Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хирургия / ТЭЛА.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
283.14 Кб
Скачать

VII. Контроль текущей учебной деятельности студентов (туд) на практическом занятии.

1. Определение исходного уровня теоретических знаний– устный опрос каждого студента по контрольным вопросам по теме практического занятия, которые он должен получить в результате внеаудиторной самоподготовки к занятию.

2. Проверка усвоенных практических навыковпо теме практического занятия во время разбора с преподавателем курируемых тематических больных по методике клинического обследования больного, техники определения специальных симптомов, оценивания результатов лабораторного и инструментального обследования, выбора лечебной тактики и назначению лечения конкретному больному, написанию листа назначений и т.д.

3. Контроль заключительного уровня знаний и умений каждого студента по теме занятия путем решения тестовых заданий по теме в формате “Крок 2” в количестве 12 по теме практического занятия в письменной форме с последующим обоснованием правильного ответа и анализом возможных при решении ошибок в устной форме с участием всей группы.

Оценивание ТУД каждого студента по теме практического занятия осуществляется: 1) оценкой по традиционной 4- бальной системе и 2) балах по шкалеECTS– как среднего арифметического оценок и балов по каждой из преведенных форм контроля.

II.Конкретні цілі теми, що вивчається

1.Освоїти анатомо - фізіологічні особливості легенів.

2. Вміти трактувати етіологію, патогенез та класифікацію ТЕЛА.

3. Вміти проводити опит та фізі кальне обстеження хворих на ТЕЛА.

4. Вміти визначати клінічні симптоми та синдроми, які характерні для типічної клінічної картини ТЕЛА.

5. Вміти виявляти різноманітні клінічні варіанти та ускладнення ТЕЛА.

6. Вміти виділяти провідний клінічний симптом або синдром захворювання та встановити найбільш вірогідний синдромальний діагноз у хворого.

7. Вміти призначити план лабораторного та інструментального дослідження хворих на ТЕЛА, використовуючи стандартні схеми, а також провести оцінку результатів дослідження.

8. Вміти проводити диференційну діагностику ТЕЛА та встановити попередній клінічний діагноз.

9. Вміти на основі попереднього клінічного діагнозу з використанням стандартних алгоритмів та схем визначити характер лікування хворого на ТЕЛА.

10. Знати принципи патогенетичної обґрунтованої консервативної терапії та види оперативних втручань у хворих на ТЕЛА різноманітної масивності.

11. Використовуючи стандартні методики, вміти виконувати діагностичні та лікувальні медичні маніпуляції, що необхідні при даному захворюванні.

12. Якщо хворий з даною патологією знаходиться під диспансерним наглядом, вміти визначити тактику обстеження та вторинної профілактики.

13. Вміти визначати прогноз для життя та проводити експертизу непрацездатності у хворого при даному захворюванні.

14. Демонструвати володіння морально – деонтологічними принципами медичного працівника та принципами лікарської субординації, вміння ведення медичної документації в хірургічної клініці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке хирургия