Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання 1.docx
Скачиваний:
53
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
114.13 Кб
Скачать

Завдання 3

Припустимо, що конкурентна фірма нарощує обсяги виробництва від 1 до 10 одиниць продукції у короткостроковому періоді за певного рівня постійних і змінних витрат. Обчисліть витрати та економічний прибуток (збитки фірми, якщо існує можливість реалізації продукції за цінами : 130, 80, 60 у.о., а величини витрат такі:

Постійні витрати: 135;

Змінні витрати: 100, 165, 225, 275, 335, 415, 535, 685, 865, 1065.

Розрахунки подайте у вигляді таблиці:

Q

Сукупні витрати

Середні

витрати

Гран. витр

Вал дохід

Гран дохід

Приб/ збит

Вал дохід

Гран дохід

Приб/ збит

Вал дохід

Гран дохід

Приб/ збит

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

TR1

MR1

EP1

TR2

MR2

EP2

TR3

MR3

EP3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Визначити оптимальний обсяг виробництва в умовах максимального прибутку (мінімізації збитків). Побудуйте графіки всіх середніх та граничних величин.

Для початку потрібно обґрунтувати такі поняття, як «постійні витрати», «змінні витрати» та «загальні витрати».

Постійними (FС - fixed cost) називають витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу виробництва, наприклад, орендна плата, частина відрахувань на амортизацію будівель і обладнання, страхові внески, заробітна плата вищому керівному персоналу і майбутнім спеціалістам фірми [2]. Згідно з умовою постійні витрати дорівнюють 135.

Змінними (VС - variable cost) називають витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва. До них, наприклад, належать: витрати на сировину і матеріали, паливо, енергію, транспортні послуги, заробітна плата найманих робітників [2]. Змінні витрати відповідно умові дорівнюють 100, 165, 225, 275, 335, 415, 535, 685, 865, 1065.

Загальні витрати (ТС - total cost)  це сума постійних і змінних витрат при

кожному обсязі виробництва. У мікроекономіці розрізняють також загальні

постійні (ТFС) і загальні змінні (ТVС) витрати [2].

(3.1) TC = FC + VC,

де TC  постійні витрати, FC  постійні витрати, VC  змінні витрати.

TC1 = 135 + 100 = 235

TC2 = 135 + 165 = 300

TC3 = 135 + 225 = 360

TC4 = 135 + 275 = 410

TC5 = 135 + 335 = 470

TC6 = 135 + 415 = 550

TC7 = 135 + 535 = 670

TC8 = 135 + 685 = 820

TC9 = 135 + 865 = 900

TC10 = 135 + 1065 = 1200

Наступними величинами, які треба порахувати є середні витрати.

Середні (або питомі) витрати (АС - average cost)  це витрати в розрахунку на одиницю продукції. Середні повні витрати визначають за формулою Q [2].

(3.2) ATC = TC : Q або АТС = AFC + AVC,

де ТС  загальні витрати; Q  обсяг випуску.

ATC1 = 235 : 1 = 235

ATC2 = 300 : 2 = 150

ATC3 = 360 : 3 = 120

ATC4 = 410 : 4 = 102,5

ATC5 = 470 : 5 = 94

ATC6 = 550 : 6 = 91,7

ATC7 = 670 : 7 = 95,7

ATC8 = 820 : 8 = 192,5

ATC9 = 900 : 9 = 100

ATC10 = 1200 : 10 = 120

АFС  середні постійні витрати. Визначають як відношення постійних витрат до обсягу випуску Q [2].

(3.3) AFC = FC : Q,

де FC  постійні витрати, Q  обсяг випуску.

AFC1 = 135 : 1 = 135

AFC2 = 135 : 2 = 67,5

AFC3 = 135 : 3 = 45

AFC4 = 135 : 4 = 33,75

AFC5 = 135 : 5 = 27

AFC6 = 135 : 6 = 22,5

AFC7 = 135 : 7 = 19,3

AFC8 = 135 : 8 = 16,875

AFC9 = 135 : 9 = 15

AFC10 = 135 : 10 = 13,5

АVС  середні змінні витрати. Визначають як відношення змінних витрат до обсягу випуску Q [2].

(3.4) AVC = VC : Q,

де VC  змінні витрати, Q  обсяг випуску.

