Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_sr_Menedzhmentversia_dlya_pechati.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
398.85 Кб
Скачать

Рекомендована література

  1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Уч. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 256с.

  2. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Организации: Пер. с англ. – 8-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVI, 662 с.

  3. Иванов А.П. Менеджмент. Учебник - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002 г. - 440 с.

  4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.

  5. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій». - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 600 с.

  6. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Р.А. Управление экономикой. Учебник - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999 - 784 с.

  7. Фисун К.А., Ачкасов А.Е., Груба Г.И., Фисун И.В. Основы менеджмента: Конспект лекций и практикум для самостоятельного изучения дисциплины студентами и слушателями ФПО и ЗО спец. 6.050107, 7.050107 – «Экономика предприятия», 6.050201, 7.050201 – «Менеджмент организаций», 6.050106, 7.050106- «Учет и аудит». – Харьков: ХНАГХ, 2007.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Менеджмент» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»).

Укладачі : Константин Анатолійович Фісун

Ганна Анатоліївна Жовтяк

Ірина Вікторівна Фісун

Редактор: М.З.Аляб’єв

План 2008, поз. 131М

Підп. до друку 3.09.2008

Друк на ризографі

Тираж 150 прим.

Формат 60х84 1/16

Умовн. – друк. арк. 1,9

Замовл. №

Папір офісний

Обл. – вид. арк. 2,1

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

58

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]