Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Кравчук / 1 семестр / Visual_Basic_6.0._Посiбник_2009

.pdf
Скачиваний:
41
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
5.8 Mб
Скачать

Данчук В.Д.

Величко К.С. Алєксєєнко К.М. Кравчук А.П.

Visual Basic 6.0

Основи алгоритмізації та програмування

Навчальний посібник

до курсу «Інформатика» для студентів інженерних спеціальностей

денної форми навчання

Київ НТУ 2009

1

ББК 32.973-018я73

V75

Рекомендовано до друку навчально-методичною Радою Національного транспортного університету. Протокол №35 від 18 червня 2009 р.

Укладачі: В.Д. Данчук, доктор фіз.-мат. наук, професор, К.С. Величко, ст. викладач, К.М. Алєксєєнко, ст. викладач, А.П. Кравчук, ст. викладач.

V75 Visual Basic 6.0. Основи алгоритмізації та програмування: навч. посіб. до курсу «Інформатика» для студ. інж. спец. денної форми навчання / уклад.:

В.Д. Данчук [та ін.]–К.:НТУ,2009.–178 с.

ISBN 978-966-632-121-6

Для студентів денної форми навчання, що навчаються за кредитно-модульною системою, напрям підготовки “Автомобільний транспорт” (фахове спрямування - “Автомобілі і автомобільне господарство”), напрям підготовки “Машинобудування” (фахові спрямування - “Двигуни внутрішнього згорання”, “Колісні та гусеничні транспортні засоби”, “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”), напрям підготовки “Зварювання” (фахове спрямування - “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”).

В авторській редакції

ISBN 978-966-632-121-6

ББК 32.973-018я73

© Данчук В.Д., Величко К.С. , Алєксєєнко К.М., Кравчук А.П., 2009

© НТУ, 2009

2

Зміст

 

Частина I. Загальні відомості та основні поняття системи програмування

5

Visual Basic 6.0.

 

1. Розв’язання задачі на ЕОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2. Система програмування Visual Basic . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.1. Інтегроване середовище розробки (IDE) . . . . . . . . . . . . . .

22

2.1.1. Панель інструментів Visual Basic . . . . . . . . . . . . . .

23

2.1.2. Панель елементів управління . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.1.3. Стандартні управляючі елементи . . . . . . . . . . . . . .

24

2.1.4. Введення – виведення інформації . . . . . . . . . . . . . .

30

2.1.5. Вікно форми – головний елемент додатка . . . . . . . . . .

31

2.1.6. Вікно властивостей – Properties Window . . . . . . . . . .

34

2.1.7. Вікно проекту – Project Explorer . . . . . . . . . . . . . . .

34

3. Основи системи програмування Visual Basic . . . . . . . . . . . .

36

3.1. Елементи системи програмування Visual Basic 6.0 . . . . . . . .

36

3.2. Робота у вікні коду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.3. Змінні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.4. Константи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

3.5. Функції Visual Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

3.6. Арифметичні вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

3.7. Логічні вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4. Структура процедури Visual Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

5. Оператори системи програмування Visual Basic . . . . . . . . . .

45

5.1. Функція вводу InputBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

5.2. Функції Format, Chr та оператори виведення . . . . . . . . . . .

46

5.2.1. Функція Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

5.2.2. Функція Chr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

5.2.3. Функція виведення даних MsgBox . . . . . . . . . . . . .

48

5.2.4. Оператор виведення даних Print (функції Tab, Spc, String) .

48

5.3. Оператор присвоювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

5.4. Оператори управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

5.4.1. Умовний оператор If…Then…Else . . . . . . . . . . . . .

52

5.4.1.1. Лінійна структура оператора If…Then…Else . . . .

52

5.4.1.2. Блочна форма оператора If…Then…Else . . . . . .

52

6. Масиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

6.1. Статичні масиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

6.2. Динамічні масиви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

6.3. Функція створення масиву Array . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

7. Оператори циклу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

7.1. Оператор циклу For…Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

7.2. Оператор циклу While…Wend . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

7.3. Оператор циклу Do…Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

8. Модульне програмування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

8.1. Створення процедур (підпрограм) загального призначення . . .

