споконвіку було Слово,

а Слово в Бога було,

і Бог було Слово.

Воно в Бога було споконвіку.

Усе через нього повстало,

і ніщо, що повстало,

не повстало без нього.

І життя було в нім, а життя

було Світлом людей.

А світло у темряві світить,

і темрява не обгорнула його.

Був один чоловік…

Євангелія від св. Івана

Ген по той бік я Богові вклонюсь:

Ось я, – скажу. – Ласкавий будь, о Пане!

Йому за Україну помолюсь

І вартою-бійцем над нею стану.

Зореслав. Як прийде смерть. 1973

1931 рік. Зореславу – 22. Він – в Італії. Ви­вчає теологічні на­уки в Григоріанському уні­вер­­ситеті Рима. О, Рим! “вічне міс­то”, ме­тро­по­­лія старовинного світу, головний осередок за­­­хід­­ного християнства – Апостольська Сто­ли­ця… Він зача­ро­ву­вав молодого монаха собо­ром Св. Петра й Колізеєм, фонтаном Джо­­ванні Ло­ренцо Берніні й грандіозними бароковими Іс­­пан­ськи­ми сходами, Пантеоном і П’яццею дель Пополо, манив “роз­співаними хвилями” і “за­мріяними фйордами”, “гаями по­ма­ранчів і мас­лин” та “алеями пахучих мрійних піній”, да­вав ус­відомлення “незмінної вічності” і людської – мандрівної – до­час­ності в ній з “роз­шма­то­ва­н­и­ми зойками” і “каварняними ор­­кестрами”, зі “зву­ком пор­о­ж­­н­е­ч фокстроту і тан­го”, по­глиб­лю­вав передчуття надходження “східнодиких орд” і “ша­лений рев ска­жености борень”, утверджував ві­ру у “весняний ранок і ве­се­лий день”, у “пісню сріб­нодзвінну до ясноблимних зір”, даючи “по­клін безсмертності…”

Поет жив в Італії.

а думав про Україну.

Він бачив її в образі матері-страдниці Ніо­би, тої Ніоби, що бу­ла дочкою фрігійського ца­ря Тантала і дружиною фіван­сько­го володаря Ам­­фіона, що мала чотирнадцятеро дітей і бу­ла най­­щасливішою матір’ю, та через зухвалість і зн­е­вагу до бо­гині Лето, матері двох дітей, жор­с­то­ко попла­ти­ла­ся за гор­ди­­ню: в один день Апо­лон і Артеміда (діти Лето) стрі­лами по­вби­ва­ли всіх нащадків Ніоби. Тіла їх були поховані тіль­ки на де­сятий день, а Амфіон сам заподіяв со­бі смерть. Ніо­ба зав­ме­р­ла від жаху, болю і сліз над загиблими дітьми і чоловіком. а зго­дом Зевс змилостивися і перетворив її на ске­лю, яку вітер пе­ре­ніс в Лідію, на батьківщину зго­рьованої ма­те­рі. Там, високо на горі Сіпілі, стоїть обер­не­на в камінь Ніоба і вічно ллє сльо­зи скорботи:

В терпінь тополі шал обняв Ніобу –

Знайшла нарешті край свого терпіння:

Змінилася у статую з каміння,

І білий мармур вкрив її жалобу [1, 75].

Як од кошмарного сну рятує раптове про­бу­джен­­ня, так і тут, коли туга стає нестерпною, ви­ни­­кає прагнення зробити крок через невидиму ме­жу болю, вихопитись із свого тіла, з тіснин туги – і тоді від­бувається перевтілення [2], наступає особ­ли­вий стан, щось середнє між життям і смертю, а, мож­­ли­во, щось значно гірше, ніж смерть. Це – при­­ре­че­ність, закам’янілість, безмовність болю: обер­­ну­ла­сь у камінь Ніоба, побачивши смерть усіх своїх ді­тей, але біль триває і в камені – він спливає сльо­­за­ми.

Та Зореслав побачив у цім печальнім об­ра­зі не розпач і кви­ління, а шалений спротив об­ста­винам. А замість Ніоби по­ста­ла перед ним Ук­раїна (хоча Зореславів сонет “Ніоба” на­пи­са­ний за мотивами творів російсько-поль­сько­го поета-еміг­ран­та Лева Миколайовича Гомо­ліц­кого), виснажена смер­тель­ним боєм за свої іде­али та непомірними втратами синів і до­чок на полях битви… проте – не покорена, готова пе­­ретвори­ти­ся в “люту львицю”:

В тім оці, повнім розпачу й боління,

Світ гарних штук нову знайшов оздобу.

І нині, воскресивши мітів добу,

Не бачить сліз, не чує в нім квиління.

Та ти, страдальна Україно-Мати,

Хоч знищена важким смертельним боєм,

Не розпачай в терпінні, а кріпися

І не бажай німим камінням стати,

Щоб дивувати світ статуй спокоєм,

А радше в люту львицю замінися!... [1, 75]

Зореслав, як і в свій час Ольга Ко­би­лян­сь­ка в повісті “Ніоба” – “Дар калічити свою влас­ну долю власними руками”, – застерігає Украї­ну від смертельного самознищення: Ніоба, тіль­ки втрачаючи останню – наймолодшу – донь­ку, зрозуміла, що, по суті, сама знищила своїх ді­тей; тож і Україна повинна завжди бути в обо­­роні своїх дітей, не вимагати від них зай­вих жер­тв. Можна тільки уявити собі, які дум­ки ро­їли­ся в голові мо­ло­до­го теолога, які по­чут­тя роз­ри­вали його серце, коли в чужій, вже на­­цист­сь­кій Італії закликав Україну кріпитися на шля­ху бо­ротьби, а “не розпачати” (тут: оче­ви­д­но, не впадати в розпач), не пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся в німе каміння, а твердо па­м’я­та­ти ви­со­ке по­кли­кання: бути, хоч “страждальною”, та все ж ма­тір’ю для своїх дітей. Органічне пере­пле­­тін­ня міфу, символа з реальністю і імп­ре­сі­є­ю, фор­­ма сонета, наступальний тон по­е­зії, ви­ко­рис­­тання наказових дієслів, інверсії, кіль­ка­ра­зо­­ве по­вто­рен­ня опорних слів засвідчує сублі­мо­ва­ний ви­яв під­сві­до­мих державотворчих ім­пуль­­сів Зоре­сла­ва, говорить про нього як про по­­ета на­ра­тив­ного модусу. Як це суголосно з Фран­­ко­вим: “Не ридать, а добувати…” чи “О ні! Не самі сльо­зи і зі­т­ха­н­ня Тобі судились! Вірю в си­­лу духа І в день воскресний тво­йо­го пов­ста­н­­ня…” Як це пе­регукується зі Стусовим:

Ярій, душе. Ярій, а не ридай.

У білій стужі сонце України.

А ти шукай червону тінь калини

на чорних водах тінь її шукай [3, 48]

У цей час написані поезії “Лілеї”, “Казка”, “В пристані”, “Під Везувієм”, “Мoll”, “В Трієсті”, “У Венеції”, “Палатин”, “Юнак” та ін. Кожна із них, як правило, зав’язана на якомусь мі­фі чи сим­волі; у кожній – обов’язкові асоціації з ук­ра­їн­ськи­ми визвольними змаганнями; для ко­ж­ної – характерний лі­рич­ний герой – юнак – “туж­ливий тюліпан”, який перетво­рю­є­ть­ся на “вог­нистого гурагана”, що “дужим гнівом ври­ва­ється в раб­ську душу” і готовий об’єднати весь свій рід під прапором боротьби; через ко­ж­ну прямо чи опосередковано проходить об­раз лілеї, яку на всіх католицьких землях вважали квіткою Пре­святої Діви. У Біблії лілія – cимвол краси таємного на­ре­че­но­го і нареченої в гли­бо­кому взаємному коханні, ознака ви­тон­че­но­го смаку, багатства, надії на достаток. Вод­но­час вона – квітка смерті, помсти покійника. Гре­ки приписували їй бо­же­ственне похо­джен­ня із краплин молока матері богів – Юно­ни, що го­дувала маленького Геркулеса. Лілія була ві­до­ма дав­нім персам, навіть їхня столиця на­зи­ва­ла­ся Суза, тобто “місто лілій”. Тому і в гербі її як символ непорочної краси містилось кіль­ка цих квітів. Красу лілії розхвалює сам Господь і ста­вить її вище всього прекрасного одягу Со­ло­мона. “Погляньте на по­льо­ві лілеї, як зро­ста­ють вони, – не працюють ані прядуть. А Я вам ка­жу, що й сам Соломон у всій славі не вдя­гав­ся отак, як од­на із них” [4]. Цей мотив Зо­ре­слав трактує по-філософськи гли­боко і по-свя­щенницьки просто: краса – не в багатстві, усе в Божих руках, ми – в до­часності, тільки віч­­ність незмінна. Соломонові лілеї-коро­лів­ни, яки­ми опікується богорівний Королевич, ча­рі­в­­но пахнуть, спи­вають солодкий мед криш­та­ль­них вин, тобто насо­ло­джу­ю­ть­ся життям впов­ні, відносять себе до якогось вищого сус­пі­л­ь­­но­го щаблю і мають велику втіху від Господа, а той, хто сум­ні­ва­ється у святості Ісуса і втратив віру в Нього, перетво­рю­є­ть­ся на звичайного ман­дрівця-бурлаку, який на дні життєвого ке­ли­ха знаходить лише гіркий полин:

Злотодзвонною луною – Боже сонце,

Піснею блакитною – зірки...

Хто сплітав, хто пряв, хто вишивав хи­то­н ­ц­е­­­­й,

Що в ньому пишаються квітки?

Соломонові лілеї-королівни –

Не торкнеться їх чужа рука,

Тільки білий Королевич богорівний

Сам їх доглядає в цвітниках.

На долонях, що цвітуть розкішним маком,

Солодість криштальних райських вин...

Лиш одним, одним мандрівникам, бурла­ка­м

Полишився їх гіркий полин [35, 24].

