Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Кравчук / 1 семестр / Microsoft Office. Презентацiя PowerPoint. 2006

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
878.19 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙТРАНСПОРТНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Microsoft Office

Презентація

PowerPoint

Методичнівказівкидовиконаннялабораторнихробіт з дисциплін «Основи інформатики»та «Комп'ютернатехнікатапрограмування»

для студентіввсіх спеціальностей

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні навчально-методичної Ради Національного транспортного університету Протокол № 2 від " 6 "вересня 2005 р.

Київ2006

Microsoft Office. Презентація PowerPoint. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи інформатики» та «Комп'ютерна техніка та програмування» для студентів спеціальностей /Укл. Червякова Т.І., Алєксєєнко К.М.— К.: НТУ, 2006,— 16 с.

Укладачі: Червякова Т.І.,канд. техн. наук, доцент АлєксєєнкоК.М.,асистент

Вступ

Microsoft PowerPoint - додаток Microsoft Office для створення якісної презентації, яку можна супроводжувати аудіо- і відеоматеріалами та показом слайдів. Будь-яка доповідь, оформлена у вигляді презентації, сприяєбільш ефективному і виразному спілкуванню з аудиторією.

Створення презентації у Microsoft PowerPoint є простим та інтуїтивно зрозумілими процесом. Програма PowerPoint підтримує загальні принципи обміну інформацією, що використовується додатками Microsoft Office. Користувач може легко передавати числові дані, текст і графіку з одного додатку в інший використовуючи техніку роботи з об'єктамиOLE.

Крім того, Microsoft PowerPoint пропонуєнаступні своїможливості:

Оновлений засіб перегляду, який забезпечує високу якість виведення.

Упаковка для запису на компакт-диск дозволяє упакувати презентацію (а також усі допоміжні файли) і автоматично запускатиїх з компакт-диску.

Поліпшені можливості показу кліпів.

Нові засобипереходу припоказі слайдів.

Поліпшені можливості показу рукописних примітокнаслайдах.

Підтримканових старт-тегів.

Поліпшені можливості експорту точкових рисунків.

Робочі областідля документів.

Керування правамидоступудоданих.

Методичні вказівки «Microsoft Office. Презентація PowerPoint» призначені для допомоги студентам в опануванні курсів дисциплін «Основиінформатики»та «Комп'ютернатехнікатапрограмування».

Методичні вказівки «Microsoft Office. Презентація PowerPoint» вміщують теоретичні відомості та практичне завдання з докладним описом технології створення презентації, а також питання для самоперевірки здобутих знань. Такий підхід дозволить закріпити отримані знання на практиці, а набуті навички роботи з програмою підготовки презентації Microsoft PowerPoint - використати при супроводженні доповідей на наукових конференціях, захистах дипломних робіті проектівтаін. насучасному технічному рівні.

04

Лабораторнаробота№1

Мета:

ознайомитись з основними елементами вікна програми PowerPoint та командами меню;

навчитись створити найпростішу презентацію;

мати уявлення про мультимедіа;

ознайомитись з типовоюпрофесійноюпрезентацією.

Теоретичні відомості

ПрограмуPowerPoint можназапуститиоднимізспособів:

задопомогоюярликапрограмичидокумента;

офісноїпанелі;

пункту Програми головного меню.

Після запуску Microsoft PowerPoint і демонстрації фірмової заставки на екрані з'явиться вікно з автоматично відкритим новим, пустим документом (за замовчуванням Презентація). На рис.1 відображено вікно програми PowerPoint зі стандартним набором компонентів.

05

Вікно програми вміщує наступні елементи:

>рядок заголовку (1), на якому розташовані кнопка системного меню (2), назви програми і документа та кнопки представлення вікна програми (3, 4, 5);

>рядок меню (6);

> панелі інструментів: Стандартная(7), Форматирование(8), Рисование(10);

>область задач (9);

>рядок стану (11), що містить деякі відомості про документ;

>область слайдів - поточний слайд (12);

>кнопки виборурежиму (обычный, сортировщикаслайдов, показ слайдовстекущегослайда)презентації(13);

>вкладкапереглядуструктурирежимуОбычный(14);

>вкладкаСлайды режимуОбычный(15).

>область заметок(16).

Програма PowerPoint призначена для створення і демонстрації презентацій. Створюють презентації для того, щоб ілюструвати доповіді, рекламніповідомлення,демонструватипроекти тощо.

