Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_бакалавр_новое.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Задача 15

При проведенні інвентаризації грошових коштів у касі аудитором встановлено:

  • залишок на початок дня - 100 грн;

  • прибутковий касовий ордер № 311 від 1.12.06. - 1590 грн.;

  • видатковий касовий ордер № 297 від 1.12.06. - 160 грн.

  • фактична наявність грошей в касі – 200 грн.

Сума виплат за відомістю:

а) що підлягає виплаті – 1430грн.

б) фактично виплачено на 1.12. 06. -1015грн.

Сума, видана в борг Іванову І.В. під розписку, - 275 грн. Касир в пояснювальній записці відмітила, що має розписку від комерційного директора Іванова І.В. про одержання суми в борг до 5 грудня 2006 р. -275 грн.

Необхідно визначити порушення і недоліки. З'ясувати порядок дії аудитора та його пропозиції за виявленими фактами.

Задача 16

Здійснюючи аудит власного капіталу, аудитор з'ясував, що з ТОВ вийшов учасник, частка якого в статутному капіталі 20 %. Його доля була викуплена іншим учасником.

Аудитору були надані наступні документи:

  • заява учасника про вихід з товариства;

  • бухгалтерська довідка-розрахунок розрахунку з учасником, який виходить з товариства;

  • видатковий касовий ордер або платіжне доручення на ім'я учасника, який виходить з товариства.

Зареєстрований і сплачений статутний капітал у розмірі 100тис. грн. Резервний капітал на початок звітного року 25 тис. грн., нерозподілений прибуток минулих років - 60 тис. грн.

У бухгалтерському обліку будуть зроблені такі проведення:

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Визначена частка учасника у статутному капіталі

452

672

20000,

Визначена частка учасника у резервному капіталі

43

672

5000

Визначена частка учасника у нерозподіленому прибутку

441

443

12000

443

672

12000

Вираховано з інвестиційного прибутку учасника податок з доходів фізичних осіб ((20000+5000+12000)*0,15)

672

641

5550

Розрахунок з учасником

672

311

34450

Викуп частки у статутному капіталі новим учасником

311

452

20000

Необхідно визначити порушення і недоліки. З'ясувати порядок дії аудитора та його пропозиції за виявленими фактами.

Список літератури

1.Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від16.07.99р.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1-25, затверджені наказом Міністерства фінансів України.

3.Бутинець Ф.Ф.Теорія бухгалтерського обліку.- Житомир,2000.- 640с.

4.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К.,2001.- 784с.

5.Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках – К.:А.С.К.2001 - 416с.

6.Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине ( с использованием национальных стандартов) – К.:А.С.К.2001. – 848с.

7.Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.:А.С.К. 2001. - 624с.

8.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 687с.

9.Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К., ”Академія”, 2003. – 687с.

10.Сопко В.В. Бухгалтерський облік – К., 2000. – 578с.

11.Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

12.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2001.

13.Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. 2-е изд. испр. и дополн. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.

14.Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Изд. дом «Максимум», 2001.

15.Голов С.Ф. Управленческий учет. - К.: Либра, 2003.

16.Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл. Принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика. 1997.

17.Управленческий учет: Уч. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИД ФБК–ПРЕСС, 2000.– 512 с.

18.Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.– 350 с.

19.Скоун Т. Управленческий учет : Пер. с англ./ Под ред. Н.Д. Эриашвили.– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.– 170 с.

20.Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник- К.: Вища школа, 1998.

21.Давыдов Г.М. Аудит. Навч. посібник. -М., 2002.

22.Дорош Н.І. Аудит. Методологія і організація, -К.; 2002.

23.Рой Додж. Краткое пособие по стандартам и нормам аудита.- М.; Фінанси і статистика,1992.

24.Подольський В.И. Аудит.- М.: 1997.

25.Э.А.Аренс,Дж. Лоббек Аудит.- М., 1995.

Навчальне видання

Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом “Облік і аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050106 “Облік і аудит”, спеціалізація – “Облік і аудит”)

Укладачі: Петрова Валентина Федорівна,

Андренко Олена Анатоліївна

Редактор: Н.З.Алябьев

План 2007, поз.72М

Підп. до друку 4.06.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі . Умовн.-друк.арк. 1,9 Тираж 200 прим.

Замовл. № Обл.-вид.арк. 2,4

__________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків,вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, 61002

Харків, ХНАМГ, вул.Революції, 12.

45