Напрошуються аналогії з філософськими п­­о­гля­дами Григорія Сковороди про “дві при­ро­ди”, про “три світи”, про нерівну рівність, про не­­об­хід­ність пізнання людиною себе, про “срод­­ну” пра­цю і “сродне” виховання. На дум­ку йдуть йо­го афоризми: “Не знайдеш дня без тем­ряви і свiт­ла, а року без зи­ми і тепла. Не знай­деш і ста­ну, щоб iз гiркого та солодкого не був змi­ша­ним. Так весь світ складається. Про­ти­лежне про­­тилежному сприяє”; “...ти зверни ува­гу не на вишуканість, а на те, чи мислимо ми благочестиво, на силу висловлених думок, ви­значай смак не по шкаралупі, а по ядру”; “без ядра горiх ніщо, так само, як і людина без сер­ця” і под. А “запаховий” ряд Зореславового со­не­та: “пи­ша­ю­ться квітки” – “королівни-лілеї” – “цвіт­­ники” – “розкішні маки” – “райські вина” – “гір­­кий полин”, – асоціативно веде до манд­рів­н­и­­­ка Сиддхартха з однойменного твору Ге­р­ма­на Гес­­се, який після тривалої розлуки при зу­с­т­р­і­чі з дав­нім товаришем переконував його: те, що він гарно одягнутий і від нього приємно па­х­­­не, ще зовсім не значить про очерствіння йо­го ду­­ші.

Можливо, так – чи подібно до того – думав і писав о. Степан-Севастіян Сабол-Зореслав на по­­чатку сво­го творчого шляху, перебуваючи на сту­діях в Іта­лі­ї.

А коли в 1991 році він через майже пів­сто­літ­­тя приїхав до Уж­города, преса ря­­біла по­ві­дом­­леннями, похвальбами, пуб­лі­ка­ціями... Як йо­го тіль­ки не називали (цілком заслу­жено, але чи не запізно і чи в тій мірі, в якій ми зо­бо­­в’я­за­­ні перед ним?): “Сеньйор закарпатсь­кого пис­ь­менства”, “шляхет­на й та­лан­о­ви­та лю­­дина” [5, 4], “поет, чиїми віршами зачитувалася мо­лодь”, “за­­буте ім’я” [6, 3] (ким?), “насильно вилуче­ний з лі­тератури” (знову ж: ким?) [7, 3], “ми­тець, чия твор­чість замовчувалася” [8, 1] (і втретє: ким?), “за­бутий ук­ра­­їн­сь­кий поет...” [9, 4]. До нього на­бли­зити­ся прагнули всі, хто хоч трохи від­чу­­вав свою при­чет­ність до літературного процесу За­кар­па­ття... Перед ним схи­­ля­ли го­лови вір­ники і з на­дією йшли на Службу Божу, власне, зара­ди якої він і по­вер­­­нувся сю­ди... Йо­му тисли руку на­віть ті, хто ще не­давно писав про ньо­­го не над­то приємні речі... А він поважно і чем­но слу­хав, уваж­но спос­терігав, “пив спраг­­ли­­­­ми ус­та­ми” чари рі­д­­ної землі, насолоджуючись її па­хо­ща­ми і лов­лячи дзвінкі переливи Тиси, а коли було кому вислухати, то ба­­гато зга­ду­ва­­в­..­. Він чув­ся дуже щасливим, бо ще “потре­бу­вав­ся”… За­карпатоукраїнська літературна еліта справді “до­росла” до того, що “потребувала” його – Зо­ре­сла­вового – слова…

Слова про Бога. Слова про Україну.

* * *

Степан Сабол  у миру, о. Севастіян  ду­хов­не ім’я, Зо­ре­слав  лі­те­ра­тур­­ний псевдонім. Чо­му саме “Зореслав”? Про це сам поет згадує та­ке: “Знає­те, я був астрономом-аматором. Лю­­бив приглядатися зорям на нічному не­бо­схи­­лі. І то мала бу­ти така комбінація зі­рок на не­­бі, яка допомогла мені остаточ­но ви­рі­ши­ти пі­­ти до монастиря. І тому я й прийняв псевдо  Зо­­реслав, сла­вити зорі. Не пам­’ятаю, чи знав я то­ді вже про сло­вацького поета П. О. Ґвєз­до­сла­­­ва, певно, що чув, але то з ним не пов’­я­за­но.

Я тоді кореспондував з професором Зуб­ри­ць­ким у Пря­ше­ві, його листи я мав у себе… І він казав моїй мамі, що дуже ті­шить­ся, що я со­бі таке псевдо вибрав… Я любувався тим зо­ря­­ним небом…” [10, 21].

На сьогодні Зореслав як поет добре зна­ний. Його твори час­тко­во ввійшли до пое­тич­ної антології “Моя Кар­патська Україно” [11], у ви­­­­давництві “Ґражда” вийшла в “Шкіль­ній се­рії” книжка “о. Степан-Се­вастіян Са­­бол (зо­ре­сла­­в)” [10], по­ба­чив світ збірник, при­­свя­че­­ний 90-літньому юві­лею письменника [12], статті про по­ета та йо­­го вір­ші включені до наукового збір­ника “Ук­раїнська по­езія За­­кар­паття ХХ ст­.” [13] та до ювілей­ного збір­ни­ка “Пи­сь­­мен­ни­ки Сріб­ної Зем­лі”[14], його творчість аналізували на­­­­у­ков­ці Л. Б­­а­бо­та [15; 16], Ю. Балега [17], Л. Г­о­­ломб [18], М. Козак [19], О. Мишанич [20], М. М­у­­шин­­ка [21], І. Ребрик [22], Т. Салига [23], Н. Ф­е­­ренц [24], Д. Федака [25] та ін.

Про те, що Зореслав  поет ви­щого ґа­тун­ку, а есте­ти­ка його вірша сягає єв­­ро­­пей­ського рів­­ня, свого часу засвідчили Євген Ма­ланюк [2­6­­], Антонін Гар­тл [27], Ва­силь Ґренджа-Дон­ський [28], Во­ло­ди­мир Бірчак [29], Євген Пе­лен­­ський [30], Ми­хайло Бажанський [31], Бог­­дан Кравців [32] та ін­. Його по­езії  гли­­бо­ко чут­­­тєва лі­рика, при­страсні, грізні заклина­ння, фі­­­ло­софські ім­п­ре­сії, до­вер­ше­ні, вишукані со­не­­ти  досконалі фор­мою і змістом, про­роцькі й бун­­тів­ни­чі, ви­хо­­ву­ють не­на­в’яз­ли­во, та зри­мо почуття пат­ріо­тиз­му й відданості іде­а­лам Ве­­­ликого Чи­ну.

Один із перших критиків Зореслава д-р Володимир Бірчак у “Лі­те­ра­тур­них стремліннях Під­карпатської Руси” зауважував: “Уже в пер­шій збірці ви­сту­­­пив Зореслав із широким зміс­том мо­­тивів, з виробленою формою й великою ар­­тис­тичною куль­ту­рою. Зореславові вірші лі­рич­ні, епіки мало. Мотиви лі­­рики ду­­­же різ­но­рід­ні, знахо­димо в нього особисту лірику, пат­ріо­­тич­ну, соціа­ль­ну, ре­­лігійну, а теж утіху й ра­дість з модерного роз­вою культури” [29, 165].

У рецензії на першу книжку поета Євген Ма­­ланюк пише: “Те­матична й чут­­­тєва скаля ав­то­­ра є досить широка. Патрі­о­тич­на нота бре­нить, часом, досить во­­йовничо. Слова “меч” і “кров” пов­торюються місцями занадто часто, на­­­віть на шкоду сти­лю. Аматори злободенних ети­­кеток не завагалися б приклас­ти Зо­ре­­­славові страш­не тавро “націо­налізму”... В особі Зо­ре­сла­ва Закарпаття має інте­лігент­ного й культурного пись­мен­ни­ка-фахівця…

Збірка “Зі серцем у руках” не є плодом мо­ло­де­чого ама­тор­ства чи від­ва­ле­но­­го дилетанства. Не є це також безпосереднім (хоч би й незграб­ним у вислові) про­­явом поезії, що не знайшла влас­­­тивої собі форми. Ця дещо бліда, трохи за­су­­ше­на май­же без­доганною версифікацією і оп­тен­­ціально ще слаба збірка є од­­на­че лі­те­ра­ту­­ро­ю зі всіма плюсами й мінусами…

Для “випробованого” читача у віршах Зоре­слава ми­го­ті­ти­муть знайомі й да­в­­­н­о знані обра­зи й слова  чи то Олеся, чи то Чер­касенка, чи то (але рід­­­ко) Т­­и­чи­­ни... І це не є так зле  особ­­ливо на за­кар­пат­ськім ґрунті  як нам зда­­ва­­­ло­сь б­и.

Працівник літератури у своїй діяльності зав­­жди під­су­мо­вує попередній куль­­­­­турний до­ро­­бок... Зореслав, у міру своїх лі­рич­них мож­ли­вос­тей, ста­ра­є­ть­­ся її перетопити по-своєму, да­ти свій власний вираз, а не йти в на­прям­ку най­­­мен­­шо­го опо­ру слизьким шля­хом епігона” [26]. Подібну думку ви­­слов­лює і Єв­­ген Пе­лен­сь­кий: “...Зореслав був тим, що, всту­­пивши на про­­­мо­щений вже шлях, міг піднести закар­пат­сь­­ку лірику до все­­ук­­раїнського рівня.

Уже його перша збірка “Зі серцем у ру­ках” вка­зує на до­зрі­лого пое­та, з ви­­роб­­­леним твор­чим обличчям, широким діа­па­зоном по­етич­них зацікавлень і ви­­со­­ко­мис­тецьким виявом, що вповні потверджує й друга збірка “Сонце і бла­­­кить”. Від­мін­ний він від своїх попередникі­в: не дає описів краси Кар­пат.., а ли­ше імп­ре­сі­о­ніс­тичні картини природи загалом, не дає ви­іде­а­лізованої дав­нини, а реальну су­­часність. М­и­­нуле він від­чуває, розуміє, і по-своєму, по-ми­с­тець­ко­му сприймає... Йо­го патріотизм не “з­а­­ка­р­патський”, як у поетів XIX ст., а ук­ра­­їн­сь­кий... Його пат­ріотичні лірики не рефлек­сій­ні. У пат­ріо­тич­­них строфах по­дибується іноді та­ка про­с­­тота й заразом міць, як у найбіль­ших ли­­­ше поетів... Як­що йде про мис­те­ць­кий вияв, тре­ба під­креслити в Зореслава ве­лику свіжість по­­­­е­тич­­них образів, багатство ори­гінальних ме­та­­­фо­р, життьову вну­трішню ди­на­міку вір­ша й, вреш­­ті, бездоганне опа­нування вер­си­фі­ка­тор­сь­­­ких ар­ка­нів мно­го­видної строфи...” [30, 109-121].