Презентація — це набір слайдів, в яких текст поєднується з графічними об'єктами, рисунками, фотографіями тощо. Презентація може містити звук, відео та мультимедійні спецефекти. її демонструють на екрані монітора комп'ютера чи на великому екрані у залі за допомогою проекційної панелі і проектора. Презентації PowerPoint можна представляти в електронному вигляді та поширювати через Інтернет.

Презентаціюможнастворитидекількомаспособами:

■ Вручну як нову презентацію (слайди мають мінімум елементів оформлення): меню Файл => Создать... (або в Області задач Приступая к работе => натисніть кнопку ) => З'явиться Область задач Создание презентации. => В списку Создание вибрати

=>З'явитьсяОбластьзадач Разметкаслайда.

■ За допомогою зразків типових презентацій, вибираючи основні елементи, оформлення, шрифтитакольоровусхемуз колекціїшаблонів: меню Файл => Создать... => З'явиться Область задач Создание

06

презентации. => В списку Создание вибрати =>

З'явиться Область задач Дизайн слайда => Вибрати необхідний шаблон презентації (крім стандартних шаблонів можна використати власноруч створені).

■ За допомогою Мастера автосодержания: Файл => Создать...=>

З'явиться Область задач Создание презентации. => В списку Создание

вибрати

=>З'явиться діалогове вікно Мастер

автосодержания . => Натиснути

кнопку

=> Вибрати вид

презентації з меню, наприклад, Общие. => Вибрати Общий доклад та натиснути кнопку => У списку перемикачів Предполагаемый способ вывода презентации вибрати презентация на экране. => Натиснути кнопку . => У поле Заголовок презентации: необхідно ввести тему презентації. => У поле Нижний колонтитул також ввести тему презентації (нижній колонтитул призначений для дублювання заголовку;

при редагуванні необхідно видалити його на першому

слайді). =>

Натиснути кнопку

=>натиснути кнопку

Після того як

майстер закінчить роботу, структуру презентації можна редагувати,

застосовувати форматування та анімаційні ефекти.

■ Презентація створюється на основі вже існуючої презентації з заданим оформленням: меню Файл => Создать... => З'явиться Область задач Создание презентации. => В списку Создание вибрати З'явиться діалогове вікно Создание из имеющейся презентации. => В списку Папка відшукати існуючу презентацію. => Натиснути [OK].

В PowerPoint існує три основних режими роботи з презентацією, а

саме: Обычный, Сортировщик слайдов, Показ слайдов.

У режимі Обычный, який використовують найчастіше, можна редагувати слайд традиційними засобами: вводити (вилучати,

змінювати) текст, вставляти (переміщати, збільшувати, зменшувати) об'єкти, надавати їм певні властивості. Він має три робочі області (рис.1).

Область розташована ліворуч, дозволяє переходити від ескізу слайду (вкладка Слайды) до структури тексту слайда (вкладка Структура),

07

область розташована праворуч - область слайдів, яка відображає поточний слайд у збільшеному вигляді. Нижня область - Заметки к

слайду.

У режимі Сортировщик слайдов, презентація подається у формі ескізу.

Режим дає загальну картину презентації, полегшує зміну порядку

слідування слайдів, їх додавання (видалення).

У режимі Показ слайдов презентація займає весь екран компьютера. У

цьому режимі можна переглянути, як будут виглядати рисунки, часові

інтервали, фільми, анімаційні елементи та ефекти переходу.

Ознайомимося зі структурою слайда. Слайд може містити заголовок і основний текст у вигляді маркірованих списків, де висвітлюються пункти плану доповіді, запитання, основні ідеї, назви й адреси фірм тощо. У слайді можуть бути різні об'єкти: рисунки, діаграми, фотографії з файлів, таблиці з Excel, текстові фрагменти з ефектами WordArt,

заготовка таблиці Word, а також елементи мультимедіа: анімаційні

(рухомі) ефекти, відеокліпи, звук з файлу чи дикторський текст (усе це можна вставити за відповідними командами із меню Вставка).

Оскільки одним із основних елементів слайда є маркірований список,

то особливу увагу треба звернути на рівень елемента списку, який забезпечують кнопки [Увеличить отступ] та[Уменьшить отступ] на

панелі інструментів Форматирование. Рівнів (відступів) може бути до п'яти. Відступи поліпшують сприйняття тексту.

Важливим елементом слайда є його фон. Фон можна вибрати серед заготовок дизайнів (Область задач Дизайн => Цветовые схемы) або

створити самостійно за командами Формат =>Фон...

Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах застосовують анімаційні ефекти до заголовка, тексту чи інших об'єктів на слайді. Для цього

необхідно клацнути по кнопці

на панелі Форматирование. =>

З'явиться Область задач

Дизайн слайда. => Вибрати команду

=> У списку Применить к выделенным слайдам обрати

потрібний ефект анімації. Якщо ефект необхідно застосувати до всіх слайдівпрезентації,натиснітькнопку

Перед демонстрацією треба за допомогою команди контекстного меню слайда (або меню Вид => Область задач => У полі зі

08

спадаючим списком Другие обпасти задач => вибрати команду Смена слайдов). => Задати ефекти демонстрації окремого слайда чи усіх слайдів:

ефект появи слайда: без ефекту; жалюзі горизонтальні або вертикальні, напливання наліво або направо тощо, прорізування, розчинення, відкривання направо чи наліво, поява зверху або збоку тощо;

спосіб просування (подання) слайдів наекрані: клацання миші чи автоматичночерез декільказаданих секунд;

звуковийсупровід: аплодисменти, барабан, овації, вибух, постріл, автоперегони,скрегіт тормозів, звукз файлу тощо.

Задати (видалити) ефекти анімації також можна за допомогою Область задач Настройка анимации. При натисканні кнопки-списка

, з'явиться меню:

Якщо під час показу слайдів, потрібно ввести текст або об'єкт в супроводі певного візуального ефекту, виберіть команду Вход, апотім - необхіднийефект.

Якщо потрібно добавити певний візуальний ефект в текст або об'єкт, які знаходяться на самому слайді, виберіть команду Выделение,

апотім - необхідний ефект.

Якщо під час показу слайдів, необхідно вилучити текст або об'єкт в супроводі певного візуального ефекту, виберіть команду Выход, а потім - необхідний ефект.

Якщо потрібно задати шлях по якому при використанні ефекту анімації будепросуватися вибраний текст або об'єкт, виберіть команду Пути перемещения, апотім - необхідний ефект.

Ефекти відображаються у списку налаштування анімації у порядку їх використання. О'бєкти з ефектами анімації відмічаються на слайдах недрукованими пронумерованими тегами, які відповідають ефектам у списку налаштування анімації. Ці теги не відображаються у режимі показу слайдів.

За допомогою Область задач Настройка анимации також можна задатипочаток, направлення ташвидкістьпросуванняефекту.

09

Розглянемоспособидемонстраціїслайдів:

за командамиВид=> Показ слайдов,

закомандамиПоказслайдов=>Начатьпоказ;

шляхомпереходу врежимпереглядуслайдів;=> натисніть накнопку

[Показ слайдов с текущего слайда], яка розташована ліворуч у нижнійчастині вікнапрограми;

• натисніть кнопку вОбластьзадачСменаслайдов. Стежте, щоб напочатку переглядупрезентації активним бувперший

слайд.

Презентація займає багато місця на диску. Тому за допомогою команди Подготовить для компакт - диска... в меню Файл =>

відкривають діалогове вікно Упаковка для записи на компакт - диск. ^>

Спакувати презентацію для економного зберігання і копіювання на дискети, можна натиснувши кнопку [Копировать в папку...] або на компакт - диск, натиснувши кнопку [Копировать на компакт - диск ]. Задаємо необхідні параметри танатискаємо [ОК], [Закрыть].

Хід роботи

1. Запустіть програму PowerPoint і ознайомтесь з інтерфейсом

вікна.

Виконайте команди Пуск => Програми => [ Microsoft Office ] => Microsoft

PowerPoint 2003. При запуску PowerPoint відкривається новий (пустий)

документ. В рядку заголовку зазначена стандартна назва документу -

Презентація 1. Розкрити всі пункти меню і переглянути їх зміст.

Переглянути призначення кнопок на панелях інструментів Стандартная та Форматирования.

2.Створіть загальну (нову, порожню) презентацію.

В Областізадач Приступаяк работе=> натисніть кнопку

=> З'явиться Область задач Создание презентации.

=> В списку Создание вибрати

=> з'явиться Область

задач Разметкаслайда.

10

3.Виберіть авторозмітку(вигляд)першогослайдаз запропонованогоменю: титульний слайд.

Вменю Применить разметку слайда => виберіть серед запропонованих макетів тексту перший вид - Титульний слайд.

4.Уведіть заголовокпершого слайда.

Клацніть у полі заголовкаі введіть: Щоя знаю про PowerPoint

5.Уведіть підзаголовокздвохпунктів:

Клацніть уполі підзаголовкаі введіть:

Мояпершапрезентація (натисніть на<Enter>) Доповідач: Прізвище, ім'я тапо батькові.

6.Застосуйтеоформлення (шаблон, стиль) до слайдаз меню.