64

8.2. Процедури типу Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

8.3. Процедури типу Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

3

 

Частина II. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою. СЕМЕСТР 1. МОДУЛЬ 2. VІSUAL BASIC

1. Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Кредитно-модульна організація навчального процесу . . . . . . . . .

1.2.Викладання дисципліни «Інформатика» за кредитно-модульною системою

2.Модуль 2. Третій змістовий модуль (ЗМ3). Програмування алгоритмів основних видів обчислювальних процесів . . . . . . . . .

2. 1. Лабораторна робота (ознайомча) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 2. Програмування алгоритмів лінійної структури.

74

74

74

76

81

81

Лабораторна робота №1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Зразок виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

2. 3. Програмування алгоритмів розгалуженої структури.

 

Лабораторна робота №2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Зразок виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

2. 4. Програмування алгоритмів циклічної структури.

111

Лабораторна робота №3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.1. Завдання №3.1 (арифметичний цикл) . . . . . . . . . . . . . .

111

Зразок виконання завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

2.4.2. Завдання №3.2 (ітераційний цикл) . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Зразок виконання завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

2. 5. Запитання для самоконтролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

2. 6. Самостійна робота студентів (СРС-4, 5) . . . . . . . . . . . . . . .

125

2.6.1. Теоретичні завдання для виконання самостійної роботи . . . .

125

2.6.2. Практичні завдання для виконання самостійної роботи . . . .

126

3. Четвертий змістовий модуль (ЗМ4). Програмування типових

136

алгоритмів обробки масивів. Модульне програмування . . . . . . . .

 

3. 1. Програмування типових алгоритмів обробки одновимірних масивів

136

Лабораторна робота №4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Зразок виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

3.2. Програмування типових алгоритмів обробки двовимірних масивів.

 

Лабораторна робота №5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

Зразок виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

3.3. Модульне програмування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

3.3.1. Використання процедури Function. Лабораторна робота №6 . .

148

Зразок виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

3.3.2. Використання процедури Sub. Лабораторна робота №7 . . . .

156

Зразок виконання роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

Індивідуальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

3.4. Запитання для самоконтролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

3.5. Самостійна робота студентів (СРС-6...9) . . . . . . . . . . . . . . . .

171

3.5.1. Теоретичні завдання для виконання самостійної роботи . . . . .

171

3.5.2. Практичні завдання для виконання самостійної роботи . . . . .

171

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

178

4

ЧАСТИНА I

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ VISUAL BASIC 6.0

1. Розв’язання задачі на ЕОМ

Обчислювальні машини існують більше п’яти десятиліть. За цей час змінився їх зовнішній вигляд, збільшилась швидкість обчислень, стало набагато зручніше з ними працювати. Одначе незмінними залишились основні принципи пристроїв обчислювальних машин. У будь-якій ЕОМ маємо такі структурні елементи: процесор, пам’ять (внутрішня та зовнішня) та пристрої введення і виведення.

Для того щоб працювати на ЕОМ, необхідно навчитися писати зрозумілі їй програми й розуміти її відповідні зауваження. Будь-яка задача, перш ніж вона може бути розв’язана на ЕОМ, проходить підготовчий шлях, який складається з декількох етапів.

Після цього необхідно подати математичне описання задачі. Щоб явище,

що нас цікавить, можна було проаналізувати, повинна існувати математична теорія, що дозволяє описати його у вигляді формул, рівнянь, тобто математична модель явища.

Далі розробляється метод розв’язання даної задачі. Для ЕОМ недостатньо тільки розробка методу розв’язання задачі. Метод повинно бути описано чітко й однозначно, повинні бути вказані правила переходу від однієї формули до іншої, тобто необхідно описати обчислювальний процес у вигляді послідовнос-

ті операцій (у вигляді алгоритму).