Вшановуючи 50-річчя творчої діяльності Зо­реслава, Ми­хай­ло Ба­жан­сь­кий від­­значав: “...його [Зореслава] тво­ри... ба­га­ті, насичені пе­­­реконливими дум­­­ка­ми, проникають до душі чи­­тача, свої­ми, часто оригінальними, щи­ро­сер­­дечними кар­­ти­на­ми передають невимовну красу закарпатської природи, ма­­лю­ють ча­рів­ні крає­види, представляють духовне пере­ро­джен­­ня й наро­джен­­ня нової лю­ди­ни. Не оми­на­ють представити та­кож і тверде, незавидне жит­­­­тя людей під Кар­па­­тами й поруч з тим пе­ре­­дають великанську любов до ближ­нього сво­го бра­та. Ці атрибути, якими поет Зореслав во­ло­діє найкраще, бо по­езія  це літе­ра­тур­ний твір, в якому поет Зореслав як автор на­мага­в­ся також передати твердий, але прав­­дивий сенс люд­ського буття, буття його най­ближчо­го за­галу, буття всієї на­­ції й при тому завж­ди ува­жав на глибоку красу свойого навкілля, що йо­го ото­чує, та старався перелляти ті най­цін­ні­ші скарби, лю­д­­ські почування, що ма­ли силу зру­шити душу чи­тача ви­сло­вом мальовничих кар­тин, поетичних візій, зав­да­нням яких бу­ло єди­не  кликати чи­та­ча з собою в обрану до­ро­гу до кра­що­­го, ви­що­го, до руху, праці на на­ро­д­ній ниві, до побудови но­вих геройських діл, до бу­дови свого влас­ного на­ціонального хра­му­...”­ [31, 38].

Сучасна дослідниця з Пряшева Л. Бабота ні­би продовжує дум­ки літературознавців 30-х ро­ків і бачить Зореслава поетом, яко­го “любив, зна­в і поважав народ, з якого він вийшов”. І хоч біль­­шу частину життя поет прожив поза ме­­жа­ми рід­ної бать­ків­щини, та все ж ніколи не за­бу­вав її [15, 41-43]. Показовим є факт, ко­ли від­зна­чали в Детройті 85-річчя від дня на­ро­джен­­ня ду­­хівника, пи­с­ь­­мен­ника, громадського ді­я­ча С­е­бастіяна-Зо­реслава, то на уро­чис­тос­ті з’ї­ха­ли­ся свя­щеники різних кон­фесій з усьо­го світу, а над пор­­т­ре­том ювіляра ве­ли­ки­ми літе­ра­ми було ви­пи­сано: “Син Срібної Зем­лі”. Тож вша­новувала йо­­го гро­мадськість як Сла­в­­ного Українця, уро­джен­ця За­кар­пат­­тя, яки­й працю­вав на роз­квіт рід­ного краю, ви­сту­пав у йо­го ін­тересах, ри­зи­ку­вав задля нього влас­­ним жит­тям і був завжди го­­товий до ве­ли­кого чину во ім’я його [10].

Характерною ознакою для різних кри­тич­них статей про Зо­реслава є їх по­­­ляр­ність: ті стат­ті, що написані за радян­сь­ко­го часу, ба­чать у ньому пи­са­ку-мо­на­ха, який залишив по со­бі ан­тинародні, ворожі трудящим масам тво­ри, на­­­пи­са­ні в дусі во­йовничого націо­на­ліз­му; а ті статті, що з’явилися останнім ча­­­сом, на­в­паки: захоплюються поезією Зореслава як зраз­ком на­ціонально-пат­ріотичної чи філосо­ф­сь­ко-духовної лі­рики.

Без сумніву, ім’я Зореслава не­віддільне від на­­ціонально-ви­звольних проце­сів на Закар­пат­ті в 20-30-х ро­ках, а його по­­етична твор­чість зба­га­тила українсь­ку літе­ратуру свіжим те­ма­тич­ним стру­ме­нем, верси­фікаційною ба­га­тогран­ніс­­­тю, ви­вела її до вер­шин ху­дожньої май­с­тер­нос­ті. Отець Зореслав – це людина, для якої дві ве­ликі ідеї  Бог і Ук­ра­їна  оз­начили сенс буття, ста­ли життєвим і творчим кредо  слу­жіння ве­ли­ко­му чи­ну, це оригінальний по­ет, який “ви­бив­ся на одно з пер­ших місць на Пар­на­­сі за­галь­но­української лі­тератури”, який чес­но слі­дував за­повіту Шев­чен­ка: “...Свою Укра­ї­ну лю­бі­т­ь­!..”

* * *

перші літературні спроби Степана Сабола-Зореслава – тоді сту­­дента горожанської школи – припадають на 20-і роки ХХ ст. Сам поет в інтерв’ю Івану Ребрику зізнається: «До писання мав я нахил з дитинства…» [22, 20]. Спочатку писав язичієм, ос­кіль­ки виховував­ся у мос­кво­філь­ській атмосфері тогочасного Пря­ше­­ва. Дру­ку­вався в “Русскім сло­ві”, а 1922 року успішно де­­бю­ту­­­вав в Гомстеді в американському ви­дан­ні “Світ дітей”. Про ці ча­­­си тепло згадує отець Зо­реслав в інтерв’ю акад. Миколі Му­шин­ці [33­].

У 1924 році С. Сабол вступає ченцем до Му­ка­чівсь­кого монастиря, звід­­ки йо­го як здібного мо­наха направляють у Галичину для вив­чен­ня ри­то­ри­ки та філо­софії в монастирях Кре­хова, Лав­рова, Добромиля. Тут май­бут­ній пись­­мен­ник близь­­ко знайомиться з українсь­кою лі­те­ра­тур­ною класикою, твор­­­чіс­тю Шев­чен­ка, Фран­ка, Федьковича, Лепкого тощо. З ве­ли­кою по­ша­ною згадує Зореслав галицьких отців ва­си­ліан та “то­гочасних професорів”, що “давали ду­же сильні знання”: “Я був жадібний до вив­чен­ня мов. Мені дуже допомогло читання в ори­гі­на­лі італійської, німецької, французької, угор­сь­кої літератури. А вже праці Костомарова, Огі­єн­ка, Ол. Пипіна переломили мене, поставили по­за межами москвофільства” [7, 21]. І з 1928 р. він пов­ністю по­ри­ває з мос­к­во­фі­л­ь­­ст­вом і по­чи­нає писати українською мовою. По-справж­ньо­му захоплюється твор­чістю Та­ра­са Шев­­чен­ка, Іва­на Франка, Юрія Федьковича, Бог­дана Леп­­ко­­го, Павла Тичини, Євгена Плужника, Дмитра За­­гу­ла, Мак­сима Рильського тощо. Одночасно по­ет спів­пра­­цює в жур­­на­­­лах “Пер­ші промені”, “Про­бійні струї”. Перші ук­раїнські вір­ші друкує в календарі “Місіонер”, жур­налі “Пчіл­­ка”.

У 1931 році Степана Сабола направляють у Рим, де він про­довжує на­вчан­­­ня в Григоріан­ському університеті. Зна­йо­ми­ть­ся з творчістю Мі­ке­лан­дже­­ло, пе­ре­кла­дає Торквадо Тас­с­о.

Повернувшись із Рима, викладає в Ужго­родській гімназії та бого­слов­сь­кій се­мінарії. У 1933 році виходить в Ужгороді йо­го перша по­е­тич­на збірка “Зі сер­цем у руках” [34], якою од­разу зарекомендував себе талановитим по­е­­том. Друга кни­ж­ка поезій “Сонце і блакить” [35] побачила світ також в Уж­го­­ро­ді в 1936 ро­ці. Цього ж року з’явилася “Укрита фіалка” [36]  життєпис мо­нахині сес­т­­ри Ва­­силії Глі­бо­ве­ць­кої ЧСВВ, святе життя якої є справді гідним на­­слі­­ду­ван­ня, о. Се­­вас­тіян Сабол редагує “Бла­го­вісник Пресвятого Серця Христового”. У 1938 ро­ці де­який час працює у Великому Бе­рез­ному, а потім  у Хусті  ди­рек­тором єпар­хі­­­а­ль­ного інтернату.

У період утвердження державності Кар­пат­ської України отець Севастіян Сабол стає ка­­­пе­ланом Карпатської Січі. У 1939 році, коли мо­лоду Українську державу по­то­пили в крові угор­­­ські загарбники, Зореслава ув’язнено, але вна­слідок не­мо­ж­­­ли­вос­ті фізичної розправи над гре­ко-католицьким свя­ще­ни­ком, ім’я якого на той час було досить відоме,  його ви­дво­ре­но на довічно поза межі Кар­пат­ської Ук­раїни. Зо­ре­слав про­дов­­жує свою духовну та літературну діяльність у Сло­вач­чи­ні. На цей час уже готова тре­тя збірка поезій “Бла­китні ескад­ри”, ру­копис якої, на жаль, мусили знищити сестри-монахині пе­ред загрозою теро­ру з боку НКВД, яке полювало за Зо­ре­сла­вом: “…я мав ще одну збірку, що також пішла з димом. Це бу­ла вже третя і називалася “Блакитні ескадри”. Ми тоді го­ріли на­діями, що буде Україна. У тім часі я на­писав щось 70-80 по­е­зій, революційних і бо­йо­вих. Ті всі події, ті всі надії – ок­ри­лю­вали. Зна­єте, поет попадає у такий транс, із якого не може вирватися. Коли – все горить на па­пе­рі. Натхнення, порив до пи­сання. І мав я ту збір­ку приготовану до друку. Але – то вій­на, ви­дання затримувалося. А потім я відчув, що за мною шу­ка­ють – НКВД з Ужгорода, че­хо­сло­ва­цька жандармерія… От­же, я му­сив скри­ва­ти­ся. Зі­бра­в ті свої цінні речі й дав сестрам у си­­ро­тинець. Думаю, во­ни переховають на той час, а по двох-трьох місяцях то все пере­кипить, пе­­­ре­шу­мить... Але то по­гір­шу­валося й погір­шу­ва­лося, ішло і йшло... Уявіть собі, об­ло­жили мо­нас­­тир військовими грузо­ви­ками і переглядали, пе­рекопували, вно­чі зри­вали сес­тер із ліжок, став­лячи їх у ряд на коридорі, і сві­­тили до очей, чи я не одя­гнений за монаш­ку, розумієте. Так за мною по­шу­ку­­ва­ли. Тоді сестри зі стра­ху спа­ли­ли все...» [7, 21-24].

