Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Навчальне видання

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

методичні вказівки для студентів усіх факультетів

Упорядники Глєбова Людмила Іванівна

Відповідальний за випуск Глєбова Л.І.

Редактор

Комп'ютерний набір Литивненко І.В.

Комп’ютерна верстка

План 2012, поз. ___.

Формат А5. Ризографія.Ум. друк. арк.___.

Тираж 150 прим. Зам. № ____.

______________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

ХНМУ, пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022

izdat@knmu.kharkov.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК № 3242 від 18.07.2008 р.

37

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.