Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МетодИстУкрКульт2010+.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
238.59 Кб
Скачать

Навчальне видання історія української культури

Методичні рекомендації

для студентів I курсу, які навчаються за спеціальностями:

6.020303 – Філологія та 6.030101 – Соціологія

(кредитно-модульна система)

(російською мовою)

А в т о р - у п о р я д н и к ЧИБІСОВА Наталія Григорівна

В авторській редакції

Комп’ютерний набір Н. В. Тулінова

Підписано до друку 22.03.2010. Формат 6084/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 1,39. Обл.-вид. арк. 1,58.

Наклад 5 екз. Зам.

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у Видавництві

Народної української академії.

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.