Одна із монахинь, сестра Йосифа, п’ять Зо­ре­­славових па­кун­ків переховувала в мо­настирі за дорученням настоятельки жі­ночого мо­нас­ти­ря сестри Филаре­ти. Йосифа ­опі­ку­ва­лась ни­ми, хо­­ваючи зшитки то на піддашші, то в пив­ниці. Але з початком об­шуків по ночах монахиня пр­и­­в’язала шнурок до кож­ного па­ку­­ночка і за­че­­пи­ла їх в по­ясі під рясою. Так і ходила між жан­­дар­­­­мами, ходила обе­ре­ж­но, бо ж п’ять па­кунк­ів “ба­ламкались” їй під ря­сою. Що було в них – ні­х­то не знав, але сестри при­пус­ка­­ли, що му­­сило в них бу­ти щось дуже цінного для о. Зо­ре­слава, щось іс­торичного, й тому пильнували їх, “як ока в го­лові”. Але піс­­ля третього нічного на­паду жа­н­­дармів сестра На­­стоятелька на­ка­за­ла Йо­си­фі сп­а­­­лити все, бо коли б що жандарми зна­й­шли, то­­ді це було б нещастям і для отця, і для се­с­тер, і для мо­нас­ти­ря. Згадує Йосифа: “Я роз­­па­­ку­ва­ла їх [пакунки] і по од­ному па­ли­ла в пе­­чі, в пивниці. Там були що­ден­ни­ки, збірка по­­езій і де­­які лис­ти. Я кидала їх в огонь і пла­ка­ла...» [22, 29].

«Боялися,  розуміє Зореслав,  та, пев­но, і во­ни були б по­карані за ті мої пи­­сання, що я їх був зложив до па­кунків. Там бу­ло сім зо­ши­тів що­­ден­ни­­ка з Рима, де я був на студіях, з Ве­не­ції, Неаполя, Флоренції. То були мої вра­­жен­­ня, пе­­реживання  сім густосписаних мате­ма­тич­них зо­шитів, на кож­но­му з яких писано: «Бог і Ук­раїна». Вони бу­ли б для мене сьо­годні дуже до­­ро­­го­цін­ни­ми... Були там мої листи до Во­ло­ши­на і листи Воло­шина до мене. Бу­ли листи Пань­­кевича, Бир­чака і т. д. Це був би скарб для архіву, для літера­тури, для іс­то­рії. Та все зго­ріло, я втратив машинопис моєї поезії, ру­ко­­пи­си, щоденники, лис­ти. Єдине, що зберег­ло­ся,  п’ять-шість по­езій, що остали в моїм бюр­ку в мо­нас­­тирі у Пряшеві. По­па­ли під па­пір, що застеляє дно шуф­ля­ди. Як виносили й ви­­­­ки­да­­ли з монастиря меблі, якийсь поліціант на­­трапив на ті ру­ко­пи­си. Але  знав мою сест­ру, то приніс до неї: “То вашого бра­та”. Ті ві­р­ші  з третьої збір­ки, яка мала бути дуже бо­йо­вою. Прав­да, ми горіли Ук­раїною. Ми були пе­ре­­ко­на­ні, що ко­ли не ко­ли, але Україна буде...

Весною 1946 року колишні мої учні з Ук­ра­їн­ської кла­сич­ної гімназії отців ва­­силіан в Уж­го­­роді почали переходити з Со­вєтського За­ка­р­пат­тя на територію Че­хословаччини... Во­ни роз­по­відали мені приємні й неприємні віс­ті. Єди­на при­­ємна віс­тка була та, що до Уж­го­ро­­да при­їж­джа­ли з Києва українсь­кі поети Ми­­­кола Бажан, Пав­ло Тичина та інші, і вони роз­­пи­ту­вали “про ці­каво­го поета-попа Зо­ре­сла­­ва”, з яким бажали за­­пізнатися... Мої поезії бу­ли патріотичні й ре­лі­гій­но-фі­ло­со­­фічні, їх де­кла­­мовано на різ­­них ака­­де­міях і ма­­ніфестаціях, то вони мусили ма­ти якийсь “за­раз­­ливий впл­и­в­” на розбуджену мо­лодь За­кар­па­т­­тя, бо урядова ра­дянська кри­ти­ка скоро на­зва­­ла ме­­не “по­е­том бур­жуазного на­ціо­налізму”. Що великі українські по­ети з Ки­­єва ба­­­жа­ли стрі­ну­тися зо мною  при­єм­но мені було по­­чу­ти...” [22, 29].

У 1948 році о. Сабол покидає рідні околиці й не­легально пе­ребирається до Авс­трії, далі емі­г­р­у­є до Рима, де займається на­уковою ро­бо­тою, за­­хи­щає до­к­тор­сь­ку дисертацію “Ме­ле­тій Смот­ри­ць­кий  поле­мічний ­антикатолик” [37]. У 195­1 р. ви­­їж­джає до США, де про­дов­жує місі­онер­сь­ку, на­у­­кову та літе­ра­тур­ну дія­л­ь­­ність. У 1963 ро­ці ви­йш­ла в світ збірка ви­бра­них по­езій “З ран­ніх ве­­сен” з передмовою Бог­да­на Кравціва [38]. У 1955 р. у ви­давництві “Сло­во доброго пас­ти­ря” у Нью-Йорці видає на­­­у­­кову працю “Ка­­толицтво і православ’я” [39], в 1978  до­слі­дження “Гол­го­та греко-ка­то­­лицької цер­кви у Че­­хо­сло­вач­чи­ні” [40]  нау­ко­вий розгляд подій і їх аналіз в іс­то­ричній перс­­пек­тиві, спо­гади жи­во­го свідка пр­и­­готув­а­нь до лікві­дації греко-ка­то­лицької це­р­к­­ви в Че­хослова­ччині і  зрозуміло  в За­кар­пат­ті. Він є членом Спілки українських пись­мен­ни­ків Сло­ваччини та Націо­наль­ної спілки пись­мен­ни­ків України. Помер 20 лютого 2003 року.

* * *

Перша збірка Зореслава “Зі сер­цем у руках” [29] для ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри За­кар­пат­тя стала подією. Поряд із творами Ва­силя Ґрен­джі-Донського, Юлія Бор­­шоша-Кум’ят­сь­ко­­го, Кос­тя Вагилевича, Івана Ірлявського, Фе­до­ра По­туш­ня­­ка, Федо­ра Мо­ґіша, Івана Колоса та ін. вона є новато­рською  є новим сло­­вом і що­до змісту, і щодо форми поезій.

Тематично збірка надзвичайно багата. Ос­н­о­в­­­­ну групу до­роб­ку складають вір­­ші патріо­тич­но­го спрямування: “При­свя­та”, “На шляху”, “По­е­­те, знай...”, “Ме­сії ми чекали...”, “Спів­цям”, “Мо­ли­т­ва нації”, “До пісні!” та ін. Диптих “На шля­ху” – два заклично-пе­ре­мож­ні сонети про ві­ч­­ну бо­ро­­т­ь­­бу добра і зла, про тернистий що­ден­н­и­й шл­я­х на Гол­готу, про жер­твенність і ві­ру, про пі­с­­­ню пе­ре­моги і ба­жан­ня кріпити на шля­ху без­си­л­и­х:

Мій ворог на шляху упав під ноги…

Іду!.. Співаю пісню перемоги,

Іду безсилих на шляху кріпить [34, 41].

У подібному дискурсі (а, власне мова про моральні людські цінності, про християнські заповіді, написані на людському серці, за­пи­са­ні в совісті людській. Найголовніше в цих за­по­відях – любов до Бога. Крім того, треба ша­нувати батьків своїх. Коли є така любов і ша­на до батька і матері, то, безперечно, пе­ре­но­си­ть­ся вона й на інших людей. І вже потім про­яв­ля­ється в наших стосунках, які можна оз­на­чи­т­и заповідями християнськими: не уби­й­, не вк­р­­а­­ди, люби ближнього свого, нагодуй го­л­о­­д­­ного, на­пій спраглого, провідай хворого і т. д.) зву­чить те­за Григорія Сковороди: “Нi про що не турбу­ва­тися, ні за що не переживати – зна­чить не жи­ти, а бути мер­твим, адже тур­бота – рух ду­ші, а життя – це рух”.

Другий вірш циклу – це дух Франкових “Каменярів” (“Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас…”) і Оле­се­вих “Айстр” (“Схи­лились і вмерли... І тут, як на сміх, За­ся­я­ло сонце”) – це таке натхненне переконання, що життя – тіль­ки “в борні, в терпінню”, що не мо­ж­­на коритися чорним буд­ням, що “охлялі ду­хом – се живі мерці”, що, перейшовши тер­ни, обо­в’яз­ко­во побачиш зорі, а завзяті, ді­йшов­ши до пе­ре­­­моги, отримають вінці. Чітке до­три­ман­ня фор­­­ми сонету – п­’я­тистопний пі­ри­хо­ваний ямб, два катрени з перехресним ри­му­ванням, дві тер­­­цини тернарного ри­му­ван­ня, окситонна і па­­­рокситонна рими, – за­паль­ний ритм, під­три­ма­­ний ана­фо­рою, не­спо­ді­ва­ни­ми метафорами: “на терні впали мої горді льо­­ти”, “я боронивсь над­­ламаним крилом”, “мі­л­ь­йони, здавлені жит­тям, падуть, Та лиш великі ду­хом знов стають І да­­­лі йдуть тер­нами без три­воги”, “хоробрих жду­т­ь вінці”, – вживання ді­є­слів активного ста­ну, на­ка­зового способу ро­бить поезію програм­ною:

Ідіть, змагайтеся в страждань горінні,

Людьми ви є лише в борні, в терпінні, –

Охлялі духом – се живі мерці!

Ідіть, з собою і з життям боріться,

Ідіть і чорним будням не коріться,

Ідіть, а там хоробрих ждуть вінці! [34, 4­2­]

Такими ж програмними слід вважати по­е­зії “Ідея”, “Нащо? По­що?”, “Молитва нації”, “По­встань, пророче!” і под. У них ав­тор за­кли­кає ви­хову­вати нове покоління муж­ніх, хо­роб­­рих і го­­тових до праці й боротьби патріотів, від­­ки­ну­ти зневі­ру, сльо­зи, жур­бу і страх, за­кли­кає всіх по­­е­тів  зне­ві­ре­них і за­ні­мілих  ско­­лихну­ти сво­їми піснями все Під­кар­паття! І не­­мож­ли­во роз­ділити, чого більше в лі­риці Зо­ре­слава: пат­­ріо­­тич­ного чи духовного, осо­бис­то­го чи гр­о­мад­ського. Зрозуміло, що йо­го ду­хов­­ну лірику го­ді вва­жати чи­сто релігій­ною: тут  і гли­бо­ка ві­ра в Бо­­га, і чітка гро­ма­дян­ська по­­зиція як ав­тора, так і лі­ричного ге­роя, і ви­сокий пат­рі­о­тизм.

