Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання на державний екзамен (англ 4 курс).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
72.19 Кб
Скачать

П р о г р а м а

підготовки до державного іспиту з англійської мови та дисциплін англістики на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.020303

за спеціальністю «Англійська мова та література»

Затверджена

на засіданні кафедри англійської філології

(протокол № 6 від «19» грудня 2013 року)

Екзаменом передбачається встановлення рівня оволодіння практичним курсом англійської мови та основами теоретичних дисциплін з англістики в обсязі вузівської чотирирічної програми підготовки студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр філології» зі спеціальності 6. 020303 «Англійська мова та література».

Структура екзаменаційного білета:

1. Лексико-граматичний аналіз тексту художнього твору.

2. Теоретичне питання з дисциплін англістики, передбачене цією програмою.

3. Бесіда на лінгвокраїнознавчу тематику.

4. Інтерпретація англійською мовою суспільно-політичної статті.

Лінгвістичний аналіз тексту передбачає вміння студентів застосовувати набуті знання з фонетики, історії англійської мови, теоретичної граматики, стилістики, лексикології сучасної англійської мови при характеристиці синонімів, антонімів, семантики слів та їх комбінаторності похідних слів тощо у виділених матеріалах текстів.

Відповідь на друге запитання екзаменаційного білета передбачає як теоретичне обґрунтування вказаного мовного явища (його визначення, принципи класифікації, різні підходи до розгляду і т.ін.), так і практичне його володіння, підтверджене достатнім ілюструванням прикладами.

Бесіда на лінгвокраїнознавчу тематику передбачає інформаційно та ідіоматично насичену відповідь, уміння відповідати на запитання, вести бесіду на задану тему.

Четверте питання білета спрямовано на перевірку мовленнєвого досвіду студентів грамотно та логічно передавати англійською мовою інформацію наукового, політичного та ділового характеру.

І. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІСТИКИ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Лексикологія

1. Лексикологія як лінгвістична дисципліна: предмет, завдання, типи та основна проблематика.

2. Словотвір сучасної англійської мови.

3. Етимологічна структура вокабуляра сучасної англійської мови.

4. Семантика: проблема визначення слова, типи значень слів, значення і контекст.

5. Стилістична класифікація вокабуляра сучасної англійської мови.

6. Варіанти англійської мови.

7. Вокабуляр англійської мови як система.

8. Основні засади англійської лексикографії. Типи словників.

9. Сучасні методи й процедури лексикологічного аналізу.

10. Процеси розвитку і зміни значень слів.

Фонетика англійської мови

1. Співставлення артикуляційних баз англійської та української мов. Інтерференція.

2. Класифікація систем приголосних в англійській мові та порівняння із українською.

3. Класифікація систем голосних в англійській мові та її порівняння із українською.

4. Зміни голосних і приголосних звуків у зв’язному мовленні (асиміляція, редукція, лізія).

5. Проблема фонеми та її алофонів.

6. Проблема словесного наголосу в англійській та українській мовах. Фразовий наголос.

7. Просодична система англійської мови. Інтонація та її функції.

8. Географічні, соціальні та ситуативні варіанти вимоги англійської мови.

9. Літературна норма вимоги: Receiver Pronunciation, Estuary English.

10. Основні типи вимоги: Американський і Британський варіант вимоги.