Вменю Формат => вибрати Оформление слайда... (або клацнути по кнопці на панелі Форматирование). => З'явиться Область

задач Дизайн слайда. => Вибираємо => В меню Применить шаблон оформления: клацнуть по шаблону, який вам сподобався. => Вибраний шаблон оформлення буде застосований до титульногослайда.

7.Створіть (вставте)другий слайд.

В меню Вставка => вибрати Создать слайд (або клацнути по кнопці напанеліФорматирование).=>Шаблондругого слайду із заголовком татекстом у вигляді маркованогосписку з'явиться в робочійобласті.

8.Уведіть заголовокдругого слайда:

Клацніть уполі заголовкаі введіть: 1. PowerPoint. Початок роботи.

9.Наповніть змістоммаркірований текстдругого слайда.

Клацніть у полі тексту і введіть список з трьох пунктів:

Запускпрограми, (натисніть на<Enter>)

Вибірспособу створення слайдів: (<Enter>)

вручну якнову презентацію; (<Enter>)

на основі ужеіснуючої презентації; (<£nter>)

задопомогою зразківтипових презентацій; (<Enter>)

задопомогоюМастераавтосодержания.

11

10. Понизьтерівень уведеного текстузі способами створення презентацій.

Виділіть чотири способи створення презентацій. Натисніть кнопку [Увеличить отступ]. Відступ поліпшить сприйняття тексту.

11.Створіть третій слайд, використовуючи макет Заголовок, схема или организационнаядиаграмма.

Клацніть по кнопці на панелі Форматирование. => З'явиться шаблон третього слайду із заголовком та текстом у вигляді маркованого списку та Область задач Разметка слайда. => В меню

Применитьразметкуслайда=> в групі Другиемакеты => виберіть макет Заголовок, схема или организационная диаграмма. => У полі з текстом з'явиться малюнок макета з вказівкою подальших дій. => Два рази клацніть у полі тексту. => З'явиться вікно Библиотека диаграмм. => У списку Выберите тип диаграммы: клацніть по схемі та натисніть [ОК]. => Схема розташується у полі тексту. З'явиться панель інструментів

Организационнаядиаграмма.

12.Уведітьзаголовоктретьогослайда:

Клацніть уполі заголовкаі введіть: 2. PowerPoint.

13.Уведіть такий текстдо схеми третього слайда:

12

15.Наповніть змістом маркірований текст четвертого слайда і

понизьте рівень другого та четвертого рядків за допомогою кнопки .

Вибратидизайнфонасеред запропонованих.

Область задач Дизайн слайдаЦветовыесхемы

Розробитивласнийдизайнфона.

Команди: Формат-Фон...

16.Отримайтеп'ятий слайдметодомкопіювання третього.

Виберіть третій слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте або застосуйте команду Дублировать слайдіз менюВставка.

17.Відредагуйтеп'ятий слайд так:

Клацніть уполі заголовкаі введіть:

4.PowerPoint.КомандименюДобавитьэффект.

Клацніть у полі організаційної діаграми. => З'явиться панель інструментів Организационная диаграмма. => Клацніть стрілку у вікні списку Добавить фигуру. => Вибираємо команду Подчиненный. => У

схему буде добавлена ще одна фігура. Уведіть такий текст до схеми п'ятогослайда:

18. Перемкніть режим зрежимуслайдів ( Обычныйрежим) у

режим сортировщикаслайдов.

Натисніть на другу ліворуч кнопку внизу екрана . Цим режимом зручно користуватися для перегляду презентації в цілому, а також для перестановкислайдів.

13

19. Розробіть власний дизайнфонадля слайдів.

В меню Формат виконайте => команду Фон... => З'явиться вікно

Фон.=> Розкрийтеполеіз спадаючим списком =>Виберіть Другие цвета... => В діалоговому вікні Цвета виберіть на свій смак додаткові кольори, натисніть [ОК]. => Ви повернетесь у діалогове вікно

Фон.=> Розкрийтеполеіз спадаючим списком => Виберіть

Способи заливки... => В діалоговому вікні Способи заливки виберіть на свій смак способи замальовування на закладках: Градиентная, Текстура, Узор, Рисунок. => Натисніть [ОК]. => Ви повернетесь у діалогове вікно Фон. => Застосуйте вибране до всіх слайдів, натиснувши кнопку

[Применитьковсем].

20.Переконайтесь, що Область задач Настройка анимации

увімкнена, або увімкніть її.

Вменю Показ слайдов виконайте => команду Настройка анимации... => З'явиться Область задач Настройка анимации.( Або в будь-якій відкритій області задач клацнути у списку Другие области задач. =?У списку,щоз'явиться, вибратиНастройкаанимации).