Степан Сабол як громадянин, Зореслав як по­­­ет, о. Севастіян як священик у житті на­слі­ду­вав заповіді Христові, а, як твердить В. І. Ж­у­­лай у статті “Феномен теургійної творчості”: “Л­ю­­­­дина, яка наслідує заповіді Христові, всту­пає у співтворчість з самим Богом, стає зна­ряд­­­дям і носієм теургійної дії і тим самим вно­сить свій вклад у справу преображення світу” [42]. Іс­тин­на творчість немислима без фе­но­ме­ну на­тхнен­ня, яке за своєю етимологією (ins­pi­ra­tio) означає вхо­дження в людину сторонньої ду­­ховної сут­нос­ті, яка оволодіває її душевними здіб­ностями, під­вищуючи та посилюючи їх [43]. Пам’ятаєте, у Зо­реслава – це: “…поет по­па­дає у та­кий транс, із якого не може вир­ва­ти­ся. Коли – все горить на па­пе­рі. Натхнення, по­рив до пи­­сання”. Тож справ­жні твори мис­те­цтва не­мис­лимі без при­сут­ності в них мета­на­ративів.

На нашу думку, три головні заповіді хрис­ти­янства є основними актами теургійної твор­чос­ті Зореслава, такої творчості, в якій митець пе­­рероджується на провідника невичерпної кре­­аційної енергії Творця. Заповідь возлюбити Бо­га дає Зореславу натхнення, возлюбити бли­ж­­нього – прозріння, возлюбити ворога – тер­пи­мість і душевну рівновагу. Християнський сві­то­­гляд поета включає в себе поняття ширше, ніж су­то релігійний світогляд. Його сві­то­гляд ди­­на­мічний, захід­но­єв­ро­пей­ський, Зореслав “н­е покла­дає надій на Схід... чи Захід Єв­ро­пи..., а ві­рить у власні сили народу, які збу­дить вели­ка ідея”. У ав­то­ра  безмежний опт­и­мі­зм і зав­зят­­тя до бою, його вір­ші “від­сві­жу­ють ат­мо­сфе­ру, бу­дять приспані сили, під­но­сять людям голови  відроджують ду­­шевно” [29­, 166]. Це сві­тогляд справжнього митця, ме­тою життя і творчості якого є християнський на­­ціоналізм. Цей термін запропонував Авгус­тин Волошин у стат­­ті “Наш націоналізм”, опуб­лі­кованій у 1935 ро­ці в газеті “свобода”. У ній ав­­тор розшиф­ро­вує понят­тя хрис­ти­ян­ського н­а­ціо­налізму. Во­ло­­шин переконаний, що наш націо­на­лізм – хри­с­­ти­ян­сь­кий, він дивиться на рід люд­сь­кий, “як на велику родину дітей Бо­жих, як на велику со­ціальну оди­­ницю, в якій суть менші оди­ни­ці, оди­ниці на­цій, держав, кра­­їв, гро­мад і ро­дин. Наш націо­на­лізм знає шир­шу і вужчу коор­ди­на­цію, знає дальшу і ближ­чу солідарність” [44, 1]. Закарпатці (а о. Зореслав підпадає під це оз­на­чення) у сто­сун­ках між собою, на думку А. В­о­лошина, керу­ю­ть­ся засадами “любови до ближ­­ньо­­г­о”, яка має пев­ну градацію: любов між чле­на­ми родини, між колегами по робот­і, між су­сі­да­ми чи од­но­сель­цями, між громадянами дер­жа­ви. “...знаю і то, – пи­ше у статті Волошин, – що ближчий є ме­ні чех і словак, з кот­рим живу в од­ній дер­жа­ві, спільно оборо­ня­є­мо­ся і пра­цю­є­мо, як німець або іта­­лі­­єць, ближчий мені у сій дер­жаві русин, як сло­вак, бо мій брат по на­род­но­с­­­ти має біль­ше зв’язів зі мною, як сло­вак, ми вро­дилися в то­ту саму куль­туру, яку витворили на­ші пре­­д­­ки і яка питає всіх нас” [44, 1]. А. Во­ло­шин, в пер­­­шу чергу як священик, без­перечно, хо­че по­­єднати і по­єднує національну ідею з хри­с­­ти­ян­­ською мо­рал­лю. Він вбачає в “нашому на­ці­о­­на­­лізмі” тіль­ки любов, гово­рить про те, що він “н­е знає не­на­вис­ти, не знає неґації любови. На­ш на­ціо­­­на­лізм при­писує дер­жа­ти­ся до засад спра­­ве­д­­­­ли­вос­ти і ми­­­лосердя супроти кож­­но­го і не сво­­­го.

Християнський націоналізм є до яко­ї­с­ь міри ін­тер­на­ціо­наль­­ний, але, не знаючи кла­со­вої не­­на­­­висти, голосить вищу, теп­лі­шу зв’­я­­­за­ність між сина­ми одної на­­ції, як на­ціо­на­лізм кла­со­вих пар­­тій. Християнський націоналізм тре­­бує обо­­рони спра­ведливих дома­гань одної на­ції про­­ти дру­гої, але не дозволяє насильства, на­д­ужит­­­тя си­ли, ненависти одної нації про­­ти дру­гої лиш за те, що і тота, мо­же, слабша нація тре­­бує для се­­бе сво­боди, своєї культури” [44,1].

Отже, духовна лірика Зореслава, утвер­джу­­ючи високоморальні християнсько-на­ціо­на­­­лістичні принципи, стоїть в одному ряду з тво­рами Герасима і Мелетія Смотрицьких, Ла­за­ра Барановича, Петра Могили, Івана Ве­лич­ков­ського, Івана Максимовича, Феофана Про­ко­повича, Івана Мазепи, Григорія Сковороди, Мар­­кіяна Шашкевича, Тараса Шевченка, Пан­те­леймона Куліша, Олександра Кониського, С­и­­д­о­­ра Воробкевича, Бориса Грінченка, Івана Фр­а­н­­ка, Олени Пчілки, Лесі Українки, Силь­ве­с­тра Яри­чевського, Уляни Кравченко, Івана Ог­і­єнка, Ва­силя Щурата, Агатангела Крим­сь­ко­го, Олек­сан­дра Олеся, Миколи Філянського, Гри­цька Чу­п­ринки, Спиридона Черкасенка, Бо­г­­­­дана Лепкого, Тодося Осьмачки, Василя Пачовського, Петра Карманського, Павла Тичини, Максима Риль­сь­кого, Дмитра Загула, Романа Купчинського, Юрія Шкрумеляка, Юрія Дарагана, Євгена Ма­ланюка, Наталі Лівицької-Холодної, Олекси Сте­фановича, Галі Мазуренко, Євгена Плуж­ни­ка, Леоніда Мосендза, Володимира Сосюри, Ми­коли Зерова, Павла Филиповича, Юрія Ли­пи, Юрія Клена, Михайла Драй-Хмари, Олени Те­ліги, Оксани Лятуринської, Володимира Яні­ва, Марка Антіоха (Вороного), Олега Ольжича, Ва­дима Лесича, Богдана-Ігоря Антонича, Свя­то­слава Гординського, Богдана Кравціва, Іва­на Ірлявського (Рошка), Івана Багряного, Яра Сла­вутича, Віри Вовк, Богдана Рубчака, Емми Ан­дієвської, Богдана Бойчука, Миколи Руд­ен­ка, Ліни Костенко, Івана Драча, Івана Світ­лич­но­го, Євгена Сверстюка, Василя Стуса, Дмит­ра Павличка, Ігоря Калинця, Ірини Сеник, Пе­т­ра Скунця, Романа Кудлика, Патриції Килина, Оле­ся Лупія, Петра Перебийноса, Володимира Ба­зилевського, Ірини Калинець, Бориса Нечер­ди, Василя Голобородька, Віктора Кордуна, Бог­­дана Стельмаха, Григорія Чубая, Леоніда Ки­­сельова, Степана Пушика, Неоніли Сте­фу­рак, Володимира Лучука, Романа Лубківського, Ва­силя Куйбіди, Віктора Неборака, Василя Ге­ра­сим’юка, Івана Малковича, Оксани За­буж­ко, Ігоря Маленького, Петра Мідянки тощо. 

* * *

Слід виділити ще одну групу віршів з пер­шої збірки Зореслава “Зі серцем у руках”  це пей­заж­­на лі­рика. У поезіях “Листок”, “Восени”, “Сні­жок”, “Буря”, “Над став­ком”, “Ве­­чірнє” та ін. автор уважно спо­стерігає за приро­дою, як доб­­рий маляр вда­лими мазками до­мальовує її кар­тини, вкладаючи у підтекст архетипальні сим­­воли батька-матері, сонця, вітру, Ісуса Хрис­та, дзвонів то­що. Так, у поезії “Листок” по­невіряння відірваного вітром ду­бо­вого лис­точ­ка є не що інше, як складна життєва до­ро­га кож­ного, хто відбився від рідного дому і те­пер завжди за­леж­ний від примхливої долі; у по­езії “Восени” знову з’являються об­рази “злю­що­го вітру” та “стрункого дуба”, на яких хол­од­на осінь “дихом смерти дише”; у вірші “Роз­цві­ли­ся рожі” буря без­жально зламала розквітлі кві­ти; вона так само в одно­ймен­но­му вірші ска­жено лютує на морі, б’ючи з реготом хвилі од­на за одною об берег, кидаючи судном, як луш­пинкою і т. д., і т. п.

