Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012_Кравець_ПНД_РПНД_ВФах.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Навчальне видання

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»

(для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.1401.03 – «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»)

Укладач Кравець Ольга Миколаївна

Відповідальний за випуск Л. В. Оболенцева

Редактор

Комп’ютерне верстання

План 2012, поз. 348 Р

Підп. до друку 9.02.2012 р.

Друк на ризографі

Тираж ___ пр.

Формат 60 х 84 1/16

Ум. друк. арк. 1,8

Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

1з можливістю повторного складання.

2з обов’язковим повторним курсом.

42

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.