21.Використовуючи Область задач Настройка анимации

застосуйте анімаційні ефекти до заголовка, тексту чи іншихоб'єктів наслайді.

Користуючись відомостями теоретичної частини лабораторної роботи, задайте за бажанням ефекти до заголовка, тексту чи інших об'єктів на слайді.

22. Задайте ефектидемонстрації слайдів

 

За допомогою команди

контекстного меню слайда

задатиефектидемонстрації окремогослайдачиусіх слайдів:

23. Активізуйте перший слайд івиконайтедемонстрацію слайдів.

Натисніть на кнопку режиму перегляду слайдів [Показ слайдов с текущегослайда].

24.Після перегляду слайдів перейдіть з режиму сортировщика

слайдов у Обычный режим.

14

25.Вставтев титульний слайд картинкуіз колекції MicrosoftOffice.

Меню Вставка => Рисунок => Картинки... => З'явиться Область

задач Коллекция клипов (Або в будь-якій відкритій області задач клацнути у списку Другие области задач. => У списку, що з'явиться,

вибрати Коллекция клипов). => Розкрити список Выделенные коллекции

та вибрати Коллекции Microsoft Office (у текстовому полі Искать: можна вказати напрямок пошуку, наприклад Погода). Натиснути кнопку [Начать]. => У вікні перегляду картинок клацнути по потрібній картинці. => Картинка розташується насерединіслайду.

26. Розмістіть картинку у верхньому правому кутку і задайте картинці ефектанімації.

Перетягнути картинку у потрібне місце =>. В Область задач

Настройка анимации натиснути кнопку-список => у

меню вибрати, наприклад команду Вход=> ефект 2.Вылет (перегляньте,

як буде виглядати заданий ефект, => видаліть його, => задайтеІнший, =>

поекспериментуйтез ефектами,=> виберіть найкращий).

27. Вставте файл услайд.

Створіть ще один чистий слайд за допомогою команд Вставка => Создать слайд. => Вставте у слайд будь-який раніше створений файл: текстовий, графічний, з автофігурами, сторінку Excel, діаграму тощо за допомогоюкомандВставка=> Рисунок=> Изфайла...

28. Продемонструйте презентацію. Удоскональте презентацію на свій смак,вставляючирисунки і ефекти анімації.

Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі з деякою назвою у вашупапку(папка<Моидокументы>=z>папка<Прізвищевашоговикладача>

=>папка<Назвавашоїгрупи>).

29. Відкрийте в режимі створення нового файлу зразок професійної презентації, наприклад, бізнес-план чи інформацію відділукадрівабо іншуіознайомтеся з нею.

Скористатися теоретичноючастиною лабораторної роботи: СтворенняпрезентаціїзадопомогоюМастераавтосодержания.

30. Закінчітьроботу.

15

КОНТРОЛЬНІзапитання

1.Якепризначення програмиPowerPoint?

2.Що такепрезентація?

3.Щоможеміститислайд?

4.Якимиспособамиможнастворитислайд?

5.Які єрежими роботизі слайдами?

6.Як редагують слайд?

7.Що такемаркірованийсписок?

8.Щотакеслайд?

9.Що такережим слайдів(Обычный)?

10.Як вставитиновийслайд?

11.З яких елементівможескладатися слайд?

12.Якепризначення режимупоказу слайдів?

13.Якпідвищити(понизити) рівень елементасписку?

14.Для чоговикористовують анімаційні ефекти?

15.Які є ефекти анімації?

16.Які об'єктиможуть бутиу слайді?

17.Для чогоготуютьпрезентацію?

18.Чим режим слайдів відрізняється від режиму структури?

19.Що такеефектианімації?

20.Якпродублюватислайд?

21.Якепризначення режиму структурислайдів?

22.Що такешаблон оформленняфону слайда?Які єстилі?

23.Які єкоманди в основномуменю програмиPowerPoint?

24.Як вставитикартинку у слайд?

25.Як вставитидіаграму у слайд?

26.Які для чогоможнаспакуватипрезентацію?

27.Як ввести заголовок і текст у слайд?

28.Як створитичипереглянутизразокпрофесійноїпрезентації?

16

ЛІТЕРАТУРА:

1.М.Хэлворсон, М.Янг. Эффективная работа с Microsoft Office 97. - Санкт-Петербург, 1997.

2.Глинський ЯМ. Практикум з інформатики. - Львів, 2000.

3.Под редакцией СВ. Симоновича. Информатика для юристов и экономистов. - Санкт-Петербург, 2001.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.