У збірці “Зі серцем у руках” є кілька творів на соціальну те­му (“Голод”, “Голодний”, “Перед бурею”, “Вечірній дзвін”, “Ой, вийду я в поле”, “Не питайте”, “Мовчи, серденько”), напи­саних під враженням важких злид­нів і голоду по се­лах За­кар­пат­тя. Автор “шукає Месії у вбогих ха­­­тах свого народу”. Скажімо, до поезії “Го­лод­ний” він бере за епіграф слова із Соборного по­слання святого апостола Якова: “Суд без ми­ло­сердя тим, що не творять милосердя”. При­пус­ка­ємо, що саме епіграфом поет хоче дещо змі­с­тити логічні акценти, перенісши їх з голодної смер­ті на милостиве серце й гу­ман­ні вчинки кож­ного справжнього христия­ни­на. Бо ж ві­до­мо, що якраз у цьому часі Зо­ре­слав редагував “Бла­говісник Пресвятого Се­р­ця Христового”, на сто­рінках якого постійно друкувалися хроніки подій зі всього світу, в тому числі і з Большевії, розповіді втікачів про “комуністичний рай” – роз­праву зі священиками, руйнування церков, ор­ганізацію антирелігійної пропаганди, роз­гля­да­ли­ся й обго­ворюва­ли­ся морально-етич­ні проблеми. У то­гочасній закар­па­то­ук­раїнській пре­сі знахо­ди­мо чимало пуб­лі­ка­цій безпо­се­ред­­ньо про го­ло­до­мор в СРСР, який про­­голо­шу­вав себе перед люд­ством май­же земним ра­єм, де всі рівні й щас­ливі. В од­ній із них чи­та­є­мо: “Та чи був рів­ний у чомусь то­вариш Лєнін з тими міль­йо­­на­ми то­ва­ри­шів, що вмер­ли з го­ло­ду в Росії? Чи були і чи суть рів­­ними то­ва­ри­ші, що уп­рав­ля­ють Росією те­пер, з тими, що ви­мерзли на Со­­лов­ках і в пів­нічних лісах при раб­ській ро­бо­­ті?..” [45, 119]. Крім того, о. С. Са­бол ак­тивно спів­пра­цював з іншими релігій­ни­ми виданнями, з “Ме­сійним вісником”, напри­к­лад, в якому дру­ку­валися навіть фо­тома­те­ріа­ли з голод­ної Ук­ра­їни. Безперечно, картини го­ло­д­­ної смерті від посухи в гірських районах За­­кар­паття наклалися на ка­тастрофічну си­ту­а­­­цію голодомору у Ве­ли­кій Україні, додаймо до цьо­­­го те, що ці тво­ри написані по­е­том-мо­на­хо­м вже після сту­дій у розкішному Ри­мі (маємо на ува­зі, що спрацьовував звичайний кон­тр­а­с­т­). Тому, очевидно, й скла­да­лися такі “соціально ак­­тивні” вірші, бо ж серце – не ка­м’я­не, а очі – ма­ли що порівнювати. І ще одна немаловажна річ на ко­ристь того, що образ Князя Голода – емо­­цій­но-асоціативний. У 30-і роки ХХ ст. За­кар­­пат­тя – це вже була “земля з іменем”, в яку Че­­хо­сло­ваччина вкладала великі кошти і яка до­сяг­ла чималого розквіту, як культурного, так еко­­но­мічного: будівництво шляхів сполучення, на­й­­­більших адміністративних будівель, фаб­рик, за­водів, шкіл, бібліотек, Будинків “Прос­ві­­ти”, утво­рення кредитних спілок і кас взає­мо­­до­по­мо­ги, розвиток театру, національно-па­т­ріотич­ного жіночого і молодіжного рухів, кни­г­о­­ви­дав­­ни­чої справи тощо. У поезії ж автор вер­­баль­ними засобами ма­лює го­лодну пасто­ра­л­ь під дверима кав’ярні: над ті­лом батька голо­сять дружина і діти, в йо­го “мутних запалих очах” – розпач: хто ж їх на­годує тепер?; з “го­лод­­нотихим жахом і спра­г­неним терпінням на скрив­­лених устах” лі­рич­ний герой відмов­ля­є­ть­ся від протягнутої за­піз­ні­­лої булочки:

Не треба вже, не треба;

Запізно вже тепер… [34, 12]

Не менш щемкий і вірш “Ве­чір­ній дзвін”, в якому цер­ковні дзвони сумно від­спі­вують “от­ця і мам­ку” і жалісним своїм бам­кан­ням кра­ють сер­це сиротині, додаючи в його і так не­радісне жит­тя болю, туги і сліз…

Особливо хочеться на­го­ло­сити на творах пр­о покликання поета, про роль поезії в су­спіль­стві. Це – “Моя піс­ня”, “Я ліру скорботну у руки узяв...”, “Мотто”, “Поете, знай...”, “Спів­цям”, “До піс­ні!” тощо. Зореслав пе­ре­ко­­на­ний, що по­ет по­винен бути твердим, мов ске­ля, вка­­зу­ва­ти на­ро­дові “ясний шлях”, “до­ро­гу прав­ди і зав­зяття”. Він проводить па­ра­лель між Поетом і Христом:

Та знай, поете! Так колись юрба вітала

Не генія, а геніїв творця – Христа,

А поклонившися, на хрест Його розп’яла

І ще глумилася: ану, зійди з хреста!..

Як нині всі перед тобою б’ють поклони,

Так завтра Юдою і зрадником назвуть,

На чоло вб’ють кільці тернової корони

І плюнуть в очі і, побивши, розіпнуть.

Та ти, поете, на людей не оглядайся:

Хай хвалять, хай і розпинають – мужньо сті­й­!

Ні славою, ні злобою не переймайся,

Твердий, мов скеля, будь посеред своїх мрій!

[34, 33]

Цікаві й багаті в першій збірці Зореслава за­соби його поетичного вислову, ви­користо­ву­ва­на ним віршова форма. Поряд з народно­пі­сен­­ними формами ба­га­то зразків класичної стр­о­­­фіки (зокрема сонет), оригінальні за фо­р­мою вірші “Цить...”, “Повстань, пророче...”, “Зі сер­­цем у руках” та ін. У ритміці перева­жає ямб, цілком відсутній дактиль.

* * *

Друга збірка поезій Зореслава “Сонце і бла­кить” [35]  теж показова що­до зміс­­­ту і фор­ми  ви­йшла в Ужгороді в 1936 ро­ці. Про неї Бог­дан Крав­ців пише: “Як і перша, теж і ця збірка по­­чи­нається ствердженням відданости поета Срі­б­­ній Зем­­­лі. Але ж уже в черговому в цій другій збір­ці де­­кларативному ві­рші “Мета­мор­­­фоза” по­ет-­свя­­щеник, признаючись, що в ньо­го і су­во­рість Са­наваролі, і м’я­­ке, ніжне серце, за­кохане у фі­а­л­­­ки, стрункі тополі, тихий спів і далеч голу­бу, і стверджуючи, що він “сонце сіє в земні пе­ре­­ло­ги, розсипує бла­кить і при­­гор­ща­­ми спів”, за­яв­ляє, що він “вже не той, що був”, що він “вже став на­зав­жди сам собою”, немов ба­жа­ю­чи цим під­креслити, що він порвав з панівною для то­го часу поезією смутку і пла­чу...” [41, 8-9].

Збірку відкриває поезія-пролог “Іду не­ві­до­мий”. Піднесено-урочиста, оптимістично-на­с­т­у­­пальна, молодечо-максималістська. У ній – жи­т­­­тєва програма і клятва на вірність Чину:

Напитися сонця досхочу,

Зривати розквітлу блакить,

Все небо у пісню пророчу

Гарячим вином перелить,

Всю юність надхнення відчути

У срібних, співучих дзвінках.

І крицю могутню стиснути

У гнівом налитих руках. [35, 7]

У такому ж меганаративному дискурсі зву­чать поезії “Метаморфоза”, “Привітання вес­ни”, “Пробудження”, “Авантюрне”, “Юнак”, “Но­­­ве покоління”, “Ідемо”, “Бор­ці”, “Готові”, “Ні не Москва, не Лєніґрад…”

Звучання поезії Зореслава  чисте і горде. С­л­о­­­во  добірне, об­раз  вираз­­ний і місткий. Вр­а­­жає артистичне відчуття мови, ритму, гар­мо­­нія мис­лі, наст­рою, мелодики. Захоплює ор­га­ніч­ний, не­­на­в’я­зли­вий, невип’ячуваний зву­­ко­п­и­с. Це  мис­тецтво. До нього вело Зо­ре­слава Б­о­­­же про­ви­діння. Він мав щас­ли­ву на­го­ду при­лу­чи­тися до нього в Римі, Венеції, Неаполі, Трі­є­с­­­т­­і­.­..

Кавалькади розтяли потужно

Мовчазливу суворість пустелі.

Мікель-Анджело в захваті мужньо

Розіпяв свого духа на стелі...

Виростає людина в безкрає,

Дух і тіло аж Богоподібні.

Суд Господній надхненно карає

Маловірів людські ворохобні.

І схиливши чоло на поруччя,

Відчуваєш: пилина в атомі, —

Ти в дочасності вічність квітуча,

Божа пісня в космічнім хоромі.

Так віками стоять непорушне

Тихі фрески й німі капітелі...

Мікель-Анджело в захваті мужньо

Розіпяв свого духа на стелі [10, 70].

Поезія Зореслава переважно лірична. в не­час­тих ви­пад­ках на­трап­­ля­­ємо описовість. Лі­ри­ка Зореслава синтезує авторський інтелект, фі­ло­­соф­ське сві­­тосприймання, мовне багатство в об’ємні, панорамні імп­ресіо­ніс­тич­ні по­лот­на. До при­кладу, “Цвіт яблуні”:

Фрагменти молодечих снів –

завіяних фантазій –

повисли нерухомо на котарі,

а за вікном

розкішні яблуні у парі

простягають мені руки,

повні квітів,

повні дарів,

повні чарів –

мітів...

в пуп­’янок дивлюсь маленький:

поріг небуття...

у моменті рух ісходить,

віковічна тайна родить

сон розкішний,

сон квітучий,

сон життя...

ум у тайну тайн заглянув,

перед вічністю пристанув,

гомонять віки...

мрійно-рійно прилітають,

мед збирають

з яблуневих білоквітів

весняні бджілки...

а за вікном

розкішні яблуні у парі

простягають мені руки,

повні квітів,

повні дарів,

повні чарів –

мітів... [35, 12]

Творчість Зореслава має ті вершинні ре­гіс­т­ри звучання, які дають підс­таву го­­­ворити про неї як про явище цілісне й унікальне в на­ціо­наль­ній культурі, а ви­­то­­ки його (цього явища) слід шукати у багато­віковій історії, у не­пе­рер­в­нос­ті тра­­д­и­цій, у стремлінні до духовного по­сту­пу. Зореслав  це епоха в закар­пат­ській лі­­те­ра­ту­рі. Його надривне: “Вставай, Європо, йде Чер­во­ний Смок!..”, “На всі краї зрад­­ли­во на­ляг­ли кер­ваві тіні Кремлю...” ще в 30-і роки звуча­ло як пересторога, як дзвін на сполох, як від­чай­душ­на спроба порятувати людство!

