Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
attachments / навч пос теоря РП-1.rtf
Скачиваний:
29
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
2.25 Mб
Скачать

Перелік навчально-методичної літератури Основна література

 1. Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум / Г. Й. Волкотруб. – К., 2003.

 2. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. пос. / Г. Й. Волкотруб. – К., 2000.

 3. Ділова українська мова: Навч. пос. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко; За ред. О. Д. Горбула – К., 2007.

 4. Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Х., 1999.

 5. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова / М. Г. Зубков. – Х., 2003.

 6. Зубков М. Г. Сучасне українське ділове мовлення / М. Г. Зубков. – Х., 2001.

 7. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. пос. / Н. Я. Потелло. – К., 2001.

 8. Український правопис. – 5-те вид., – К., 1996.

 9. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення / С. В. Шевчук. – К., 1997, 2000.

Додаткова література

 1. Антисуржик: Вчимося говорити ввічливо і правильно поводитися / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, I994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антонечко-Давидович. – К., 1991.

 3. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. пос. / Н. В. Ботвина– К., 1998.

 4. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності: Навч. пос. / В. В. Жайворонок, В. М. Бріцин, О. О, Тараненко. – К., 2006.

 5. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе й влиять на людей, выступая публічно / Д. Карнеги. – М., 1991.

 6. Кацавець Р. С. Українська мова: професійне спрямування. Підручн. / Р. С. Кацавець. – К., 2007.

 7. Культура фахового мовлення: Навч. пос. / За заг. ред. Н. Д, Бабич. – Чернівці, 2005.

 8. Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова. / В. Ф. Максименко. – Х., 2006.

 9. Мамрак А. В. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: Навч. пос. / А. В. Мамрак, О. І. Шаров. – К., 2004.

 10. Мамрак А. В. Українське документування: мова та стиль: Навч. пос. / А. В. Мамрак. – К., 2004.

 11. Пивоваров В.М. Ділова українська мова: Навч. пос. / В. М. Пивоваров, Ю. І. Калашник, Л. Г. Савченко. – Х.: Одіссей, 2007.

 12. Плотницька І. М. Ділова українська мова: Навч. пос. / І. М. Плотницька. – К. 2004.

 13. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992.

 14. Стоян Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навч. пос. / Т. А. Стоян. – К., 2004.

 15. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: Навч. пос. / Ф. І. Хміль. – К., 2004.

С л о в н и к и

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ-Ірпінь, 2005 с.

 2. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К., 2004 с.

 3. Головащук С. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. Головащук. – К., 2001.

 4. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. – К., 1986 с.

 5. Зубков М. Г. Російсько-український, україно-російський словник. 65 000 слів / М. Г. Зубков. – Х., 2005.

 6. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. – Київ, 1998. [Електронний ресурс] Режим доступу до словника: http://lib.movahistory.org.ua/Slov_afiksalnykh_morfem.pdf

 7. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т./ Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. – К., 1998.

 8. Полюга Л. Словник синонімів української мови / Л. Полюга. – К., 2001.

 9. Полюга Л. Словник антонімів української мови / Л. Полюга. – К., 1999.

 10. Сучасний словник іншомовних слів / Укл. О. Скопненко, Т. Цимбалюк. – К., 2006.

 11. Сліпушко О. Тлумачний словник іншомовних слів / О. Сліпушко. – К., 2006.

 12. Словник труднощів української мови / За ред. Я. Єрмоленко. – К.: Рад. школа, 1989. – 336 с.

 13. Фразеологічний словник української мови: У 2-х кн. / Гол. ред. Л. С. Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1993.

 14. Яценко І.Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: у 2 т. К.: Вища шк., 1980– 1981.

Соседние файлы в папке attachments