Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист (ПЗ_РГР(КРС)_СР).doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.49 Mб
Скачать

«Цивільний захист» (будівельний профіль)

(для студентів 5-го (6-го) курсу денної та заочної форми навчання за спеціальностями 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво і господарство», 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування», 8.06010201 «Архітектура будівель та споруд», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології»)

Укладачі: ФЕСЕНКО Герман Вікторович, ДЯКОНОВ Василь Іванович

Відповідальний за випуск В. І. Заіченко

За авторською редакцією

Комп’ютерне верстання

План 2014, поз. __Л

Підп. до друку Формат 60х84/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк.

Тираж 50 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет міського господарства

імені О. М. Бекетова,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4705 від 28.03.2014р.

78

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.