Ставши новатором у галузі фор­ми поезії, він шукав нові шляхи ви­ра­жен­ня своїх по­чут­тів і думок. Його класичні сонети й артистичні вер­­­­лібри, по­чу­т­­тєві екс­пресії й філо­софські етю­­­­ди, врешті роздуми та переклади ори­гі­на­л­ь­­ні за бу­до­вою, своєрідні й самобутні. Це по­­е­зія, як сказав би критик, “яскравої об­раз­нос­­ті, рясної метафоричності” [46,166]. Вона на­стіль­ки органічна й довершена, що не по­тре­бує ні­яко­го аналізу:

Палкими устами

пишу пісню

на непорочнім личку ранку

повнодзвінно

молитовно

і невинні шлю цілунки

фіолетноквітні

в тихе царство безгоміння

у схід сонця

славословно.

Співають ритмом мої рими

п’яні сонцем і квітками

до нестями

і несуть в рожеві далі

шум розкованих потоків

шовкотонну мову трав

пісню піль лілейноквітних

пісню серця

звук сонетів

і розмолених октав.

І я

в величнім божеськім надхненні

стою німий

на ступенях під олтарем

над келихом вина і крови

і руки взношу

і молюсь

Йому –

Красі-Любові [35, 13].

Широко представлена і пейзажна лі­ри­ка. Т­у­т і образки з За­карпаття  “Ідилія”, “В по­­­ло­ни­ні”, “Пря­­шів”, “Зима над Ужгородом” (з при­свя­тою Й. Бокшаю), “За­­­мок” та ін., і о­б­­рази з Фі­­ю­ме, Трі­єсти, Ве­не­ції, Везувія, Ри­м­а­...  пое­зії “Під Ве­­­зувієм”, “В Трі­єсті”, “У Венеції”, “Па­ла­тин”, “В при­стані” та ін. У ба­га­тьох тво­рах ав­тор роз­мір­ко­вує над по­­кликанням поета і зав­дан­­ням по­е­зії, над жит­­­тям і призначенням лю­ди­ни (“Цвіт яб­л­у­ні”, “Бла­китний усміх”, “Мо­ло­дість”, “Те не­бо”, “Дні”, “Над­ве­чі­р’я“, “Вечір і ніч”, “Нок­тю­р­н­”).

Змужніла й поглибшала релігійна лірика Зо­ре­слава. Мо­лит­ва, звернена до Гос­пода, і слово, спрямоване до людського сер­ця  у цьому не­ви­черп­на енер­гія мис­­тецтва, у цьо­му сила по­е­тич­но­го слова. Крізь “розспівані хвилі і за­мріяні фй­ор­­ди” ми­тець вчуває ходу “схід­но­ди­ких ор­д­”, і в монастирських му­рах по­­ет-чернець ство­­рює вірш-візію майбутньої апо­каліптичної до­би, що вра­­­жає син­те­зом наукової прозірливості, по-мак­­­си­ма­ліс­т­ськи “мате­ріа­ліс­тич­но­го пориву”.

Ми пишемо нову Апокаліпсу

грядучим поколінням заповіт;

лабораторії розбили тайни Сфінксу,

у жмені стиснувши мільйон століть.

Розірвано космічну барієру

у гостру мить завзяттям і знанням,

і вистрелено бунт у стратосферу

земний привіт зоріючим вогням.

В грізній зухвалості конкістадорів

тріскучегромим рокотом ракет

окрилимо несамовитий порив

й здобудем серце соняшних плянет [35, 63].

“Цією своєю візією, що здійснюється з та­ким розмахом і так негадано сьо­го­дні на на­ших очах,  пише Богдан Кравців про пое­зію Зо­реслава “Аван­тюр­не”,  ужгородський поет-монах Зореслав поставив себе у славно­му ряді своїх ве­ликих попередників  богоу­годних чен­ців із українських Лавр, що не тіль­ки знали і ба­чили минуле і його історію, але так же ясно про­віщали і бачили майбутнє...” [41, 10].

Фор­ма Зореславових віршів мистецька, та­м не зна­­ходимо жодного зайвого чи “при­тяг­ну­то­го за вуха для рими” слова. Образи  ясні, пла­с­­­тич­­ні, витончені. Витончені зовнішня й вну­­тріш­­ня форми його віршів.

Володимир Бір­­чак, приміром, до­слі­джує алі­­­терації сонета “Казка”, ви­три­ма­но­го в лі­ри­ч­­­­но-імп­ре­сіо­ніс­тич­ному ду­сі. “У тому со­не­ті ко­ж­­­на строфа – свій, в собі ви­­кінчений і для се­бе характеристичний об­ра­з. Перша строфа – за­­­кована королівна, друга – ко­ваний шолом ли­­царя, що йде її визволяти, тре­тя – бій, а чет­вер­та – радість з перемоги...

Та не тільки, що кожна строфа віддає нам свій об­раз, але кожна строфа має свої, для се­бе ха­рак­теристичні алітерації, які від­по­ві­да­ють на­ст­роєві, викликаному змістом строфи. Ці­ла каз­ка витримана в тоні не епічно-опи­со­во­му, а лі­рично-імп­ре­сіо­ніс­тич­ному” [29, 168].

Окремо годилося б сказати про сонет “Про­бу­дження” [35, 59]. Він написаний під без­по­се­ред­­нім впли­вом ранньої поезії П. Тичини, з­о­к­­­ре­ма вір­ша “Не знаю і сам я, за що так люб­л­ю­…”.

Порівняймо. У Павла Тичини.

Не знаю і сам я, за що так люблю

Безщасную тую Вкраїну мою?

За що так кохаю? І що у їй є?

Нещасний народ, його гірке жит­т­є­:

Темнота та голод… Ох, ліпше мовчать!

За що ж так любити, за що так кохать?

Не знаю, не знаю! але я люблю,

І сили свої всі я їй віддаю.

єй пісні складаю, веселі, сумні,

Молюсь за її… Але ж чудно мені,

Що й сам я не знаю, за що так люблю

Безщасную тую Вкраїну мою…

У Зореслава.

Не знаю й сам, чому я покохав

Тебе, о Україно розіпнята,

Тебе, в кайданах, в не­воль­ницьких шатах,

Оганьблену тавром усіх неслав.

Я щастя, слави, величі бажав,

Коли ішов у світ, а Ти в Пилата

Конала в муці під рукою ката,

Та голос Твій молитвою дрижав.

І вперш тоді я духом пробудився,

І вперш тоді любовю розгорівся

І серцем покохав Тебе безмірно.

А нині тисячі таких зо мною

На кожний поклик Твій підуть до бою,

Хоч би й на певну смерть одважно й вірно!

Як бачимо, у сонеті Зореслава “оганьблена тав­ром усіх неслав” “ро­зі­пня­та” Україна під­но­сить мо­лит­вою свій голос-по­клик до тисячі та­ких, як лі­ричний герой, щоб “не сконати в му­ці під ру­кою ка­та”. Автор співвідносить її з Бо­го­­ма­тір­’ю, всім серцем бажає їй “щас­тя, слави, ве­личі”. І то­ді на олтар на­ціо­наль­ного й ду­хов­но­­го від­ро­джен­ня та дер­жав­ни­ць­ко­го по­сту­пу Ук­­­раїни лі­ричний герой Сте­па­на-Севастіяна Са­­­бола-Зо­ре­слава поклав сво­є життя: він го­то­вий до бою, го­товий до будь-яких ви­про­бу­ва­н­ь, “хоча б і в пащу Етни” (пер­ший варіант).

Офіційна радянська критика 50-80 років на­­­­­зивала Зореслава типовим представником ук­­­­­раїнського буржуазного націоналістичного на­­­­прям­ку в літературі Закарпаття, який з не­на­­­вис­­тю і презирством говорив про свій на­род, на­­зиваючи його “п’яними у ярмі раба­ми”. Йде­ть­ся про поезію високого громадянського зву­чан­­­ня “Ні, не Москва, не Лє­нін­ґрад…” [35, 68], яка ра­зом із творами “Моя Карпатська Ук­ра­ї­но”, “Роз­ді­лили Україну поміж ворогів” Ва­си­ля Ґрен­джі-Донського, “Я син цих верхо­вин­сь­ких гір”, “У Кар­патах блисло”, “До Карпат” Іва­на Ко­­ло­са, “При­віт”, “Хочу”, “Україна”, “Го­лос Срі­б­­ної Зем­лі”, “Ми не піддались – тільки від­сту­пили” Іва­на Ір­ляв­ського, “Найвища ша­на”, “Помс­та”, “Ми” Фе­до­ра Моґіша та ба­га­ть­ма ін­ши­ми є, по су­ті, ут­вердженням Високого Ук­раїнського Духу в пе­ред­день творення Кар­па­то­української дер­жа­ви, тобто в той момент, ко­­ли наступив рі­ши­нець: або – або. Щось му­сить змінитися, має на­ста­ти но­ва доба, епоха Прав­­ди, ера Волі! Як для тої По­пелюшки: про­б’є дванадцята година – і ка­ре­та перетво­рить­ся в гарбуза. Наступить мо­­мент Істини. При­йде слушний час – “повтане на­ція тве­реза”. По­в­стане і переможе. І страш­ним сном за­­ли­шить­­ся згадка, як “у ярмі хо­ди­ли”. Але для пе­ре­моги потрібне було Слово, яке б по­вело за со­­­бою, зорганізувало до Чину, слово – пал­ке, зро­­­зу­мі­ле, достойне:

Ні, не Москва, не Лєнінґрад,

Ні, не Совєт, а Україна...

Гей, ставте гори барикад –

Іде дванадцята година!

Пробудиться в один момент

Увесь народ в кривавій муці,

І потанцює кулемет

Кривавим танком революцій.

І полетить степами гнів,

Замовкне дика «Марсельєза»

Із п’яних у ярмі рабів

Повстане нація твереза.

І згадуватимуть одно

Усі, що у ярмі ходили:

Проклятеє було вино,

Коли від нього так дуріли [35, 68].

Поезія – асоціативна, стрункої ритмо­мело­ди­­­ки, пере­пов­не­на сим­во­ла­ми, метафорами, ху­­­дож­німи епі­те­та­ми, по­рів­няннями, напи­са­на наступальним дак­ти­лем, могла б стати ко­дек­­­сом честі для одер­жи­мих. У збірці “Сонце і бла­­кить” вона – передостання, і, як на наш по­гляд, відіграє особливу – ідейно-організуючу – роль. Її вагомість бачиться нам такою ж, як і “зо­­лотого слова” Святослава у “Слові про Ігорів по­­хід”: єднаймося для перемоги!

