Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методические указания по финансам.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки

до самостійної роботи

та розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

ФІНАНСИ ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА”

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

за напрямом підготовки 6.140103 (6.020107) – “Туризм”)

Укладач: ДИМЧЕНКО Владислав Володимирович

Відповідальний за випуск: Т. В. Момот

Редактор: К. В. Дюкар

Комп’ютерне верстання

План 2011, поз. 347 М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 19.10.2011 Формат 60 x 84/16

Друк на ризографі Ум. друк. арк. 2,1

Зам. № Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12. 05. 2011 р.

41