Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / _стор_я україни / Робоча програма з _стор_ї україни для в_тч_зняних студент_в.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
325.12 Кб
Скачать

Література

Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев. – К.: Наукова думка, 1995. – 686 с.

Довідник з історії України: А-Я / 3а заг. ред. I. Підкови, Р. Шуста. – 2-е вид., допрац. і доп. – К.: Генеза, 2001. – 1135с. – (Десятій річниці незалежності України присвячуеться).

Ілюстрована енциклопедія історії України (від найдавнішого часу до кінця ХVIII ст.): / Авт. тексту О. Кучерук. – К: Спалах ЛТД, 1998. – 216 с.: іл..

Крушинський В.Ю, Левенец Ю.К. Історія України. Події. Факти. Дати: Довідник. 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Зодіак – ЕКО, 1993. – 176 с.

Митці України: Енциклопедичний довідник / за ред. А.В. Кудрицького. – К.: Українська енциклопедія, 1992. – 848 с.: Іл. / в опр. /: 30000 пр.

100 найдавніших українців / Авт. статей: М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Семака та ін. –М.; К.: Вече; Орфей, 2001. – 584 с. – (100 найвідоміших).

Радянська енциклопедія історії України. Ред. кол.: А.Д.Скаба / відпов. ред. та інші/. – Київ, Укр. рад. енциклопедія, 1971. Т.З.Летичиїв-Розкопки. 573с. з іл.

Українська минувшина: Ілюстрирований етнографічний довідник / А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. – К.: Либідь, 1993. – 256 с.: іл.

Український історичний календар-96. Вид.2 /За ред. акад. НАНУ П.П. Толочка. – К.: Україна, 1996. – 387 с.

Бойко О.Д. Історія України: посібник / О.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. - К.: Академвидав, 2003. – 650 с. – (Альма – матер).

Бойко О.Д. Істория України: посібник. – К.: Академія, 1999. – 568 с. – (Гаудевмус).

Борисенко В.Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст.: Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1998. – 616с.

Бунятян К.П. Давнє населення України: Навч. посібник – К.: Либідь. – 228 с.

Довідник з історії України : А-Я: посібник для серед. загальноосв. навч. закладів / За заг. ред.: І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К: Генеза, 2001. – 1136 с.

История Украины. Всемирная истрия ХХ века: Пособие для поступающих в вузы Украины / А.И. Рогожин, В.А. Румянцев, Н.Н Страхов; Под ред. В.А. Румянцева. – Харьков: Право, 2000. – 400 с.

Історія України: Курс лекцій: у 2 кн. Кн. І – від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. / Мельник Л.Г., Гуржій О.І., Демченко М.В. та Ін. – К.: Либідь, 1991. – 576 с.

Історія України: Навчальний посібник / Автори: В. Баран, Я. Грицак, О.Зайцев та ін. – 2-е вид., зі змінами. – Львів: Світ, 1998. – 488 с.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія Украіни від найдавніших часів і до 21 ст.: Навч. посібник / Мін-во освіти і науки. Одеська національна юридична академія. – Х.: Одіссей, 2001. – 480 с.

Лановик Б.Д. Історія Украіни: Навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – К.: Знання. – Прес, 2001. – 698 с.

Новітня історія України (1990-2000 Підручник/А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін.. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища шк.., 2002. – 719с. ( Предплатне вид.).

Олійник М. Історія України: Навч. посібник / М. Олійник, І. Ткачук. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2007. – 264 с.

Остафійчук В.Ф. Історія Украіни: Сучасне бачення: Навч. посібник / В.Ф. Остафійчук. – К.: Знання-Пресс, 2002. – 384 с. – (передплатне вид.).

Світлична В.В. Історія Украіни: Навч. посібник / В.В. Світлична; За ред. І.М. Алексеєва. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.; Львів: Каравела; Новий Світ-2000; Монголія плюс, 2003. – 306 с. – (Вища освіта в Україні).

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.