В останній поезії збірки “Готові” автор спі­ває осанну українству; він щасливий, що “упа­дуть вікові кордони”, у перших вогняних ря­дах з’явиться Месія, і “стане день”, і “піснею Ки­їв озветься наново”, і тоді наступить від­ро­джен­ня української нації:

І в глорії сонць

І в бурі співання

Повстане з руїни

Повстане остання

Уквітчана воля –

Велична, свята авреоля Вкраїни [35, 70].

Аналіз ритмомелодики другої збірки поезій (із 36 поезій 24 на­писані ям­бом, 5  хореєм, 3  анапестом, 2  амфібрахієм, 1  дактилем) за­­­свідчує актив­не поетове світосприймання, на­­­хил до стриманості, впевненості.

* * *

Як у 1943 році згоріла третя поетична збір­ка поета “Блакитні ескадри”, так про­па­ла у ви­рі війни і поема на біблійну тему “Рут”. За­ли­шив­ся тільки невеликий уривок із неї, що вві­йшов до чет­вер­тої поетичної збірки Зореслава “З ранніх ве­сен”. Увага Зореслава до Книги Рут є закономірною і зрозумілою: у ній він черпав ду­ховні сили для життя на чужині, вчився бу­ти терпимим, милосердним, відданим.

У цій біблійній розповіді, яку вважають “шм­а­точком справжнього жит­тя” [47], йдеться про моавітку Рут, яка з прихильності до покій­но­го чоловіка-єврея і з відданості новій роди­ні, не побажала розлучитися зі своєю свекру­хою Наомі, коли та вирішила повернутися до се­бе на батьківщину, в місто Віфлиєм. Там, зна­йшовши багатого і знатного покровителя Бо­аза, родича покійного чоловіка, Рут вступає з ним у шлюб, щоб продовжити покійному рід і забезпечити спадкоємців. Завершує книгу ст­и­­­с­­лий родовід, з якого випливає, що Овед, який народився від Боаз і Рут, був дідом за­сн­о­в­­ника Ізраїльського царства Давида.

Головна героїня повісті – сором’язлива і скром­на Рут, в серці якої – доброта, ми­ло­сер­дя, любов, відданість, вір­ність родині по­кій­но­го чоловіка, що дохо­дить до повного са­мо­зре­чен­ня: юна Рут, за­ли­шив­ши батька й матір, від­правляється зі свек­ру­хою до чужого народу, де до кінця днів її че­кає доля утікачки, що не має ні цивільних пр­а­в, ні власності, ні даху над го­ловою.

Щоб гідно оці­нити цей крок, слід па­м’я­тати, що став­лен­ня ізраїльтян до моавітян зав­жди вирізнялося особ­ливою ворожістю: збли­­ження з ними роз­ці­нювалося як зрада сво­го Бога, а змішані шл­ю­би з вельможами роз­гля­да­лися як блуд. мо­ра­л­ь­ні якості Рут оцінені най­вище, коли жительки Віфлиєма говорять На­омі, що її невістка для неї краща за сімох си­нів.

У поезії Зореслава “У день, коли умру… (З по­еми «Рут»)” мо­ва про одиноку смерть на чу­жи­ні, коли “погасне тихо зірка” земного жи­т­тя, і ні­хто з родини “не побачить більше смут­ку в очах” ліричного героя, який просить рідних, що за­лишилися на батьківщині, згадати “все гарне, що між нами було ще за життя”:

Ті дні, що їх ми разом проспівали

По шовках трав, по соняшних квітках,

Ті вечори, що тихо догоряли

Над нами в небесах,

Ті ночі, що тремтячою сльозою

Спливали в тиху пісню веретен, –

Заквітнуть знов криштальною росою

У тіні хризантем... [38, 111]

У цих рядках стільки світлої печалі, стільки упо­кореності й безвідворотності, всепрощення й умиротворення, які справді стікають “трем­тя­­чою сльозою”, щоб згодом заквітнути “у тіні хри­­зантем” криштальною крапелькою роси…

Передбачуваний Зореславом прихід “схід­но­ди­ких орд”, “Червоний См­о­к”, що пронісся над Єв­ропою, змусили його емігрувати й про­дов­жи­­ти свою свя­­щеничу, наукову й літера­турну мі­­сію проповідуванням Слова Божого, про­слав­­­­­ленням Творця Вселенної та утвер­джен­ням Великої України уже за ко­р­до­ном, про­дов­жи­ти з любов’ю в сер­ці до рі­дного За­карпаття, до тої сонцем і блакиттю осяяної зем­лі, де по­чи­­нався йо­го шлях.

Крім уже згадуваної по­е­тич­ної збірки “З ран­ніх весен”, о. Степан-Се­вас­­тіян Сабол-Зо­ре­слав видав у Римі наукове до­­слідження про Ме­летія Смотрицького (Рим, 1949), історично-бо­гословську працю “Като­ли­цт­во і пра­во­сла­в’я” (Нью-Йорк, 1955), популяр­ну історичну роз­відку “Від Угорської Руси до Кар­патської Ук­раїни” (Філадельфія, 1956) під псев­донімом Юрій Боржава, історичне дослі­джен­ня “По­хо­джен­ня словацьких греко-като­ли­ків” (читано в Нью-Йорку та Клівленді, кі­нець 1950-х рр.), іс­то­рико-теологічну розвід­ку про Мелетія Смот­ри­цького з нагоди 100-рі­ч­чя канонізації св. Йо­са­фіта (Рим, 1960), спо­га­ди “Голгота Греко-ка­то­лицької церкви в Чехо­сло­ваччині” (Торонто–Рим, 1978), історичну стат­тю “Причинки до іс­то­рії Провінції св. Ки­ри­ла і Мефодія в Че­хо­сло­вач­чині (Рим, 1982), 14 брошур на історико-ре­лігійні та соціальні те­ми в серії “Слово доб­ро­го пастиря” під псев­до­німами Станка­ни­не­ц­ь, Маґур, Ягодовський (Нью-Йорк, 1950-1960), бі­ля 250 статей у ча­со­пи­сах та журналах “Ук­ра­їнське слово” (Уж­го­род–­Париж), “Свобода” (Уж­город), “Бла­говіс­ни­к­” (Ужгород–Хуст), “Ки­ри­ло й Мефодій” (Миха­лов­ці), “Свобода” (Джер­сі Сіті), “Америка” (Філа­дель­фія), “Світло” (То­рон­то), виголосив біля 20 до­повідей на іс­то­рич­но-церковні та богослов­сь­кі теми в різні ро­ки та в різних католицьких товариствах то­що.

28 грудня 1948 року, прощаючись з рід­ною землею, о. Зореслав написав поетичну стр­и­ма­но-розпачливу спомин-візію “І білі сни мої…”. Три­вожне почуття вимушеної розлуки роз­пинає на хрестах мрії-прагнення ліричного ге­роя, за­ві­ює снігами його надії на скоре по­вер­нення, пі­­ді­ймає у душі пекучі спогади про ди­тинство, “мо­­ре квітів” і “вільну волю”, при­рі­ка­ючи на тер­­нистий шлях у світ “без скарги на ус­тах”:

І білі сни мої завіяні снігами,

І мрії-прагнення розп’яті на хрестах.

Проходжуюся сам безлюдними шляхами

По вимерлих містах…

Від мовчазливих зір пречистою росою

Спливають янголами спомини ясні,

А по шляхах цвітуть пекучою сльозою

Сьогоднішнії дні.

Давно, давно колись дитячими руками,

Немов квітки, зривав я зорі і блакить,

І щастя у серця нестримними річками

Я прагнув перелить…

Давно, давно колись!.. А нині йду шляхами

Тернистими у світ без скарги на устах...

І білі сни мої завіяні снігами,

І мрії – на хрестах [38, 110].

Поезія “І білі сни мої…” увійшла до збірки ви­браного “З ранніх весен” (Нью-Йорк, 1963). Її укладав сам Зореслав, ретельно й критично відбираючи, на йо­го думку, тільки вартісні тво­ри. Зазначимо, що отець вмів бути добрим ре­дактором і власних тек­с­тів. Впадає в око сум­лінно продумана по­бу­дова збірок: назви роз­ділів і циклів – не ви­пад­ко­ві, послідовність вір­шів – вмотивована, ху­дож­ньо-технічна ре­дак­ція – стримана. Так, скажімо, перша книж­ка починається “Присвятою”, а закінчується за­кликом “До пісні!”; друга – поділена на три цик­ли: “Молодість”, “Срібні дзвінки” і “Криця”, які внутрішньо поєднуються між собою спіль­ни­ми архетипальними образами сонця, світла, бла­киті, неба, вітру, зір, срібних дзвонів-дзвін­ків, тюльпана, лілеї тощо; третя збірка теж має три розділи: І – вибране з книги “Зі серцем у ру­­ках”, ІІ – із “Сонця і блакиті”, ІІІ – новий роз­діл “Дома й на чу­жи­ні”. І знову ж – по­чи­на­є­ть­ся віршем “При­свя­та”, а закінчується най­бо­лю­чішою раною сер­ця – “Спомином” про Хуст.

Зореславова вимогливість до себе і до світу про­являлася в усьому. За 30 років до відходу у віч­ність він написав поезію “Як прийде смер­т­ь­”. Зореслав смиренно приймає долю, розуміє, що Не­вблаганна Косарка цілуватиме до вічного сну, та, вклонившись “по той бік” Богові, він при­­вітає Його, помолиться за Україну і, якщо су­дилося піднятися на ви­соке-високе небо, ста­­не над нею “вар­тою-­бійцем”:

Ген по той бік я Богові вклонюсь:

Ось я, – скажу. – Ласкавий будь, о Пане! –

Йому за Україну помолюсь

І вартою-бійцем над нею стану [48, 40].

Слова звучать просто і щиро. Навіть мож­на уявити собі отця, як він за своїм бюрком у Де­тройті виводить їх на чистому папері, ви­во­дить спокійно і чесно, так, якби сповідався сам собі…

* * *

“Був собі чоловік…” Мав криваве серце у до­ло­нях, яке віддав Україні… З ранніх весен і до ос­таннього подиху оспівував сонце і блакить… Пра­вив Службу Божу, сповідував і молився за грішні душі… Залишив по собі добру поезію, благочестиві вчинки і світлу пам­’ять…

Цитована література

1. Зореслав. Ніоба // Пробоєм. – Прага, 1934. – Ч. 6.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]