Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

Харківський національний медичний університет

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Плани та методичні вказівки

до практичних занять

для студентів усіх факультетів

Рекомендовано

вченою радою ХНМУ.

Протокол № 11 від 21.12.2011 р.

ХАРКІВ

ХНМУ

2012

Історія української культури : метод. вказівки для студентів усіх факультетів / Л.І. Глєбова. – Харків: ХНМУ, 2012. – 37 с.

Упорядники Л.І. Глєбова

Семінарське заняття 1–2

Вступ. Питання теорії культури

Теоретичні питання

 1. Культура як предмет вивчення.

 2. Поняття «культура», його структура. Сучасні підходи до визначення культури.

 3. Функції культури.

 4. Культурний простір: види, форми та історичні типи культури.

 5. Основні теорії, напрямки та школи у сучасній культурології.

Основні поняття:культурологія, культура, матеріальна культура, духовна культура, світова культура, національна культура, цінності, загальнолюдські цінності, норми, артефакт, домінуюча культура, субкультура, контркультура, народна культура, масова культура, елітарна культура, толерантність, духовний світ людини, менталітет.

Теми рефератів

 1. Школи, напрямки і теорії в культурології.

 2. Сучасне досягнення медицини і етика.

 3. Професійна культура лікаря.

Питання для самоперевірки

  1. Коли культурологія виокремилася у самостійну галузь гуманітарного знання?

  2. Хто вперше використав термін «культурологія» як синонім науки про культуру?

  3. Яке значення має формування такої риси як толерантність для майбутнього лікаря?

 1. Яка етимологія поняття «культура»?

 2. Які визначення «культури» існують у сучасній науці?

 3. Які функції виконує культура у суспільстві?

 4. Які види та форми культури вам відомі?

 5. Назвіть основні культурологічні теорії та їх представників.

Цільові навчальні завдання

 1. Чим обумовлений конфлікт батьків та дітей?

 2. У чому полягає, на ваш погляд причина множинності інтерпретацій сутності культури?

 3. Чи можливе існування єдиної типології культури?

 4. Що таке «цінності», «норми» в культурі? Розкрийте зміст цих понять на прикладах та взаємозв’язок між ними.

 5. У чому полягає різниця між масовою й елітною культурами?

 6. Як Ви ставитесь до ідеї рівноправності культур у сучасному світі?

 7. Охарактеризуйте вашу майбутню професійну субкультуру.

Короткі методичні вказівки до роботі на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. Необхідно звернути увагу на те, що історія української культури є частина гуманітарної дисципліни під назвою «культурологія». Потрібно виявити час появи культурології як самостійної галузі гуманітарного знання, на об’єкт та предмет вивчання, а також виховне значення курсу.

При визначенні поняття «культура» слід простежити еволюцію поняття від античної доби до сучасності, при цьому акцентувати увагу на сучасні підходи до визначання культури. Охарактеризувати структуру культури, її функції, основні види та форми культури і виділити основні історичні етапи розвитку культури.

На окремий розгляд заслуговує основні теорії та концепції, які є в культурології, потрібно також визначати їх представників.