AVC1 = 100 : 1 = 100

AVC2 = 165 : 2 = 82,5

AVC3 = 225 : 3 = 75

AVC4 = 275 : 4 = 68,75

AVC5 = 335 : 5 = 67

AVC6 = 415 : 6 = 69,2

AVC7 = 535 : 7 = 76,4

AVC8 = 685 : 8 = 85,625

AVC9 = 865 : 9 = 96,1

AVC10 = 1065 : 10 = 106,5

Граничні витрати (МС - marginal cost) - це додаткові витрати, пов'язані з виробництвом ще однієї одиниці продукції і визначаються за формулою [2]:

(3.5) MC = TC : Q

МC1 = (235 – 0) : (1 – 0) = 235

МC2 = (300 – 235) : (2 – 1) = 65

МC3 = (360 – 300) : (3 – 2) = 60

МC4 = (410 – 360) : (4 – 3) = 50

МC5 = (470 – 410) : (5 – 4) = 60

МC6 = (550 – 470) : (6 -5) = 80

МC7 = (670 – 550) : (7 – 6) = 120

МC8 = (820 – 670) : (8 – 7) = 150

МC9 = (900 – 820) : (9 – 8) = 80

МC10 = (1200 – 900) : (10 – 9) = 300

Валовий доход підприємства (чистий продукт)  це виручка від реалізації продукції, за виключенням матеріальних затрат. Він становить грошову форму чистої продукції підприємства [5].

(3.6) TR = P*Q

При ціні 130 у.о. валовий доход поступово буде дорівнювати: 130, 260, 390, 520, 650, 780, 910, 1040, 1170, 1300.

При ціні 80 у.о. валовий доход поступово буде дорівнювати: 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800.

При ціні 60 у.о. валовий доход поступово буде дорівнювати: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600.

Граничний дохід – це величина зміни сукупного доходу в результаті додаткової продажі одиниці блага.

(3.7) МR = АR= Р

При ціні 130 у.о. граничний дохід дорівнює 130, при ціні 80 у.о.  80, а при 50 у.о.  50.

Економічний прибуток  це різниця між валовим доходом і загальними витратами.

(3.8) ЕР = TR – ТС

При ціні 130 у.о. економічний прибуток дорівнює відповідно: -105, -40, 30, 110, 180, 230, 240, 220, 270, 100.

При ціні 80 у.о. економічний прибуток дорівнює відповідно: -155, -140, -120, -90, -70, -70, -130, -180, -180, -400.

При ціні 50 у.о. економічний прибуток дорівнює відповідно: -175, -180, -180, -170, -170, -190, -250, -340, -360, -600.

Тепер потрібно перенести отриманні дані до таблиці:

Таблиця 3.1 Частина перша

Q

Сукупні витрати

Середні

витрати

Гран. витр

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

1

135

100

235

135

100

235

100

2

135

165

300

67,2

82,5

150

65

3

135

225

360

45

75

120

60

4

135

275

410

33,75

68,75

102,5

50

5

135

335

470

27

67

94

60

6

135

415

550

22,5

69,2

91,7

80

7

135

535

670

19,

76,4

95,7

120

8

135

685

820

16,875

85,625

102,5

150

9

135

865

900

15

96,1

100

80

10

135

1065

1200

13,5

106,5

120

300

Таблиця 3.1 Частина друга

Вал.

доход

Гран.

доход

Приб./

Збит.

Вал.

доход

Гран.

доход

Приб./

Збит.

Вал.

доход

Гран.

доход

Приб./

Збит.

TR1

МR1

ЕР1

TR2

МR2

ЕР2

TR3

МR3

ЕР3

130

130

-105

80

80

-155

60

60

-175

260

130

-40

16

80

-140

120

60

-180

390

130

30

240

80

-120

180

60

-180

520

130

110

320

80

-90

240

60

-170

650

130

180

400

80

-70

300

60

-170

780

130

230

480

80

-70

360

60

-190

910

130

240

560

80

-130

420

60

-250

1040

130

220

640

80

-180

480

60

-340

1170

130

270

720

80

-180

540

60

-360

1300

130

100

800

80

-400

600

60

-600

Рис. 3.1 Середні постійні витрати

Рис. 3.2 Середні змінні витрати

Рис. 3.3 Середні загальні витрати

Рис. 3.4 Граничні витрати

Рис. 3.5 Граничний дохід при ціні 130 у.о.

Рис. 3.6 Граничний дохід при ціні 80 у.о.

Рис. 3.7 Граничний дохід при ціні 60 у.о.

Висновок:

Проаналізувавши дані, які були дані в задачі можна побачити, що фірмі найвигідніше буде продавати свою продукцію за ціною у розмірі 130 у.о., адже при інших цінах (80 і 60 у.о.) валовий дохід не буде покривати загальні витрати і економічний прибуток матиме негативний характер. Але навіть при ціні 130 у.о. фірмі не приноситиме доходу виробництво менше 3 і більше 9 одиниць продукції.

Крім того, були вирахувані середні витирати постійні, змінні та загальні, а також побудовані їх графіки. З графіків можна побачити, що постійні середні постійні витрати зменшуються з кожною наступною виробленою продукцією, середні загальні витрати також падали. В той самий час середні змінні витрати спочатку зменшувалися, але з 6 одиниці продукції почали зростати. Граничні витрати з 4 одиниці продукту також почали зростати.