Алгоритм – це послідовність дій над початковими даними та проміжними результатами для одержання кінцевого результату.

Розробка алгоритму для розв’язання будь-якої задачі є найбільш відповідальним і важливим моментом, там де саме алгоритм визначає ту послідовність дій, що виконується машиною.

Алгоритм можна описати: словесно, у вигляді схеми, у вигляді програми.

Схема складається з блоків ( графічних символів ), що зв’язуються між собою направленими лініями. Читається схема зверху вниз, тому направлення для вертикальних ліній може бути відсутнім.

Найбільш часто зустрічаються блоки, що приведені в таблиці 1.

5

Таблиця 1

Таблиця графічних символів

№ П.П.

НАЗВА

ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ

ПОЯСНЕННЯ

1

Процес

 

 

 

Обчислювальні дії

 

 

 

2

Рішення

Перевірка умови

3

Модифікація

Початок циклу

 

Наперед-визна-

Використання раніш

4

утворених алгоритмів

 

чений процес

та програм

 

 

5

Введення –

Введення–виведення

виведення

даних

6

Документи

Виведення даних на

друк

 

 

7

Дисплей

Виведення даних на ди-

сплей

 

 

Вказівник зв’язку між 8 З’єднувач перерваними лініями

потоку

9 Пуск – зупинка

Початок, кінець, зупинка

6

Розрізняють алгоритми лінійної, розгалуженої та циклічної структур.

Алгоритми лінійної структури – це такі алгоритми, у яких дії виконуються послідовно одна за одною.

Приклад 1

Обчислити:

 

 

 

 

 

y arctg(ax);

x sin

a3 b d;

a ln 1,5d b2 ;

d 5,6 ;

b 4

Початок

Введення

d, b

a ln 1,5d b2

x sin(a3 b)

y arctg (ax )

Виведення d, b, a, x, y

Кінець

7

Алгоритми розгалуженої структури - це такі алгоритми, у яких

послідовність дій залежить від виконання умови.

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 2

 

 

 

 

Задано два дійсних числа

x

та

y

( x y

). Обчислити (дослідити на

наявність розв’язку):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)z x4 2sin 2 (xy3 ) y4

 

 

 

arctg

x

x 2 y2

 

ln1 ( 2,5x2

0,9y2 )

 

 

б) z

 

4 x 2

y2

 

 

2

2

 

 

 

 

Позначимо d = –2,5x –0,9y .

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язок існує у випадку,

коли

 

Позначимо d = 4 – x2 – y2.

d 0

d –1, інакше в знамен-

 

нику будемо мати ln 1 або ln 0.

 

Розв’язок існує у випадку,

 

 

 

 

 

коли d >0.

 

 

 

 

Схема до варіанту а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок

 

 

 

 

Схема до варіанту б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x , y

 

 

 

 

Початок

 

 

d 2,5x2 0,9y2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x , y

 

 

 

 

d = 0

+

 

 

 

d=4–x2 –y2

 

 

 

d= –1

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

не існує

 

 

d 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z1 x4

2sin2 xy3 y4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z1 arctgx

x2

y2

 

z 2

ln 1 d

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язку

 

 

 

 

 

 

z

z1

 

z = z1/z2

 

 

 

 

 

 

d

 

не існує

 

 

 

 

 

 

 

 

Виведення

Виведення

x, y, z

x, y, z

 

Кінець

Кінець

8

Приклад 3

Задано два дійсних числа x та y ( x y ). Обчислити:

z = arctg(x-y) + sin b + a

, якщо

a = min (x, y) ;

 

2

y , x y

 

 

4,5x

 

 

 

b

 

 

x y

 

0,9sinx 4,5ey ,

 

 

 

 

 

 

Початок

Введення x , y

+

x > y

a =x

 

 

 

 

a =y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x >y

+

 

b=0,9sinx+4,5ey

b=4,5x2y

z=arctg(x-y)+sinb+a

 

Виведення x, y, a, b, z

Кінець

9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.