Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Семінарське заняття 7 Загальна характеристика культури нового часу

Теоретичні питання

  1. Цінності новоєвропейської культури.

  2. Просвітництво та його принципи.

  3. Головні напрямки розвитку європейської культури ХІХ – поч. ХХ сторіччя.

  4. Досягнення художньої культури нового часу.

Основні поняття:антропоцентризм, просвітництво, секуляризація, інноваційний характер, європеїзм, поліцентризм влади, бароко,рококо, класицизм, романтизм, сентименталізм, реалізм, промислова революція.

Теми рефератів

 1. Діячі Просвітництва.

 2. Наукові досягнення ХІХ сторіччя.

 3. Імпресіонізм – художній напрямок у культурі другої половини ХІХ сторіччя.

Питання для самоперевірки

 1. Схарактеризуйте цінності нового часу.

 2. Які наукові відкриття та ідеї ХVII–ХVIIІ ст. визначили науково-технічний та суспільний прогрес людства?

 3. Які найголовніші принципи доби Просвітництва?

 4. Які особливості бароко? Чим зумовлена поява цього стилю?

 5. Назвіть яскравих представників бароко.

 6. Назвіть характерні риси романтизму. Хто був його представником?

 7. Назвіть видатних діячів науці, літератури, образотворчого мистецтва, музиці Західної Європи

 8. Визначте основні тенденції розвитку культури кінця ХІХ ст.

Цільові навчальні завдання

 1. Типи світоглядних концепцій в культурі Просвітництва.

 2. Яким був ідеал людини в культурі нового часу?

 3. Становлення основних художніх напрямків та специфіка їх прояву в різних сферах культури нового часу. Чим можна пояснити динаміку стилів?

 4. Яким є досягнення і недоліки реалістичного світобачення?

 5. Як розуміють завдання художньої творчості імпресіоністи?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. У першому питанні слід розглянути соціально-економічні та політичні передумови становлення та загальні риси і цінності культури нової доби, роль і значення промислового перевороту.

У другому питанні показати основні принципи Просвітництва, зупинитися на досягненнях раціоналістичної філософії, розкрити світський характер культури.

При аналізі культури ХІХ – початку ХХ століття виділити характерні явища у розвитку культурного процесу. Звернути увагу на те, що це була пора нових відкриттів та ідеологій, а також період інтенсифікації міжнародних культурних обмінів.

Особливу увагу слід приділити розвитку мистецтва та літератури. Простежити появу різних художніх напрямків у мистецтві, дати їм стислу характеристику, навести приклади. Особу увагу звернути на видатних європейських діячів в галузі науці, літератури, образотворчого мистецтва та музиці XIX.

Семінарські заняття 8–9 Культура України у новий час

Теоретичні питання

 1. Чинники впливу на розвиток української культури в період гетьманщини (друга половина XVII–XVIIIст.).

 2. Ідеї Просвітництва в українській культурі. Життя і творчість Г.С. Сковороди.

 3. Освіта та наукові знання у добу гетьманщини.

 4. Історичні умови й особливості розвитку української культури кінця XVIII–поч. ХХ ст. Становлення національної самосвідомості, етапи.

 5. Успіхи освіти й науки. Видатні вчені.

 6. Розвиток літератури й мистецтва.

Основні поняття:козацьке бароко, козацькі літописи, класицизм, бурлеск, становлення національної самосвідомості, романтизм, реалізм, еклектизм, становий / позастановий характер.

Теми рефератів

 1. Релігійна та просвітницька діяльність Ф. Прокоповича.

 2. Культура Слобожанщини ХVII–XVIIIстоліть.

 3. Історія виникнення й розвиток Харківського університету.

Питання для самоперевірки

 1. Які чинники впливали на розвиток української культури другої половини XVII–XVIIIст.?

 2. Яка роль належить козацтву у культурній розбудові України XVII–XVIIIст.?

 3. Якою була роль І. Мазепи у відновленні культурних пам’яток?

 4. Назвіть основні літературні жанри цієї доби.

 5. Які особливості бароко? Чим зумовлена поява цього стилю? Назвіть його яскравих представників.

 6. Дайте характеристику стилю рококо.

 7. Що таке класицизм?

 8. Наведіть приклади впливу української культури на інші слов’янські культури.

 9. Які типи освіти існували в Україні у XVII–XVIIIст.?

 10. Які риси притаманні творчості Г.С. Сковороди?

 11. Які типи навчальних закладів існували на українських землях у першій половині ХІХ ст.?

 12. Що означає поняття «становлення національної самосвідомості»? Назвіть основні етапи цього процесу в Україні.

 13. Яка роль Т.Г. Шевченка у розвитку української культури?

 14. У чому особливості розвитку художньої культури України? Назвіть видатних представників ХІХ ст. в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, театрі.

Цільові навчальні завдання

 1. В якому регіоні України у добу гетьманщини умови для розвитку культури були найбільш сприятливими і чому?

 2. Чому Г. Сковороду називали «слов’янським Ж.-Ж. Руссо»?

 3. Які світоглядні ідеї українців відображала популярна народна картина «Козак-бандурист»?

 4. Який характер мала українська освіта в першій половині ХІХ ст., як вона змінилася в 60-ті роки? Обґрунтуйте свою думку.

 5. У чому полягає роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України.

 6. Визначте місце Т.Г. Шевченка у світовій культурі.

 7. У чому виявилося входження української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. в загальноєвропейський контекст.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Форма проведення заняття – 4 год.

Під час обговорення першого і другого питання необхідно звернути увагу на особливості культурного розвитку Лівобережжя та Правобережжя, показати їх історичну обумовленість. Потім слід розглянути стан освіти, суспільно-політичні думки, наукових знань, а також літератури та мистецтва в добу гетьманщини. Необхідно звернути увагу на представників суспільної думці: Ф Прокоповича, П. Орлика, Г. Сковороду. Також слід розглянути особливості становлення культури Слобожанщини, розповідати про заснування міста Харкова.

Під час аналізу інших питань першочергову увагу слід приділити становленню національної самосвідомості, виділити її умовні етапи, охарактеризувати їх, назвати діячів у різних галузях суспільної свідомості.

Слід зупинитися на розвитку освіти й науки, розкрити поняття станового та позастанового характеру освіти. Особливої уваги потребує питання відкриття Харківського університету, слід назвати його першого ректора та видатних вчених.

Розвиток літератури та мистецтва заслуговував особливої уваги, необхідно показати нові явища у різних сферах мистецтва, розглянути основні напрямки розвитку художній культури, назвати її видатних діячів, роль Т.Г. Шевченка в української культурі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.